Krakende vloer door niet volgen van leginstructie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 174088/179538

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht 40 pakken laminaat bij de ondernemer. De consument stelt advies te hebben gevraagd in de winkel van de ondernemer omtrent het leggen van de ondervloer en het laminaat zelf. Na het leggen van de vloer, kraakt deze. De consument verlangt dat de ondernemer de oude vloer weghaalt en een nieuwe vloer inclusief ondervloer komt leggen. De ondernemer stelt dat de vloer kraakt, maar dat dit komt door oneffenheden in de ondervloer, welke niet gelegd zou zijn conform de leginstructies. De ondernemer heeft de consument uit coulance aangeboden om de ondervloer te vergoeden. De vloer kan vervolgens hergebruikt worden. De consument heeft dit aanbod niet aanvaard. De deskundige schrijft dat er een krakend geluid te horen is wanneer er op de vloer gelopen wordt. De commissie oordeelt dat de ondernemer niet tekort is geschoten. De geleverde vloer vertoonde immers geen gebreken. Het door de consument verlangde wordt afgewezen en de klacht is daarmee ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 31 december 2019 gesloten overeenkomst tussen partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot de verkoop en levering van 40 pakken laminaat 12.0 Rip Oak en een ondervloer Selitflex 1.6 mm, tegen betaling door de consument van een bedrag van € 1.100,–.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft laminaat gekocht en advies gevraagd voor de ondervloer. Het laminaat en de ondervloer zijn gelegd door een professional, maar de consument merkte uiteindelijk dat de vloer kraakt. Namens de ondernemer is iemand lang geweest die heeft gezegd dat dit kwam door een te dunne ondervloer en dat al het laminaat eraf moest, een nieuwe ondervloer erin en opnieuw laminaat gelegd. De consument heeft advies gevraagd voordat hij het heeft gekocht, nu wil de ondernemer alleen de ondervloer vergoeden, maar niet het opnieuw leggen van de vloer en het weghalen. Verder is deze soort laminaat niet meer leverbaar.

Ter oplossing van het geschil stelt de consument voor dat de ondernemer zorgt voor nieuw laminaat en een nieuwe ondervloer, inclusief weghalen van de oude vloer en leggen van de nieuwe vloer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij ieder pak laminaat zit een leginstructie. Zoals uit deze instructie blijkt, mag een ondervloer een dikte hebben tussen de 1 mm – 3 mm én mogen de oneffenheden in de betonnen ondervloer niet groter zijn dan 3 mm. De consument heeft in november 2020 een klacht gemeld dat het laminaat kraakt als men erop loopt. De ondernemer is bij de klant langs geweest om de situatie ter plaatse te beoordelen. De oneffenheden in de (niet-geëgaliseerde) betonnen vloer zijn te groot en worden derhalve onvoldoende opgevangen door de gebruikte ondervloer. Conform de artikeldetails van de ondervloer compenseert de Seltiflex 1.6mm namelijk maar oneffenheden van 0 mm tot 1 mm. Dit staat uiteraard ook duidelijk op de verpakking en handleiding van de ondervloer vermeld. De professionele legger van de consument moet voorafgaand aan de verwerking een betonnen vloer op vlakheid beoordelen, alsmede de handleiding van zowel laminaat als ondervloer doornemen.
Een gedegen expertise aangaande de legwijze van het laminaat is niet gedaan. Echter ter oplossing heeft de ondernemer uitsluitend uit coulance aan de consument een nieuwe ondervloer aangeboden welke grotere oneffenheden in de betonnen ondervloer kan compenseren. De laminaatvloer kan gewoon natuurlijk hergebruikt worden.
De consument heeft het aanbod niet geaccepteerd, hij verwacht naast een nieuwe ondervloer eveneens nieuw laminaat, alsmede de legkosten. Dit is uiteraard niet aan de orde. Het aanbod was immers uit coulance en de klachten zijn te wijten aan een onjuiste legwijze.
De ondernemer heeft op 7 september 2021 wederom gemeld dat zij haar aanbod uit coulance handhaaft en de laminaatvloer gewoon hergebruikt kan worden. Daaraan voegt de ondernemer toe dat zij de consument best tegemoet wil komen met enkele pakken laminaat indien er een aantal planken beschadigd raken tijdens het herleggen van het laminaat. De desbetreffende vloer is weer verkrijgbaar.

Naar aanleiding van de bevindingen van de deskundige komt de ondernemer tot de conclusie dat het minimale kraken van de laminaatvloer bij het belopen van de vloer uitsluitend te wijten is aan de verwerking van de gekochte ondervloer en het laminaat. Bij het verwerken van deze producten werden de verwerkingsinstructies niet gevolgd met betrekking tot de benodigde vlakheid van de werkvloer en het aanbrengen van dilataties. Omdat de consument zelf het laminaat en de ondervloer heeft uitgezocht en zelf voor de installatie en verdere afwerking heeft gezorgd, kan de ondernemer niet worden aangesproken voor de oplossing van de onderhavige klacht. De ondernemer verzoekt derhalve de klacht ongegrond te verklaren.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 9 augustus 2022, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft vastgesteld dat de laminaatvloer minimaal een krakend geluid vertoont bij het belopen
van de vloer.
De laminaatvloer en de ondervloer zijn aangekocht bij de ondernemer. De ondernemer was niet op de hoogte van de situatie ter plekke. Omdat de consument de vloer in eigen beheer heeft gelegd is er door de ondernemer geen inspectie vooraf uitgevoerd. In de doe-het-zelfbranche is een dergelijke inspectie voorafgaand aan de verkoop, bij installatie in eigen beheer van de consument, ook niet gebruikelijk.
De keuze van laminaat en ondervloer is door de consument gemaakt. De consument heeft zelf voor installatie en verdere afwerking van de vloer gezorgd. In een eerder stadium heeft de ondernemer na de
eerste melding van de klacht aangegeven dat het kraken ontstaat doordat de werkvloer niet optimaal vlak en vrij van stof en zandcement kruimels is geweest voor de installatie.
De ondernemer heeft in een eerder stadium aangeboden een compleet nieuwe dikkere ondervloer te leveren. Ook is daarbij aangeboden om twee pakken nieuw laminaat te leveren.
Dit om eventueel beschadigde delen na het rapen van de vloer te vervangen. De ondernemer heeft aangegeven dat zij de laminaatvloer niet hebben gelegd en er dus door hen ook geen inspectie van de bestaande zandcement dekvloer heeft plaatsgevonden. De installatie heeft in eigen beheer van de consument plaatsgevonden. De deskundige heeft vastgesteld dat de laminaatvloer minimaal een krakend geluid vertoont bij het belopen van de vloer. De omvang van de klachten is opvallend maar gering.
De deskundige heeft de herstelkosten begroot op € 1.095,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. De commissie sluit zich aan bij het advies van de deskundige en trekt op basis daarvan de conclusie, dat de ondernemer niet tekortgeschoten is, noch dat de door de ondernemer geleverde producten (een) gebrek(en) vertoonde(n). De consument heeft zelf voor installatie en verdere afwerking van de vloer gezorgd en het heeft er de schijn van dat daarbij de leginstructie die de ondernemer heeft verschaft niet (volledig of juist) is opgevolgd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

In haar reactie op het deskundigenrapport noch bij de behandeling op zitting heeft de ondernemer nog een punt gemaakt van de ontvankelijkheid van de klacht. Wel is namens de ondernemer, de commissie hecht eraan dat te benadrukken in verband met de afwezigheid van de consument, nogmaals het aanbod herhaald om uit coulance aan de consument een nieuwe ondervloer te leveren met – zo nodig – twee pakken laminaat. De commissie laat het aan de consument om al dan niet op dit aanbod uit coulance van de ondernemer in te gaan.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer W. van Dijk, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 23 september 2022.