Kosten na diefstal telefoon – 2

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 15678

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een hoge rekening nadat het toestel van de consument was gestolen.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 700,– heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument had een abonnement voor mobiele telefonie bij de ondernemer. Op enig moment is haar telefoontoestel gestolen. De consument stelt kort na de diefstal met de ondernemer te hebben gebeld om het abonnement te blokkeren. Desondanks heeft zij een rekening ten bedrage van € 3.380,25 ontvangen. Zij betwist voor zoveel te hebben gebeld.   Ter zitting heeft de consument nog het volgende toegelicht.   Nadat zij merkte dat het toestel was gestolen, heeft zij meteen gebeld om dat door te geven aan de ondernemer. Dat is echter niet gelukt, omdat zij niet “door het menu kwam”. Vervolgens heeft zij van huis uit gebeld; dat is volgens haar wel gelukt. De volgende dag is de consument naar [de telefoon-winke]l gegaan. Daar zeiden ze haar een bepaald nummer te bellen, hetgeen zij ook heeft gedaan. Ter zitting heeft de consument toegezegd de gespecificeerde telefoonrekening van haar vaste lijn nog in te dienen, waarop de door haar genoemde gesprekken vermeld moeten staan. Ook heeft de consument ter zitting medegedeeld dat degene die de hoge kosten met haar abonnement daadwerkelijk heeft gemaakt, daarvoor strafrechtelijk is vervolgd en veroordeeld. Bij die veroordeling is de dader tevens veroordeeld tot betaling van volledige schadevergoeding aan de consument. Aanvankelijk leidde dat tot niets, maar inmiddels is een bedrag van ongeveer € 2.000,– aan de consument voldaan.   De consument verlangt dat zij hetgeen verschuldigd is geworden na de diefstal niet behoeft te betalen.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend. Uit de correspondentie die zich wel bij de stukken bevindt, blijkt dat de ondernemer zich op het standpunt stelt dat er geen melding van de diefstal is binnengekomen en dat het abonnement na hooggebruik is geblokkeerd. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de consument verantwoordelijk is voor het hooggebruik.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Niet aannemelijk is geworden dat de consument de diefstal aan de ondernemer heeft gemeld. De consument stelt dat zij meermalen heeft getracht de diefstal te melden. Zij verwijst ook naar haar telefoonrekening. Daarop staat echter op het door de consument genoemde tijdstip een gesprek met een nummer van de klantenservice van een andere provider. De commissie gaat er dan ook van uit dat de melding niet geldig bij de ondernemer heeft plaatsgevonden.   De consument blijft derhalve verantwoordelijk voor het gebruik van het abonnement. Daar komt bij dat degene die de schade heeft veroorzaakt inmiddels is veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en daar ook al mee is begonnen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag van € 700,– dient te worden overgemaakt op de rekening van de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 12 november 2010.