Kosten sms-bericht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38973

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van SMS berichtenverkeer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft gereageerd op een advertentie in de krant; hij ging er van uit dat het om een contactadvertentie ging. De advertentie stond ook in de rubriek “kennismaking”. In de advertentie stond een 06-nummer, dat hij heeft gebeld. Nadat hij dat nummer had gebeld, is er over en weer berichtenverkeer geweest; voor dat berichtenverkeer werd een verkort nummer gebruikt. Op enig moment kwam een derde op de lijn, niet zijnde de persoon met wie hij aanvankelijk berichten uitwisselde. De consument heeft daarop het uitwisselen van berichten beëindigd. Wanneer hij had begrepen dat het om een commerciële dienstverlening ging en niet om een reguliere contactadvertentie, had hij er nooit gebruik van gemaakt.   Nadat de consument de rekening heeft gekregen, bleek dat het berichtenverkeer niet tegen het gebruikelijke tarief heeft plaatsgevonden, maar tegen een hoog tarief. De rekening was dan ook veel hoger dan de consument had verwacht. Hij betwist dat er op enig moment is vermeld dat het om een betaalnummer ging.   De consument heeft de advertentie, waarop hij had gereageerd, overgelegd. Hierin staan geen kosten vermeld. De consument heeft ook een recente advertentie overgelegd; daarin staan wel kosten vermeld.   De consument verlangt terugbetaling van de zijns inziens ten onrechte in rekening gebrachte kosten voor SMS berichtenverkeer.   Na sluiting van de behandeling heeft de consument er over geklaagd dat ter zitting nieuwe stukken zijn overgelegd, waarin een andere prijs per SMS stond, te weten € 1,50 in plaats € 1,26. Hij verzoekt een nieuwe behandeling.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent dat er kosten voor SMS berichtenverkeer in rekening zijn gebracht. Nadat de consument zich had aangemeld, heeft hij een bericht ontvangen, waar de kosten per bericht in zijn vermeld. Het berichtenverkeer heeft ook niet plaatsgevonden via een regulier 06-nummer, maar via een shortcode. Bij aanvang van het berichtenverkeer is ook vermeld dat er kosten aan het berichtenverkeer zijn verbonden: “(1,50pb)”.   De ondernemer stelt dat gehandeld is overeenkomstig de toentertijd geldende gedragscode. De klacht dient te worden afgewezen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de advertentie, waar de consument op heeft gereageerd, staat niet dat het gaat om een SMS-informatiedienst met een daaraan gekoppeld hoog tarief. Nadat de consument echter (tegen het standaard tarief) het eerste contact had gelegd via een regulier 06-nummer, werd het berichtenverkeer (over en weer) uitgewisseld via een shortcode. Uit het door de ondernemer overgelegde berichtenverkeer blijkt ook dat er bij aanvang is vermeld wat de kosten waren: € 1,50 per bericht: “(1,50pb)”.   Gelet op deze omstandigheden (gebruik van een shortcode en vermelding van het tarief) is de commissie van oordeel dat de consument had kunnen en moeten weten dat het om commerciële dienstverlening ging, waarvoor een ander dan het standaard tarief geldt. Dit hogere tarief is terecht in rekening gebracht.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   De commissie overweegt nog het volgende. De hiervoor genoemde, door de ondernemer overgelegde stukken, bevonden zich van meet af aan in het dossier. In de kopie van het dossier, die de voorzitter en leden van de commissie bij de behandeling ter zitting tot hun beschikking hadden, waren deze stukken onjuist gekopieerd (te weten een liggend document is staand gekopieerd). Niet alle tekst was op deze kopie helemaal leesbaar. Ter zitting heeft de ondernemer het origineel aan de commissie en aan de consument getoond, en nadien overgelegd. Het betreft dus geen nieuwe stukken, maar een origineel exemplaar waar bij de behandeling ter zitting slechts een kopie van beschikbaar was.   Inhoudelijk lijkt de consument er van uit te gaan dat in deze, ter zitting getoonde, stukken een ander bedrag per SMS stond dan in eerdere stukken. Dat is onjuist: het bedrag van € 1,50 is het bedrag dat bij aanvang is vermeld. Dit is een bedrag inclusief de BTW. Op de facturen van de consument komt het bedrag voor van € 1,26 en is de BTW afzonderlijk berekend: € 1,26 vermeerderd met 19% BTW is het aangekondigde en toegepaste tarief van € 1,50. Anders dan waar de consument van uit lijkt te gaan, wordt dus al op de oorspronkelijk aan de consument verstrekte facturen werd uitgegaan van het hoge tarief van € 1,50 (inclusief BTW).   Gelet op het vorenstaande ziet de commissie geen aanleiding een nieuwe zitting te houden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 3 augustus 2010.