Kosten voor herstel gelijk over partijen verdeeld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60493

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 oktober 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eetkamertafel van oud hout tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.650,–. De levering vond plaats op of omstreeks eind 2009.   Het geschil gaat over de vraag of de geleverde tafel voldoet aan de eisen, die de consument daar aan mag stellen.   De consument heeft op 3 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zelf een kras op het tafelblad veroorzaakt. Bij controle van de tafel voorafgaand aan reparatie bleek dat de laklaag van de tafel niet voldoende hecht aan de ondergrond. De consument wilde aanvankelijk tegen betaling een reparatie laten uitvoeren, maar vanwege het gebrek zal de gehele laklaag opnieuw aangebracht moeten worden. Herstel van de kras zou in de hoofdzaak bestaan uit herstel van dezelfde laklaag. Daarom is er geen reden om te betalen voor herstel van de kras.   De ondernemer weigert de klacht te erkennen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ten tijde van de afwerking is niet gesproken over de afwerklaag van de tafel. De ondernemer deelde slechts mee dat deze tegen een stootje moest kunnen. De consument heeft zelf een lelijke kras gemaakt. De ondernemer wilde deze voor € 400,– repareren door te schuren en te lakken. Later heeft de ondernemer nog aangebonden dit coulancehalve te doen, waarbij de financiële kant onduidelijk bleef, vervolgens is het aanbod gedaan om voor herstel € 200,– te rekenen.   De oorzaak van de loslatende laklaag is waarschijnlijk gelegen in eigenschappen van het hout, dat wellicht jarenlang met was behandeld is voordat deze gelakt is.   De consument verlangt een oplossing van het gebrek.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De tafel vertoonde bij aflevering en daarna geen gebrek. Het enige gebrek wat nu zichtbaar is, is ter plaatse van de beschadiging. De ondernemer heeft toegezegd dat dit na reparatie helemaal opgelost is.   De ondernemer is bereid een deel van de kosten groot € 200,– voor eigen rekening te nemen.   De scheur is door de ondernemer hersteld, deze wordt waarschijnlijk door te weinig luchtvochtigheid veroorzaakt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het betreft hier een massief houten eetkamertafel in de maat 145 x 90 cm. Het bovenblad is gemaakt van massief teakhout. In de laklaag doen zich beschadigingen voor die veroorzaakt zijn door zaken van buitenaf. Gelet op de ernst van de beschadigingen is de deskundige van mening dat de afsluitende laklaag niet voldoende hechting heeft om bovengenoemde beschadigingen te voorkomen.   Er is slechts sprake van een lichte scheur in het bovenblad van de tafel. Naar het oordeel van de deskundige is dit niet te wijten aan het feit dat het bovenblad is verlijmd met het onderstel. De relatieve vochtigheidsgraad in de ruimte waar de tafel staat opgesteld kan hier onder andere oorzaak zijn. Het is niet te verwachten dat deze situatie zich verergert.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.   Herstel is technisch mogelijk. Het blad van de tafel kan worden geschuurd, op kleur worden gebracht en van een nieuwe laklaag worden voorzien. Het is aan te bevelen dat voor de laklaag een kraswerende lak wordt gebruikt.   De herstelkosten zijn bij benadering: Materiaal € 100,– Arbeid € 300,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De deskundige rapporteert dat de scheur in de tafel niet veroorzaakt wordt door een gebrekkige of onjuiste constructie. De betreffende scheur is echter door de ondernemer gerepareerd. De deskundige geeft niet aan dat sprake is van een gebrekkig product op dit punt.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de afwerklaag van de tafel niet voldoende hechting heeft. Daarmee voldoet de tafel in principe niet aan hetgeen de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.   De betreffende klacht heeft zich echter eerst gemanifesteerd na een beschadiging door een van buiten komende oorzaak. Deze beschadiging ligt in de risicosfeer van de consument.   Naar het oordeel van de commissie kan de mindere hechting op zich niet als gebrek worden beschouwd, als daarvan niets zichtbaar of merkbaar is. De consument zou immers de tafel zonder enige beperking kunnen gebruiken voor het doel waarvoor deze is aangeschaft. In de gegeven situatie is derhalve een gebrek ontstaan door de beschadiging, die in de risicosfeer van de consument ligt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   De kosten van herstel van de tafel bedragen naar verwachting € 400,–. De commissie acht het redelijk dat deze kosten door partijen voor ieder de helft gedragen worden, met dien verstande dat de ondernemer de tafel herstelt op de wijze zoals door de deskundige aangegeven, waarbij de consument een bedrag ad € 200,– in rekening wordt gebracht.   De consument vreest verdere schade ten gevolge van de wijze van bevestiging van het tafelblad. De commissie geeft partijen daarom in overweging om, als het tafelblad in het kader van het herstel los is van het onderstel, in onderling overleg de wijze van bevestiging van het tafelblad aan te passen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit.   De ondernemer draagt zorg voor herstel van het tafelblad op de wijze, zoals door de deskundige aangegeven.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Daarvoor betaalt de consument bij aflevering van de herstelde tafel een bedrag van € 200,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 300,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 december 2011.