Lager depotstorting vanwege financiele situatie consument. Echter consument heeft tijd gehad om depotbedrag te reserveren. – 2

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48773

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

  De consument stelt samengevat dat het geschil bestaat in de juistheid en redelijkheid van een vordering inzake energielevering.   De ondernemer wenst niet af te zien van een depotstorting.   De commissie oordeelt als volgt. Een depotstorting is een belangrijk onderdeel in een geschil waarbij (de hoogte van) een rekening wordt bestreden. Een dergelijke storting is vooral bedoeld om executiemaatregelen te voorkomen en is niet een uitvloeisel van enige inhoudelijke beoordeling van de klacht door de commissie.   Van een depotstorting kan alleen worden afgezien in bijzondere omstandigheden, zoals kennelijk financieel onvermogen. Dat laatste is hier wel aangeduid door de consument maar beperkt nader onderbouwd. De consument heeft ook gelet op de duur van het geschil tijd gehad om een reservering op te bouwen voor het doen van een depotstorting.   De commissie zal dus een depotstorting vaststellen. Daarbij zal de commissie het te storten bedrag gelet op de aangegeven omstandigheden matigen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument zal binnen 14 dagen na verzending van dit advies een depotbedrag van € 1500,– storten bij de commissie, bij gebreke waaraan de commissie zal oordelen dat de consument de behandeling van het geschil niet wenst voort te zetten en het dossier zal sluiten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 april 2011.