Laptop uit hoger segment had langer naar behoren moeten werken, ondernemer moet laptop kosteloos repareren

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 192194/194504

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een laptop van de ondernemer. Twee jaar en negen maanden later werkte de laptop niet meer naar behoren. Volgens de ondernemer bedragen de reparatiekosten plusminus € 800,-. De consument verwijst naar eerdere uitspraken van de commissie over dit onderwerp. De ondernemer heeft voorafgaande aan de zitting een schikkingsvoorstel gedaan. De commissie is het met de consument eens dat een laptop uit het hogere segment langer naar behoren moet functioneren dan twee jaar en negen maanden. De commissie acht het door de ondernemer gedane aanbod redelijk en verplicht de ondernemer dit aanbod na te komen. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 januari 2020 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst.
De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Apple Macbook Pro 13-inch 2019 voor
de som van € 1.299,–. Het apparaat is dezelfde dag geleverd.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft in januari 2020 een Macbook Pro aangeschaft bij de ondernemer. Op 26 september
2022 ging het apparaat niet meer aan en de twee weken eraan voorafgaande werd het apparaat erg warm
tijdens het gebruik en hoorde je ruis. Nu werkt de laptop plotseling niet meer naar behoren. De ondernemer
geeft aan dat een reparatie afgerond € 800,– gaat kosten.

Het is niet de bedoeling dat een laptop van circa € 1.300,– dit soort gebreken vertoont (bij normaal gebruik)
in zo een relatief korte periode, namelijk na twee jaar en negen maanden. Er is hier sprake van een
ondeugdelijk product, dat vervangen of vergoed dient te worden. De ondernemer is echter niet bereid om
de repartiekosten volledig te vergoeden of de laptop te vervangen.

De consument is het er niet mee eens dat de levensduur van een laptop door Uneto-Vni en de ondernemer
op slechts 36 maanden wordt gesteld. Naar de mening van de consument is dat vijf jaar.

De consument wijst ook op een uitspraak van de commissie van 25 september 2019 met nummer
2598/7729 waarin is aangegeven dat toen de laptop na twee jaar en zeven maanden niet meer
functioneerde de ondernemer de reparatiekosten voor zijn rekening moest nemen. Ook wijst de consument
op een uitspraak van de commissie van 11 december 2020 met nummer 26005/36070 waarin is
uitgesproken dat een laptop een levensduur van meer dan vier jaar heeft.

De consument verlangt kosteloos herstel van haar laptop.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Reparatie van de laptop gaat volgens de opgave van het geautoriseerde servicecentrum Apple
Repair/Testcenter d.d. 13 oktober 2022 € 773,88 kosten. De laptop heeft volgens onze berekeningen een
restwaarde van € 144,–.

De ondernemer heeft voorafgaand aan de zitting een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende kosteloze
reparatie door het plaatsen van een nieuw moederbord met betaling van het door de consument betaalde
klachtengeld en onder toekenning van een cadeaubon voor het ondervonden ongemak. De consument gaf
aan de uitspraak van de commissie af te willen wachten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Onder verwijzing naar de door de consument aangehaalde uitspraken van deze commissie is de commissie
met de consument van oordeel dat een laptop zoals die door de consument is aangeschaft langer
probleemloos moet functioneren dan twee jaar en negen maanden en dat de levensduur van een dergelijke
laptop niet op slechts 36 maanden kan worden gesteld.

Uit het voor de zitting gedane aanbod van de ondernemer blijkt dat deze inmiddels zich ook op dat
standpunt stelt.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie
aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.
De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Ten overvloede merkt de commissie op dat de consument inmiddels het ettelijke maanden zonder haar
laptop heeft moeten stellen en thans gebruik maakt van een leenlaptop die minder mogelijkheden biedt dan
haar eigen laptop. Met reparatie van de laptop van de consument zal nog enige tijd zijn gemoeid, maar de
commissie vertrouwt erop dat de ondernemer zal bewerkstelligen dat die periode zo kort mogelijk zal zijn
zodat de consument zo spoedig mogelijk weer over haar eigen (werkende) laptop kan beschikken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient het voor de zitting gedane, hierboven beschreven, aanbod gestand te doen.
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 87,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de
behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed,
voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 4 april 2023.