Kosten voor het opnieuw aanbrengen van gootbeugels met daarbij behorende werkzaamheden blijven voor rekening van consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58095

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst die na offerte door de ondernemer van 4 september 2009 tot stand is gekomen. Daarbij heeft de ondernemer – voor zover in dit geschil van belang – zich verplicht dakgoten en hemelwaterafvoeren te leveren en te monteren en een toilet te leveren en monteren. De consument is van mening dat deze werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd en dat daarnaast door de werkzaamheden van de ondernemer problemen zijn ontstaan met betrekking tot de toevoer van warm water uit de CV. De consument heeft € 1.000,– op de eindafrekening ingehouden en in depot gestort.   Standpunt van de consument   De ondernemer heeft het plaatsen van de dakgoten uitbesteed aan een onderaannemer. Voorafgaand aan het plaatsen van de dakgoten, heeft de eigen aannemer van de consument (niet de ondernemer in dit geschil) de dakgootbeugels geplaatst. Na het monteren van de goten bleken deze niet goed in de beugels te hangen, door te zakken en te lekken. De consument heeft regelmatig geklaagd, maar het euvel is niet verholpen. Ook het niet goed doorspoelen van het toilet is gemeld, maar door de ondernemer niet verholpen. De toevoer van warm water vanuit de CV is in volume sterk afgenomen, nadat een werknemer van de ondernemer bij heraansluiting van de waterleiding uit de voormalige WC daaraan soldeerwerkzaamheden had uitgevoerd. Ook hierover is geklaagd, maar het euvel is door de ondernemer niet verholpen. De consument vordert herstel door de ondernemer of door een derde voor rekening van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer erkent dat de goten doorbuigen en lekken, maar wijst er op dat dit wordt veroorzaakt, nu de beugels door de aannemer van de consument verkeerd zijn gemonteerd. De ondernemer is bereid voor eigen rekening de goten te vernieuwen inclusief hemelwater afvoeren, maar is niet bereid op zijn kosten de beugels alsnog deugdelijk aan te brengen inclusief het benodigde timmer- en breekwerk, nu deze door hem niet zijn aangebracht. De ondernemer erkent het probleem van het toilet en is bereid op zijn kosten een nieuwe te leveren en monteren inclusief de aanpassing van beluchting van de afvoer onder de grond. De storing aan de cv is niet gemeld en de ondernemer meent dat hij ook niet in de gelegenheid is gesteld deze te verhelpen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de klachten onderzocht en daarover rapport uitgebracht op 12 september 2011.   Ten aanzien van de goten stelt de deskundige vast dat deze niet in één lijn liggen,  doorzakken, lekker en overlopen. De deskundige acht het soldeerwerk van zeer matige kwaliteit. Voorts heeft de deskundige vermeld dat zichtbaar is dat de verticale achterkanten van de beugels niet op gelijke hoogte zitten en een hoogteverschil van wel één centimeter vertonen. Hij stelt vervolgens vast dat de beugels niet goed en niet in lijn zijn aangebracht. De deskundige begroot de kosten van het opnieuw bevestigen van de beugels met inbegrip van demontage en breekwerk op € 1.624,35 inclusief BTW. Hij begroot de kosten van demonteren en afvoeren goten, nieuwe leveren en aanbrengen met inbegrip van een extra gootuitloop met hemelwaterafvoer op € 2.261,– inclusief BTW. Ten aanzien van het toilet oordeelt de deskundige dat deze niet goed kan doorspoelen, nu tijdens het spoelen water omhoog komt. De oorzaak is dat de pot vervormt (krom) en de ontluchting van de afvoer niet goed werkt. De kosten van herstel begroot de deskundige op € 850,85 inclusief materiaal, arbeid en BTW. Met betrekking tot de derde klacht (de CV) heeft de deskundige vastgesteld dat een driewegklep in de ketel defect is gegaan. Volgens de deskundige is er geen verband met de door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de dakgootbeugels niet zijn aangebracht door de ondernemer of een onderaannemer van hem, maar in opdracht en voor rekening van de consument door diens aannemer. De commissie oordeelt dat de verplichtingen van de ondernemer niet zo ver gaan, dat hij de door een derde als aannemer deskundig te achten persoon uitgevoerde werkzaamheden controleert alvorens de goten te monteren. Uit de stukken leidt de commissie af, dat de ondernemer bereid is voor eigen rekening en risico de dakgoten inclusief hemelwaterafvoeren opnieuw aan te brengen en de commissie zal derhalve conform daaraan beslissen. De commissie oordeelt dat de kosten van het opnieuw aanbrengen van de gootbeugels met daarbij behorende de- en montagewerkzaamheden voor rekening van de consument blijven, nu de fout niet door de ondernemer is gemaakt en de commissie hem ook anderszins niet verantwoordelijk acht.   De commissie heeft uit de stukken afgeleid dat de ondernemer bereid is voor eigen rekening en risico de bestaande toiletpot te demonteren en deze te vervangen met aanpassing van de riolering onder de vloer, zodat een goed beluchting wordt gewaarborgd.   De commissie zal derhalve conform beslissen.   Met betrekking tot de toevoer van warm water, neemt de commissie het oordeel van de deskundige over dat dit buiten verantwoordelijkheid van de ondernemer valt.   De commissie stelt ten overvloede vast dat haar beslissing is gebaseerd op hetgeen uit de stukken met inbegrip van het deskundigenrapport blijkt, nu geen der partijen ter zitting is verschenen of nadere toelichting heeft verstrekt.   Beslissing   De commissie beslist dat de ondernemer gehouden is de aangebrachte goten te demonteren en af te voeren, nieuwe te leveren en deze te monteren, met inbegrip van extra gootuitloop met hemelwaterafvoeren nadat vanwege de consument de bestaande gootbeugels zijn verwijderd en deze opnieuw zijn aangebracht. De commissie beslist tevens dat de ondernemer de bestaande toiletpot moet demonteren en vervangen met aanpassing van de riolering onder de vloer, opdat een goede beluchting wordt gewaarborgd. De commissie beslist dat het depotbedrag aan de ondernemer dient te worden uitbetaald. Nu partijen over en weer deels in het gelijk zijn gesteld, bepaalt de commissie voorts, dat de ondernemer 50% van het door de consument betaalde klachtengeld aan hem dient te vergoeden, oftewel € 62,50.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd dat door de commissie wordt gematigd tot € 80,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven 3 november 2011.