Lagere depotstorting vanwege financiële situatie consument en aannemelijk is dat beginstand correctie behoeft.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62214

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht van de consument is inhoudelijk gericht tegen het feit dat er bij haar inhuizing per 1 september 2010 een meterstand is vastgesteld die ongeveer 2.000 m3 lager was dan de door haar doorgegeven meterstand. Zij is het dan ook niet eens met de factuur d.d. 5 juli 2011 met een bij te betalen bedrag van € 1.498,51. De consument verzoekt om ontheffing van storting van dit bedrag in depot. Zij kan dit bedrag niet in eens betalen en verwijst in dat verband naar een overzicht van haar inkomen en lasten. De ondernemer heeft aangegeven dat de netbeheerder[naam netbeheerder] weigerachtig blijft om de beginstanden te herzien. De ondernemer verzoekt de netbeheerder in het geding te betrekken en dringt aan op depotstorting.   Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument een bedrag ten hoogste gelijk aan het nog openstaande factuurbedrag bij haar deponeert.   Dit brengt mee dat de commissie bevoegd is geheel of gedeeltelijke vrijstelling van deze verplichting te verlenen. In het onderhavige geschil heeft de consument bezwaar gemaakt tegen de verlangde depotstorting, zodat de commissie zich genoodzaakt ziet dienaangaande een beslissing te nemen.   De commissie vindt dat er in casu voldoende aanleiding bestaat om het depotbedrag lager vast te stellen, mede gelet op de financiële situatie van de consument. De commissie heeft daarbij ook betrokken dat niet onaannemelijk is dat de beginstand correctie behoeft en dat derhalve uit de inhoudelijke behandeling zal kunnen blijken dat een deel van de factuur gecorrigeerd dient te worden. Het depotbedrag wordt vastgesteld op € 750,–. De commissie acht het voorts aangewezen dat de netbeheerder in het geding wordt betrokken.   Beslissing   De commissie verleent gedeeltelijke ontheffing van depotstorting en stelt het door de consument in depot te storten bedrag vast op € 750,–. Dit bedrag dient binnen twee weken na verzenddatum van deze uitspraak in depot te zijn gestort.   De commissie bepaalt dat na ontvangst van dit bedrag de klacht verder in behandeling zal worden genomen en dat bij gebreke daarvan het dossier zal worden gesloten zonder verdere behandeling.   De commissie bepaalt voorts dat de netbeheerder in het geding wordt betrokken.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 30 november 2011.