Kwetsbare producten hadden beter verpakt moeten worden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 131780/137008

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een pakketje verstuurd naar het buitenland, waarvan de inhoud tijdens de reis is beschadigd. Hiervoor wenst de consument een vergoeding. Volgens de aanbieder is de klacht onderzocht en is na de behandeling van de klacht beoordeelt dat de consument geen recht heeft op schadevergoeding. Daarnaast voert de aanbieder aan dat de kwetsbare goederen beter verpakt hadden moeten worden om beschadiging te voorkomen. De commissie is het eens met de aanbieder, en oordeelt dat de producten beter verpakt hadden moeten worden. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 januari 2022.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een vergoeding voor schade aan een met verzekering verzonden pakket.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. Zijn komt op het volgende neer.

‘Op 08-08-2021 heeft de consument een pakket naar buitenland (Italië) verstuurd. Bij ontvangst bleek dat de inhoud van het pakket beschadigd was geraakt onderweg tijdens de zending van Nederland naar Italië. De consument heeft hiervan een melding gedaan bij [aanbieder]. De consument heeft te horen gekregen dat hij voor de schade verzekerd is, omdat de consument zijn pakket aangetekend had verstuurd en dat [aanbieder] naar aanleiding van de melding van de consument een onderzoek ging starten. Op 16-08-2021 is het onderzoek gestart op 01-09-2021 kreeg de consument de volgende reactie van [aanbieder] terug: volgens [internationale koerier] is er geen schade gemeld door de ontvanger. [aanbieder] kan de klacht niet doorzetten naar haar netwerkpartner in Italië. In dit geval moet [aanbieder] de schade zelf beoordelen. Op 09-09-2021 kreeg de consument weer een reactie van [aanbieder] dat zijn verzoek tot schadevergoeding afgewezen is.’

Omschrijving schade: Mobiele telefoon: € 450,– fles parfum: € 110, — samen € 560,–.

De consument zou graag van zijn schadebedrag van € 560, –, € 500,– vergoed krijgen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het pakket is op 12 augustus 2021 bezorgd. Bij aflevering van het pakket bij de geadresseerde bleek de inhoud (parfumfles en de Apple iPhone) van het pakket beschadigd te zijn. Hierop heeft de consument contact opgenomen met [aanbieder] en om een schadevergoeding verzocht. Door de schadebeoordelaar is vervolgens informatie opgevraagd over het pakket, zodat er een schadebeoordeling gedaan kan worden. Door de klantenservice-medewerker is er navraag gedaan bij de buitenlandse postorganisatie. Door de buitenlandse postorganisatie is aangegeven dat er geen opmerkingen over de aflevering van het pakket zijn geplaatst op de POD (= proof of delivery- zie bijlage 2). Door de consument zijn er verder ook foto’s opgeleverd over o.a. de verpakking en (deel) van de inhoud. De schadeclaim is vervolgens op basis van de door de consument overgelegde foto’s en de verklaring van de buitenlandse postorganisatie afgewezen, omdat de verpakking, volgens de klantenservice-medewerker, ondeugdelijk zou zijn geweest. De consument kwam helaas niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van [aanbieder] voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst (verder aangeduid als ‘AVP’ – bijlage 3). Bij verzending van een pakket met de Aangetekende- of Verzekerservice aanvaardt [aanbieder] een aansprakelijkheid tot ten hoogste € 500,– of tot ten hoogste het bedrag wat door de consument is opgegeven.
Wanneer de inhoud van een Aangetekend pakket tijdens het postvervoer beschadigd raakt, is [aanbieder] daarvoor in principe aansprakelijk en heeft de consument aanspraak op een schadevergoeding. Die aanspraak vervalt als de schade aan de inhoud wel tijdens het postvervoer is ontstaan, maar deze bijvoorbeeld het gevolg is van een ondeugdelijke verpakking (artikel 9.6 lid 1 AVP, tweede bullit).

De inhoud van het pakket betrof verschillende artikelen die samen in één doos lagen. In het pakket zaten kwetsbare artikelen die beschadigd zijn geraakt tijdens het vervoer, zoals het parfumflesje en de Apple iPhone.
[aanbieder] stelt zich op het standpunt dat de door de consument gebruikte binnen- en buitenverpakking ondeugdelijk was. Kwetsbare artikelen (van glas en/of elektrisch materiaal) dienen als het ware in een verpakking opgehangen te worden in een beschermende frame waardoor schokken en stoten die zich mogelijk tijdens het transport voordoen, adequaat opgevangen kunnen worden. Het gebruik van losse piepschuimstukken in een grote doos alleen was in dit geval niet voldoende. De artikelen in de doos kunnen namelijk nog steeds tegen elkaar en/of met sorteerapparatuur in aanraking komen. Bij de geautomatiseerde verwerking van internationale poststromen komen pakketten namelijk bij herhaling met elkaar en de sorteerapparatuur in aanraking. Dit kan soms stevig gaan. De verpakking die de consument is, gelet op de foto’s, ondeugdelijk voor het geautomatiseerd vervoerproces van [aanbieder] en haar partners in het buitenland.

De consument had verder ook gebruik gemaakt van een enkelgolvige doos die eerder gebruikt was (van het merk Zwitsal). Verpakkingsdozen die veelal eerder gebruikt zijn verliezen vaak hun draagkracht waardoor ze onder gewichtsbelasting ingedrukt kunnen worden. Op de foto is dit ook duidelijk te zien. Hoe dan ook moeten kwetsbare artikelen indien dat per post wordt verstuurd- op een veiliger wijze verpakt worden. Een dergelijke inhoud moet als het ware ‘zwevend’ in een verpakking opgehangen worden, waarbij het parfumflesje en de telefoon zelf in een rigide beschermend frame geplaatst dienen te zijn. Daarmee kunnen schokken die zich mogelijk tijdens het transport voordoen, adequaat opgevangen worden én wordt het draagvermogen vergroot.

[aanbieder] treft geen voorzorgen voor de behandeling van kwetsbare goederen in het vervoerproces. [aanbieder] gaat ervan uit dat afzenders bij het verpakken zelf rekening houden met het gewicht en de kwetsbaarheid van de inhoud van hun pakket. Afzenders dienen daarbij ook rekening te houden met het gegeven dat bij het geautomatiseerde sorteer- en vervoerproces van [aanbieder] aan de individuele inhoud en/of mate van kwetsbaarheid van pakketten geen aandacht wordt besteed. Dat het sorteerproces van alle pakketvervoerders grotendeels geautomatiseerd is, is een feit van algemene bekendheid.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft terecht aangevoerd dat bij een verzekerde verzending in principe de consument de schade vergoed krijgt, maar dat daarbij verlangd kan worden dat voldoende aandacht is besteed aan de verpakking. Dat gaat met name op als kwetsbare en kostbare goederen in het pakket zijn opgenomen. De ondernemer heeft ten aanzien van kwetsbare goederen (o.a. elektronica, glas-en aardewerken) in haar algemene voorwaarden ook specifiek benoemd dat hij hier geen bijzondere voorzorgen voor treft (zie artikel 13.5.2 van de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst (AVP).

In dit geval was daarvan sprake. Uit de foto’s die zijn meegestuurd blijkt onder meer dat onvoldoende vastigheid is aangebracht in de doos. Voorkomen moet worden dat voorwerpen met kracht of vaart tegen elkaar aan kunnen komen tijdens het vervoer. Stevig inpakken met materiaal zoals piepschuim is dan vereist. Het is vergelijkbaar met de verpakking van een nieuwe mobiele telefoon als die wordt toegezonden voor de leverancier. Dan is de telefoon gestopt in een op maat uitgespaarde ruimte in harde schuimplastic. De consument heeft wel iets van piepschuim gebruikt maar in totaal niet stevig genoeg.

Anders is de kans op schade wel erg groot. In het onderhavige geval moet dat worden aangenomen en dan moet de schade voor rekening van de consument blijven, omdat hij door zijn handelen de kans op schade heeft vergroot.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Wijst het verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer drs. G.J.F.M. Klaas, de heer H.W. Zuur, leden, op 14 januari 2022.