Lager depotstorting vanwege financiele situatie consument. Echter consument heeft tijd gehad om depotbedrag te reserveren. – 1

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62716

De uitspraak:

Standpunt van partijen met betrekking tot de verplichting tot depotstorting   De consument heeft verzocht om ontheffing van de verplichting tot depotstorting van het bedrag dat volgens de ondernemer op de consument openstaat, zijnde € 1.392,35. Hij stelt dat hij niet in staat is dit bedrag in depot te storten, omdat zijn inkomen (tezamen met dat van zijn echtgenote) te gering is, zodat hij na aftrek van zijn vaste lasten te weinig overhoudt. De consument heeft bewijsstukken overgelegd van het inkomen en van de vaste lasten. De ondernemer heeft zich niet over de verplichting tot depotstorting op zich uitgelaten, maar heeft wel een specificatie overgelegd van het volgens hem openstaande bedrag van € 1.392,35.   Beoordeling van de verplichting tot depotstorting   De commissie heeft het volgende overwogen.   De verplichting tot depotstorting is vastgelegd in artikel 9 van het reglement van de commissie. In principe dient het bedrag van de door de ondernemer gepretendeerde vordering onder de commissie te worden gestort. De commissie is echter bevoegd daarvan af te wijken, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De consument heeft naar het oordeel van de commissie genoegzaam aangetoond dat zijn inkomen gering is en dat zijn vaste lasten in verhouding tot dat inkomen hoog zijn. Aan de andere kant heeft hij ruim de tijd gehad om voor het depotbedrag te reserveren, nu het geschil door hem reeds op 31 oktober 2011 bij de commissie aanhangig is gemaakt. Deze feiten en omstandigheden in aanmerking nemende zal de commissie het door de consument in depot te storten bedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid matigen tot € 500,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is verplicht een bedrag van € 500,– bij de commissie in depot te storten. Indien dit bedrag niet binnen twee weken na de verzenddatum van deze beslissing door de commissie is ontvangen wordt de consument geacht het aanhangig gemaakte geschil te hebben ingetrokken.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 27 maart 2012.