Kosten mobiel internetgebruik buitenland

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel internet    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49019

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 2.250,– heeft de consument bij de commissie in depot gestort.   De consument heeft op 6 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het door mij afgesloten abonnement behelst tevens mobiel internetgebruik. Tijdens mijn vakantie in [het buitenland] heb ik via internet een paar muziekvideo’s bekeken. Ik heb maar op één dag gebruik gemaakt van de internetaansluiting. Tot mijn verbijstering kreeg ik hiervoor een rekening van circa € 4.500,– inclusief BTW. Ik heb de ondernemer hierover aangeschreven en kreeg pas anderhalve maand later antwoord en dat nog niet eens schriftelijk. Het antwoord was negatief. Ik heb om een schriftelijke bevestiging gevraagd, welke mij werd toegezegd. Die bevestiging is ondanks herhaald verzoek nooit gekomen. Men weigerde gewoon een schriftelijk antwoord te geven. Ik heb wel een specificatie van de kosten gekregen, maar daarop is alleen het aantal MB’s vermeld dat ik heb verbruikt zonder verdere specificatie. Ik vind de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag absurd.   De consument verlangt dat een groot deel van het in rekening gebrachte bedrag wordt kwijtgescholden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 19 en 20 juni 2010 werd er dataverbruik in het buitenland geregistreerd via de aan de consument verstrekte simkaart. Wij hebben de aansluiting wegens hoogverbruik geblokkeerd.Deze blokkade is op 6 juli 2010 opgeheven nadat de consument telefonisch contact had gehad met de afdeling Risk & Fraud. De consument heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de hoge rekening. Dit bezwaar is tweemaal telefonisch afgewezen, omdat het verbruik via de simkaart van de consument is geregistreerd. Dat dit mondeling is gedaan zonder schriftelijke bevestiging, ondanks het desbetreffende verzoek van de consument, is inderdaad niet netjes te noemen, maar inhoudelijk zijn de klachtbrieven van de consument wel correct behandeld. Dat er hoge kosten zouden ontstaan bij internetgebruik in het buitenland had de consument kunnen voorzien door tevoren de tarieven te raadplegen die op onze website te vinden zijn. Bovendien had de consument al eerder een hoge rekening ontvangen wegens internetgebruik in het buitenland. Het tarief voor mobiel internet in [dit land] is € 14,87 inclusief BTW per MB. Wij kunnen geen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de factuur verlenen.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt als volgt.   De hoge kosten die aan de consument in rekening zijn gebracht, zijn veroorzaakt doordat de consument de tarieven voor mobiel internetgebruik in [het buitenland] niet heeft geraadpleegd en haar internetgebruik niet heeft beperkt. Muziekvideo’s vergen over het algemeen veel MB’s. Blijkens de gebruiksspecificatie, waarvan een kopie zich bij de stukken van het geschil bevindt, heeft de consument in de periode tussen 15 juni 2010 en 14 juli 2010, 294,365 MB verbruikt, waar een bedrag tegenover staat van € 3.679,56 exclusief BTW. Hoe begrijpelijk de verbijstering van de consument over het hoge bedrag ook is, de commissie vindt geen aanknopingspunten om een en ander geheel of gedeeltelijk toe te rekenen aan de ondernemer. Deze kan vooraf geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de mobiele aansluiting van een abonnee wordt gebruikt. De klacht moet dus ongegrond worden verklaard. Het feit dat de ondernemer de klacht van de consument niet schriftelijk heeft beantwoord ondanks haar verzoek daartoe is inderdaad niet correct, wat door de ondernemer ook is toegegeven, maar dat is niet voldoende om de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond te verklaren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 2.250,– als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt naar de rekening van de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 31 januari 2011.