Kosten terugplaatsing voor ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE 06-1352

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten voor het terugplaatsen van de gasmeter.

De consument heeft op 4 april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer wenst voor het terugplaatsen van de gasmeter een bedrag van € 261,80 te ontvangen. Dat weiger ik te betalen, omdat de ondernemer zonder onze toestemming en zonder enig overleg met mij voor het eigen gemak de meter voor op het woonwagenkamp op de straat heeft geplaatst.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Zo’n tien à twaalf jaar geleden heeft de ondernemer de meter bij ons weggehaald en aan de straat geplaatst in een centrale meterkast, waarin zich ook nog tien meters van andere kampbewoners bevinden.
De ruitjes van de centrale meterkast zijn ondoorzichtig doordat daarop gespoten is. Ik kan mijn eigen meter niet controleren. Ik heb geen sleutel van de centrale meterkast.
Wij hebben bij huis nog steeds een meterkast waarin onze meter kan worden teruggeplaatst. Ik wens terugplaatsing van de meter voor rekening van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft het verzoek gedaan om de gasmeter kosteloos te verplaatsen. Hier kan de ondernemer niet aan voldoen. Het verplaatsen van de gasmeter en daarbij wijzigen van de aansluiting kost voorbereiding en montagetijd en leidt dus tot het maken van kosten. Volgens de Algemene Voorwaarden Gas die elke netbeheerder in Nederland toepast, zijn deze kosten voor rekening van de consument indien dit geschiedt op zijn/haar verzoek.
De werkzaamheden waar het hier om gaat zouden plaatsvinden na het vooraf betalen van de factuur. De werkzaamheden zijn thans nog niet verricht.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het is voor de ondernemer gemakkelijker om de meter in een centrale meterkast bij de straat te hebben dan bij het huis van de consument. Er zijn overigens geen technische of andere bezwaren om de meter terug te plaatsen in de meterkast die de consument bij zijn huis heeft. De ondernemer kan niet zeggen of zij met de consument overleg hebben gehad voordat zij zijn meter hebben verplaatst naar de centrale meterkast.
Er zijn nog vier andere consumenten (kampbewoners) die een soortgelijk verzoek als de consument hebben gedaan. Als de ondernemer aan het verzoek van de consument toegeeft schept dat een ongewenste precedentwerking.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop, dat wanneer een consument aan een ondernemer opdracht geeft een elektriciteitsmeter te verplaatsen, de daarmee gemoeide kosten in beginsel voor rekening van de consument komen.

Nu de ondernemer echter niet heeft weersproken de stelling van de consument dat hij destijds zonder enig overleg de meter bij het huis van de consument heeft weggehaald en deze te eigen gerieve in een centrale meterkast bij de straat heeft geplaatst en voorts heeft aangegeven dat er geen technische of andere bezwaren zijn om de meter opnieuw in de meterkast bij het huis van de consument te plaatsen, acht de commissie het niet redelijk en/of billijk de aan die terugplaatsing verbonden, overigens niet zeer hoge kosten voor rekening van de consument te laten komen.

Op grond van het vorenstaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie bepaalt dat de meter voor rekening van de ondernemer wordt teruggeplaatst in de meterkast bij het huis van de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden terzake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 3 januari 2007.