Kritiek ondernemer op deskundigenrapport niet voldoende aannemelijk gemaakt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Deskundigenonderzoek/-rapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58536

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 juni 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van [een CV-ketel] en/of het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.185,–. De levering vond plaats op 4 juni 2008. De installatie vond plaats op 6 juni 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 4 juni 2008 heeft de consument een nieuwe CV-ketel bij de ondernemer gekocht. Na de installatie waren er regelmatig storingen, moest er regelmatig water worden bijgevuld en maakte het systeem lawaai (loeien, tikken). Op 8 februari 2011 is er lekkage ontstaan, welke veroorzaakt werd door een lekkende koppeling. De ondernemer heeft toen toegezegd (zie brief consument aan [de verzekering] 15 februari 2011): – dat de storingen verholpen zouden worden; – dat de lekkages verholpen zouden worden; – er een automatische ontluchter op de CV-ketel zou worden geplaatst; – er ontluchting van de leiding op het hoogste punt, in de kast boven de ketel komt; – de vulkraan en de slang zouden worden vervangen; – het geroest en verkalkt leidingwerk zou worden vervangen.   Door de lekkage is het laminaat beschadigd. De ondernemer is deze toezegging niet nagekomen. De ontluchting op het hoogste punt is niet volgens afspraak. De vulkraan en de slang zijn nog niet vervangen. Het geroest en verkalkt leidingwerk is niet vervangen Er is nog steeds sprake van loeiende geluiden, lucht in het systeem en storingen. [De gasleverancier] heeft op 6 januari 2011 losse schroeven ontdekt en heeft de ontstekingstrafo vervangen en het gasblok opnieuw ingeregeld.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er zaten geen ontluchters op de radiatoren in de slaapkamer. Deze radiatoren zijn inderdaad verwijderd, maar dat doet dus niet ter zake. Als er al ontluchters op de radiatoren zouden hebben gezeten, dan zouden ze niet op het hoogste punt hebben gezeten. Op de leidingen boven de radiatoren zaten geen ontluchters.  In de aanvoerleiding vanaf de ketel ontbreekt de door de fabrikant voorgeschreven terugslagklep. De ondernemer heeft beloofd de vulslang te vervangen. De koppelingen zijn door ons aangedraaid. Hierna was er geen sprake meer van knellende leidingen boven het plafond. Dit onderdeel van de klacht is dus inmiddels verholpen. De koppelingen in de opstellingsruimte rondom de CV-ketel zijn niet aangedraaid. Dit hoort bij de installatie van de CV-ketel. Omdat de koppelingen niet zijn aangedraaid, is lekkage ontstaan. Ik ben het op dit punt eens met de deskundige. Het tikken is verholpen. Dit onderdeel van de klacht is inmiddels verholpen. Er zit nog wel lucht in de leidingen. Ik heb twee automatische ontluchters en een kunststofleiding gemonteerd en dat heeft al wel geholpen. Er zijn echter nog steeds kleine belletjes hoorbaar in de CV-ketel. Dit is te verhelpen door het installeren van een zogeheten luchtafscheider. De kosten hiervan bedragen € 150,– inclusief BTW. Ik ben het eens met de opmerkingen van de deskundige in de toelichting in zijn deskundigenrapport. Het liefst wil ik niet dat de ondernemer de herstelwerkzaamheden uitvoert. Ik heb geen vertrouwen meer in hem. Ook niet omdat hij niet op de zitting is verschenen. Voor het verhelpen van het loeiende geluid is het noodzakelijk dat het gasblok wordt vervangen door de leverancier van de CV-ketel. De herstelkosten van de waterschade aan het laminaat bedraagt € 50,–. Ik heb geen verdere opmerkingen met betrekking tot de door de deskundige begrote herstelkosten.   De consument verlangt dat de klachten kosteloos worden verholpen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Alle storingen, arbeid voor het afstellen en de kosten van de leverancier zijn niet doorberekend aan de consument. Deze ketel geeft exorbitant veel storingen. Hoewel wij dat niet leuk vinden, doen wij ons uiterste best om alle problemen goed en zonder kosten (onder garantie) te verhelpen. De partner van de consument heeft een radiator geplaatst in de zijkamer en de radiatoren en de leidingen boven het slaapkamerplafond verwijderd en tevens de in het plafond aanwezige handontluchters op het hoogste punt van de installatie verwijderd. Door het vastdraaien van de slangkoppelingen boven het slaapkamerplafond is de verbinding boven het plafond van de naastgelegen kamer verdraaid en gaan lekken.   De ondernemer heeft als volgt gereageerd op het deskundigenrapport.   Bij de aanleg van de CV-installatie in 1998 zijn twee ontluchters op het hoogste punt aangebracht, namelijk in de slaapkamer bij de decorradiatoren. Deze radiatoren met leidingen zijn door de consument zelf verwijderd. De consument heeft zelf kunststof leidingen aangebracht. In de zijkamer (werkkamer) is een nieuwe radiator geplaatst, waarbij met het aanbrengen van de koppelingen de bestaande installatie boven het afgesloten plafond is gaan lekken als gevolg van het aandraaien van de overgang koppelingen van HEP2O naar dunwandige precisiebuis. De consument heeft verzuimd om nieuwe ontluchters aan te brengen. Het vervangen van de vulkraan is geen onderdeel geweest van de offerte, maar ik ben hiertoe uit coulance bereid. De gecorrodeerde koppelingen en leidingen zijn 14 jaar oud en geen onderdeel van de offerte. Het is niet juist dat er nog garantie gegeven zou moeten worden op 14 jaar oude koppelingen. Het verplaatsen van het kortsluitventiel is vanuit esthetisch oogpunt en door het warmteverlies niet opgenomen in de offerte. De aanwezige overstort leiding is inderdaad te krap en ik ben bereid deze op mijn kosten te vernieuwen. Wat wordt bedoeld met de opmerking dat de installatie onvoldoende ontlucht kan worden? De onderhoudsbeurt en het afstellen wordt op kosten van de ondernemer door de fabrikant uitgevoerd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 22 september 2011, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ad A Aangezien de bestaande CV-leidingen in een verlaagd plafond, boven het niveau van de CV-ketel, aanwezig waren, is onvoldoende aandacht aan het plaatsen van de ontluchtingsleidingen besteed. De ontluchtingsvoorzieningen dienen op het “hoogste” punt van de installatie aangebracht te zijn.   Ad B (4) De aanwezige vulkraan en bijbehorende vulslangset is niet uitgevoerd als “beluchte” kraan en de vulslangset is niet compleet.   Ad C (5) Doordat diverse koppelingen onvoldoende aangedraaid zijn, is er lekkage en corrosie ontstaan ter plaatse van enkele koppelingen in de opstellingsruimte. Ook de overstortleiding is gecorrodeerd en er is kalkvorming rond deze leiding ontstaan.   Ad D Het geluid in de installatie wordt veroorzaakt door: lucht in de leidingen, dit wordt veroorzaakt door onvoldoende ontluchtingsmogelijkheden, (zie ook Ad A). De drukverschilregelaar (AVDO) is niet op de juiste afstand (± 6m) van het toestel geplaatst. Nagenoeg alle hoofdleidingen zijn onbereikbaar weggewerkt in een verlaagd plafond met zeer beperkte hoogte. Het is niet onwaarschijnlijk dat enkele leidingen onvoldoende uitzettingsmogelijkheden hebben.   Ad E De installatie kan op dat ogenblik onvoldoende ontlucht worden. (zie ook Ad A).   Ad F De ketelstoring 4 kan worden veroorzaakt door: – onvoldoende onderhoud; – gasdruk niet correct afgesteld; – ontstekingspennen vervuild. De ketelstoring 5 kan worden veroorzaakt door: – recirculatie van een (gedeelte) van de rookgassen; – de voordruk niet correct afgesteld; – vervuiling van het toestel.   Ad A De aanvoer- en retourleiding vanaf de cv-ketel op ongeveer 25cm onder het plafond door de rechter zijwand van de CV-ruimte doorvoeren en aansluiten op de bestaande aanvoer- en retourleidingen in het verlaagde plafond. De bestaande aanvoer- en retourleiding vanuit het verlaagde plafond doortrekken naar de CV-ruimte en voorzien van kniekoppelingen met ontluchtingsleidingen en ontluchtingskraantjes. De kniekoppelingen dienen beslist  het hoogste punt van de installatie te vormen. Kosten: materiaal: € 110,– arbeid 4 uur: € 200,– totaal: € 310,– (inclusief BTW)   Ad B De complete vulkraan vervangen en uitvoeren als beluchte kraan. Leveren van een nieuwe vulslangset. Kosten: materiaal: € 30,– Aabeid: € 20,– totaal: € 50,– (inclusief BTW)   Ad C Alle gecorrodeerde koppelingen in de opstellingsruimte demonteren en reinigen en conform de voorschriften opnieuw monteren. De aanwezige overstortleiding vervangen door een PVC  leiding Ø 32 mm. Kosten: materiaal: € 30,– arbeid: € 100,– totaal: € 130,– (inclusief BTW)   Ad D Onder Ad A  reeds de nieuwe ontluchtingsvoorziening omschreven. De drukverschilregelaar verplaatsen naar de woonkamer t.p.v. de eerste radiator. Kosten: materiaal: € 20,– arbeid: € 50,– totaal: € 70,– (inclusief BTW)   Opmerking Een eveneens correcte en afdoende oplossing is de radiatorthermostaat in de badkamer demonteren en als radiatorkraan blokkeren op 100% “open”.   Ad E Zie onder Ad A.   Ad F De CV-ketel voorzien van een onderhoudsbeurt en het toestel in combinatie met de fabrikant opnieuw afstellen en inregelen. Kosten: materiaal: € 50,– arbeid: € 225,– totaal: € 275,– (inclusief BTW)   Ad D Nagenoeg alle hoofdleidingen zijn weggewerkt boven een verlaagd plafond met een zeer beperkte ruimte en (nagenoeg) onbereikbaar. Het is zeer denkbaar dat door het uitzetten en krimpen van de leidingen zettingsgeluiden ontstaan. Naar mijn beleving zouden deze problemen niet aan de ondernemer toegerekend kunnen worden, omdat het verlaagde plafond omstreeks 1997-1998 door de consument aangebracht is. Omdat alle radiatoren voorzien zijn van thermostatische radiatorafsluiters en in de woonkamer ook de centrale thermostaat aanwezig is dienen van minimaal 2 radiatoren in de woonkamer de thermostatische radiatorafsluiters op de maximale stand gefixeerd te worden. Deze voorzieningen zouden niet tot de werkzaamheden van de ondernemer behoren.   Ad F In het beschikbaar gestelde dossier is geen informatie over periodiek onderhoud beschikbaar, derhalve zijn er twijfels of er wel periodiek onderhoud uitgevoerd is. Het is zeer wenselijk dat periodiek onderhoud aan de installatie wordt uitgevoerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie komt het deskundigenrapport zowel feitelijk als vaktechnisch juist voor en neemt dit over en legt dit ten grondslag aan dit bindend advies. De commissie gaat voorbij aan hetgeen de ondernemer tegen dit deskundigenrapport heeft aangevoerd, omdat de ondernemer niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft. Daar komt bij dat de stellingen van de ondernemer tijdens de zitting uitvoerig gemotiveerd door de consument zijn weersproken. Dat de ondernemer hier niet op heeft kunnen reageren omdat hij niet aanwezig was tijdens de zitting dient voor zijn rekening en risico te blijven.   In aanvulling op de door de deskundige geadviseerde herstelwerkzaamheden acht de commissie het noodzakelijk dat ook een luchtafscheider wordt geïnstalleerd. De commissie gaat voorbij aan de stelling van de consument dat ook het gasblok vervangen moet worden. De noodzaak hiertoe blijkt niet uit het deskundigenrapport en is ook niet op andere wijze door de consument aannemelijk gemaakt. Bovendien verwacht de commissie dat de klachten na uitvoering van de door de deskundige geadviseerde herstelwerkzaamheden en de installatie van de luchtafscheider verholpen zijn.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie is van oordeel dat van de consument niet gevergd kan worden dat zij er mee in stemt dat de herstelwerkzaamheden door de ondernemer worden uitgevoerd. De ondernemer heeft vele malen de gelegenheid gehad de klachten te verhelpen, hetgeen hij heeft nagelaten. Uit de in het geding gebrachte stukken blijkt bovendien dat consument en ondernemer nogal een andere kijk hebben op de oorzaak van de klachten. Tenslotte speelt hierbij een rol dat de ondernemer niet tijdens de zitting is verschenen om zijn standpunt toe te lichten, hetgeen het vertrouwen van de consument in de ondernemer begrijpelijkerwijs heeft verminderd.   De commissie zal de ondernemer derhalve verplichten de kosten van de door de deskundige geadviseerde herstelwerkzaamheden van € 835,–, de kosten van de luchtafscheider van € 150,– en de onweersproken kosten van herstel van de waterschade aan het laminaat van € 50,– te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.035,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 21 november 2011.