Krassen op ruiten veroorzaakt door ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46132

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 juli 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van dubbele beglazing en het verrichten van het buitenschilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.512,99. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats in augustus 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft in de zomer 2008 dubbel glas geplaatst en het houtwerk aan de buitenkant van het huis geschuurd en geschilderd. In april/mei 2009 constateerden wij krassen aan de buitenzijde van bijna alle nieuwe ruiten. Op 3 juli 2009 is de ondernemer langs gekomen en heeft hij beaamd de krassen op de ruiten te zien. Hij zegde toe dat hij zou proberen de krassen van de ruiten te verwijderen en als dat niet lukte hij nieuwe beglazing zou plaatsen. De ondernemer is deze toezegging niet nagekomen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De werkzaamheden zijn in juli/augustus 2008 opgeleverd. Wij zijn pas in september 2008 naar de woning verhuisd. De krassen zijn in het voorjaar (april/mei) van 2009 ontdekt. De klacht is in mei 2009 aan de ondernemer gemeld. Na de werkzaamheden van de ondernemer zijn er geen werkzaamheden meer uitgevoerd aan de dubbele beglazing of het schilderwerk. Nadat de werkzaamheden waren afgerond, hebben wij met de ondernemer rond het huis gelopen. Er zijn toen verschillende gebreken geconstateerd. De krassen op de ruiten hebben wij toen niet gezien. Het laatste contact met de ondernemer is geweest in augustus 2009. De aanneemsom voor enkel de ruiten bedroeg € 4.316,97 inclusief BTW.   De consument verlangt dat de ondernemer de krassen op de ruiten verwijdert en als dat niet lukt hij nieuwe beglazing plaatst en het hierdoor beschadigde schilderwerk herstelt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht is pas gemeld elf maanden na plaatsing van de ruiten. Wat kan er in de tussenperiode allemaal met glas gebeuren? De krassen zijn alleen zichtbaar als de zon er op staat, dus toen ik kwam kijken was er niets te zien van de bedoelde schade op het glas. Krassen dienen volgens de glasbond een maand na plaatsing te worden gemeld.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Duidelijk waarneembaar zijn, op nagenoeg alle glasoppervlakken, schuurkrassen. De twee ruiten van de balkondeuren hebben dit niet.   De krassen zijn veroorzaakt door schuurwerkzaamheden aan de kozijnen en bevinden zich allemaal alleen op de buitenzijde van het glas. Aan die zijde zijn ook alleen schilderwerkzaamheden verricht.   Op diverse ruiten zijn verf- en kitresten zichtbaar. Door de consument zijn deze niet verwijderd. Er zijn, weinig of geen schoonmaakwerkzaamheden aan de ruiten uitgevoerd.   De herstelkosten hiervan zijn bij benadering:   Schilderwerk bijwerken De herstelkosten zullen zijn: Loonkosten 7½ uur x € 45,–: € 337,50 Materiaalkosten: €  67,50 Totaal exclusief BTW: € 405,– BTW 6%: €  24,30 Totaal inclusief BTW: € 429,30   Voor een indicatie van het vernieuwen van de ruiten zie de offertes van de ondernemer. De inspectie van de glasoppervlakken heeft plaats gevonden, zoals omschreven in de norm EN-572, deel 8 (dus kijkend van buiten naar binnen en vanaf een afstand van plusminus 2 meter waarbij het midden van de ruit zich op ooghoogte bevindt.)   De ruiten die niet op deze wijze zijn beoordeeld, zijn de ruiten die zich in de raamkozijnen en draairuiten bevinden van de eerste verdieping. Deze zijn van binnenuit beoordeeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De gemachtigde van de consument heeft bij brief van 15 maart 2011 gereageerd op het rapport van de deskundige en aangevoerd dat hij zich kan verenigen met de bevindingen in het deskundigen-rapport. De consument merkt in deze brief volledigheidshalve op dat op de zolder één raam vervangen is door de ondernemer, terwijl in het rapport is vermeld dat er op zolder een raam is dat enkel is geschilderd.   De ondernemer heeft niet gereageerd op het rapport van de deskundige.   Uit de foto’s bij het deskundigenbericht blijkt van aanzienlijke krassen op de door de ondernemer aangebrachte ruiten. De ondernemer heeft de aanwezigheid van de krassen ook niet betwist, maar hij betwist dat hij deze heeft veroorzaakt. Op grond van hetgeen de door de commissie ingeschakelde deskundige hierover heeft opgemerkt in zijn deskundigenrapport en het feit dat de krassen paralel lopen aan het houtwerk dat door de ondernemer is geschuurd en geschilderd, acht de commissie voldoende aannemelijk geworden dat de krassen veroorzaakt zijn door de ondernemer. Daar komt bij dat de ondernemer ook niet heeft weersproken dat hij heeft de toegezegd de krassen te herstellen, zoals de consument heeft aangevoerd. De ondernemer heeft ook geen andere plausibele verklaring voor de aanwezigheid van de krassen aangevoerd.   Anders dan de ondernemer kennelijk meent, heeft de consument geen fatale termijn overschreden met het indienen van zijn klacht. De ondernemer kan worden toegegeven dat de klacht pas laat door de consument is ingediend, maar dit heeft niet tot gevolg dat de klacht reeds om die reden afgewezen moet worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De ondernemer dient de door hem aangebrachte beglazing te vervangen met uitzondering van de twee ruiten van de balkondeuren.   De commissie is van oordeel dat het bijkomende schilderwerk niet als schade van de consument kan worden aangemerkt. Drie jaar na het plaatsen van het glas gaat het verfsysteem ook onderhoud vragen en valt derhalve buiten de herstelplicht van de ondernemer.   Beslissing   De ondernemer dient binnen 30 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies de door hem in de woning van de consument aangebrachte dubbele beglazing te vervangen met uitzondering van de twee ruiten van de balkondeuren.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 685,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 5 april 2011.