Leeftijd en vermoedelijk rijgedrag van invloed op conformiteit.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE05-0424

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 21 mei 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, merk Opel, type Calibra Turbo, bouwjaar 1995, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 29.100,– (€ 9.150,–) inclusief beurt en kosten van nieuwe remschijven. De levering vond plaats op of omstreeks 28 mei 2005. De consument heeft in week 22 van 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

De auto vertoont na aflevering een aantal gebreken, die de ondernemer niet onder de afgegeven garantie heeft hersteld. Het gaat om de navolgende punten:
· de airco is defect;
· de auto lekt;
· het stuur staat scheef;
· de motor maakt een reutelend geluid en verbruikt ook veel olie (een liter in vier dagen tijd in juli);
· de auto heeft startproblemen gekend, waarvoor deze tot twee maal toe terug is geweest bij de ondernemer, zonder dat vervangend vervoer ter beschikking is gesteld;
· het lampje van de 4×4 vertoont kuren.
 
In reactie op het rapport van de deskundige heeft de consument nog aangevoerd dat hij er op staat dat de motor open wordt gemaakt om nader te bekijken wat er nu precies defect is. De consument wil dat er ook naar het onderblok wordt gekeken, met name ook de krukas en de krukaslagers. Er zit nog steeds een tik onder in de motor. Deze heeft als gevolg van een gebroken distributieriem al eens een schade gehad.
 
Het olieverbruik van de motor blijft onaanvaardbaar hoog. Daar moet nader naar gekeken worden. Het voorstel van de ondernemer om de klephoedjes te vervangen tegen de helft van de kosten is voor de consument niet aanvaardbaar.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Het geluid in de motor komt uit het onderblok. De deskundige heeft niet onder de motor geluisterd. De klephoedjes zijn het volgens mij niet. Ik denk dat het in de zuigerveren zit. Die zitten vast of zijn versleten. Ik heb de auto niet laten tunen”. Ik heb een ander luchtfilter op de motor gezet, maar dat heb ik er later weer vanaf gehaald. Ook heb ik een andere uitlaat gemonteerd, maar dat betrof slechts de einddemper. Voor de audioapparatuur heb ik dikkere kabels aangebracht. Er is geen andere accu in gegaan en ook de dynamo heb ik niet vervangen.
 
Als de ondernemer opmerkt dat het motorgeluid niet afwijkt van dat van andere soortgelijke auto’s, dan komt dat omdat hij het geluid heeft vergeleken met een ander type motor. Ik heb er nog niet bij stil gestaan dat het mogelijk is om met een endoscoop in de motor te kijken.
 
Nadat de deskundige had gekeken, ben ik onderweg naar huis stil komen te staan. De motor loopt nu nog slechts op drie cilinders. In de week vóór zijn onderzoek had ik al een liter olie bijgevuld.
 
De consument verlangt herstel van de gebreken door een derde, naar de commissie begrijpt: voor rekening van de ondernemer.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De airco is hersteld door een nieuwe condensor te plaatsen en het systeem opnieuw af te vullen en in bedrijf te stellen.
 
De klacht aan het stuur heeft zich bij aflevering en later niet voorgedaan. Deze is pas ontstaan, nadat de consument elders bredere banden had laten monteren.
 
Ook de lekkage is nagekeken en behandeld tijdens de laatste reparatie.
 
De motor is beoordeeld door een Opel dealer. Deze merkte op dat het geluid van de motor niet afweek van dat van soortgelijke auto’s. De startproblemen zijn opgelost en voor het lampje van de 4×4 is een sensor vervangen.
 
Het blijft een auto van elf jaar oud met 156.000 kilometer op de teller. Daarvan kun je niet hetzelfde verwachten als van een nieuwe.
 
Naar aanleiding van het deskundigenbericht heeft de ondernemer nog opgemerkt dat hij daarin bevestiging vindt voor zijn standpunt dat het gros van de klachten inmiddels is verholpen. Hij merkt op dat uit het onderzoek is gebleken dat er zaken aan de auto zijn veranderd die het karakter van de motor beïnvloeden en merkt op dat de leeftijd van de auto en het aantal daarmee gereden kilometers niet uit het oog verloren moeten worden bij de beoordeling van de vraag wat de consument bij aankoop van de auto mocht verwachten.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Met de auto wordt gewoon sportief gereden. Bij het onderzoek heeft de deskundige de consument nog gevraagd of de auto snel was en de consument bevestigde dat. Ik leid daaruit af dat de consument er een sportieve rijstijl op nahoudt.
 
De auto is in juni, juli en augustus terug geweest in mijn bedrijf. Toen is niet geklaagd over olieverbruik. Die klacht heb ik in elk geval niet op de werkorders kunnen terugvinden. Daar heeft de consument ons pas in augustus op gewezen, drie maanden na aankoop. Ik kan zeker niet uitsluiten dat in die drie maanden de auto op enig moment onvoldoende smering heeft gehad, waardoor schade aan de motor is ontstaan.
 
De consument heeft bovendien zelf aan de auto zitten sleutelen. Er zit een andere uitlaat op, het luchtfilter is vervangen en er is aan de bekabeling gewerkt. Ook zijn er niet-originele bougies geplaatst. Dat duidt er allemaal op dat de consument op sportieve wijze met de auto wil rijden.
 
De auto is bij ons ingeruild. De onderhoudshistorie van die auto ken ik niet. De deskundige kon geen bijzonder geluid horen. Tot twee maal toe heb ik een Opel-dealer laten luisteren en die kon ook niets bijzonders horen.
 
Wij hebben wel in de motor gekeken, maar helemaal goed hebben we die niet van binnen kunnen bekijken. In elk geval hebben we wel kunnen zien dat het niet om de zuigerveren gaat. Vermoedelijk is één van de kleppen kapot. De zuigers bewogen goed en de koppen van de zuigers zijn heel.
 
Wij hebben voorgesteld om de motor op kosten van ongelijk te herstellen, maar daar is de consument niet op ingegaan. We zijn bereid om de auto terug te brengen naar Bergen op Zoom.

Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De airco, lekkage en het probleem met het 4×4 lampje zijn inmiddels verholpen.
 
Het stuur vertoont een lichte scheefstand. De stuurgeometrie zou door middel van uitlijnen vastgesteld moeten worden en eventueel gecorrigeerd.
 
Met een stethoscoop heeft de deskundige geen bijzonderheden kunnen horen. Er zijn aanwijzingen dat de auto olie verbruikt. In het bijzijn van de deskundige is 1,5 liter olie in de auto gedaan, omdat de peilstok geen indicatie van de aanwezigheid van olie meer liet zien. Na het bijvullen stond het oliepeil op het minimum. Een hoog olieverbruik lijkt ook te volgen uit een te hoog HC gehalte. Volgens opgaaf van de consument had hij op 5.000 kilometer vijf liter olie bijgevuld. Aan het olieverbruik kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.
 
De turbo functioneerde goed.
 
Herstel is technisch mogelijk. De kosten van het recht zetten van het stuur begroot de deskundige op € 125,–. Het olieverbruik zou mogelijk verholpen kunnen worden door de klephoedjes te vervangen. In dat geval hoeft de cilinderkop niet verwijderd te worden en bedragen de kosten ongeveer € 500,–. Mocht de cilinderkop wel verwijderd moeten worden voor een inspectie van zuigers, klepgeleiders en andere zaken, dan begroot de deskundige de kosten op € 1.500,–.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De consument heeft een auto aangeschaft die qua uitrusting uitnodigt tot sportief rijgedrag. Ten tijde van de aankoop van de auto was deze elf jaar oud en was er ongeveer 150.000 kilometer mee gereden, naar op grond van het type auto mag worden aangenomen: deels met een sportieve rijstijl. De commissie is van oordeel dat daarmee als uitgangspunt heeft te gelden dat de aangekochte auto tegen het eind van zijn economische en technische levensduur liep. De wijze waarop daarmee was gereden en de onderhoudshistorie waren bij aankoop onbekend.
 
Het gros van de klachten van de consument met betrekking tot de auto is, zo volgt ook uit de rapportage van de deskundige, opgelost. De klacht die nog resteert betreft een geluid in het motorblok en een hoog olieverbruik. De commissie is van oordeel dat deze gebreken bij een auto die aan het eind van zijn levensduur is geraakt niet dermate ongebruikelijk zijn, dat de consument deze bij aankoop helemaal niet hoefde te verwachten. Het had naar het oordeel van de commissie op de weg van de consument gelegen om, wilde hij zekerheid hebben omtrent de toestand van de motor, bij aankoop van de auto nader onderzoek te doen uitvoeren naar de toestand van het voertuig, met name ook motorisch. Een dergelijke aankoopkeuring heeft echter niet plaatsgevonden.
 
Daarnaast merkt de commissie op dat de consument niet heeft aangetoond dat hij binnen bekwame tijd zijn klacht met betrekking tot het olieverbruik aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer heeft aangevoerd dat de klacht op dit punt noch in juni, noch in juli, noch in augustus bij garagebezoeken kenbaar is gemaakt en het tegendeel is door de consument niet aannemelijk gemaakt.
 
Het voorgaande voert de commissie tot de slotsom dat in dit geval niet kan worden geoordeeld dat de auto eigenschappen heeft gemist, die de koper bij aankoop zonder nader onderzoek zijnerzijds wel als aanwezig mocht veronderstellen. Het verwachtingspatroon van een koper wordt immers mede bepaald door de leeftijd en het aantal kilometers dat met een auto is gereden. In het gegeven geval acht de commissie dan ook geen gronden aanwezig om de ondernemer aansprakelijk te houden voor herstel van de motor. Mitsdien zal worden beslist als na te melden.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 30 november 2005.