lekkage aan watertank gevolg van constructiefout, consument ontvangt schadevergoeding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117364

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het lekken van de drinkwatertank van het schip.

Standpunt van de consument

De consument heeft op 19 november 2005 een koopovereenkomst gesloten met de ondernemer voor de bouw en levering van een Drait Impression 1280 voor een totaalbedrag van € 301.495,–.

De consument heeft de ondernemer regelmatig laten weten dat de tank bij het vullen vreselijk “klapt”. De ondernemer heeft de consument verzekerd dat dit geen kwaad kon. De consument heeft de klacht, het vacuüm trekken, niet goed beluchten en klappen van de watertank telkens in de voor onderhoud en controle aangeleverde werklijsten 2007, 2008 en 2009 aan de ondernemer kenbaar gemaakt.

De daadwerkelijke lekkage is waarschijnlijk ontstaan in 2015, maar is pas ontdekt in 2016, omdat de vrouw van de consument de vuilwatertank had gevuld in plaats van de drinkwatertank. De consument en zijn vrouw verkeerden eerst in de veronderstelling dat de vuilwatertank was overgelopen. In 2017 heeft de consument met een camera kunnen constateren, dat de lasnaad aan beide zijden van de watertank was gesprongen met de lekkage tot gevolg.

De ondernemer acht het niet aannemelijk dat de lekkage is ontstaan door het “zetten” van de watertank en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De klacht van de consument valt niet onder garantie. De ondernemer is bereid op kosten van de consument een onderzoek te verrichten en tot reparatie over te gaan.

De consument heeft de ondernemer per brief van 5 maart 2018 aansprakelijk gesteld voor de geschatte kosten van herstel van € 7500,–. Deze kosten betreffen het demonteren van de dinette, het openmaken van de vloer om de tank er uit halen, het repareren van de tank, vloer herstellen en de dinette weer terug plaatsen.

De consument verlangt kosteloos herstel van de watertank door de ondernemer, dan wel herstel door een derde.

Ter zitting heeft de consument in hoofdzaak nog het volgende toegevoegd.

Bij aankoop van het schip is er niet gesproken welke soort RVS er voor de watertank zou worden gebruikt. Er is ook niet besproken waarom er bij de vuilwatertank wel een mangat is gemaakt en bij de drinkwatertank niet. De consument heeft een bouwtekening van de tanks opgevraagd bij de ondernemer maar niet gekregen. De lekkage wordt erger. De consument pompt handmatig zo’n 8 liter water per week weg uit het voorschip.

Als de tank half gevuld is, is er geen lekkage. De lekkage ontstaat als het water boven de betreffende lasnaden komt. De uitzetgeluiden zijn alleen hoorbaar bij het voltanken. Het is niet duidelijk hoe de tank bevestigd is in het schip. Desgevraagd laat de consument weten dat het voorstel van de ondernemer om de tank af te persen zinloos leek. Immers, door middel van de foto’s die met een flexibele “loodgieters” camera zijn gemaakt, was al duidelijk dat er sprake was van lekkage en waar deze zich bevond.

De ondernemer heeft elk jaar geholpen met het winterklaar maken van het schip in de jachthaven te Drachten. De consument is niet verzekerd voor schade aan de watertank.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer stelt geen lid te zijn van de brancheorganisatie HISWA. Dit betekent dat partijen geen afspraak hebben een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie. Derhalve is de commissie onbevoegd om kennis te nemen van het geschil.

De ondernemer heeft desgevraagd telefonisch laten weten niet bij de mondelinge behandeling van het geschil aanwezig te willen zijn. De ondernemer heeft niet inhoudelijk gereageerd op de klachten van de consument.

Deskundigenrapport

De consument ontdekt in 2015 dat zijn in 2005 nieuwe gekochte motorjacht continu water lekte in de bilge.

De consument heeft de foto’s die hij met een speciale camera met een lange flexibele lens heeft genomen van de onderzijde van de tank, aan de deskundige overgelegd.
Op de tekening van de watertank staan de maten van de tank en de vermelding dat de tank van roestvrijstaal is gemaakt, maar de technische specificaties over het gebruikte RVS ontbreken.

De deskundige merkt op dat er verschillende soorten RVS zijn. De meest gebruikte soorten voor tanks zijn het roestvrijstaal RVS 304 en 314. RVS 314 is beter bestand tegen corrosie dan 304.
Het is de keuze van de bouwer, welke soort hij gebruikt. De nabewerking na het lassen van de naden is belangrijk. Lasnaden moeten ontvet worden en een nabehandeling krijgen om corrosie te voorkomen.

De deskundige kan zonder de lasnaden en het lek te hebben kunnen inspecteren, de oorzaak van het lekraken en de corrosie niet vaststellen. In principe moet een tank de levensduur van een schip kunnen overleven. Het is een bekend gegeven dat indien RVS tanks niet juist gemaakt zijn, het materiaal op en naast de lasnaden na een aantal jaren gaat corroderen met lekkage tot gevolg. De consument heeft de tank gereinigd met Aqua Rein, om het water dat langere tijd in de tank zit te behoeden voor virussen en andere verontreinigen. Dit product bevat geen chloor, hetgeen funest is voor een RVS tank en ernstige lekkage en corrosie tot gevolg kan hebben. Ook ons drinkwater bevat geen chloor.

De klacht van de consument over het “zetten” van de tank bij het vullen en leegraken van de tank wordt veroorzaakt doordat de constructie van de tank onvoldoende stijfheid kent, waardoor de wanden kunnen bewegen.

De deskundige constateert dat het mangatdeksel ontbreekt. Dit is nodig om de tank inwendig te kunnen reinigen. De deskundige heeft de tank om die reden niet inwendig kunnen inspecteren.
De tank is ingebouwd tussen de andere tanks, onder de vloer. Daarna is de betimmering aangebracht. Om de tank er uit te kunnen halen voor reparatie of vervanging zal een deel van de binnen betimmering moeten worden afgebroken.

De oorzaak van de klacht is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de tank niet juist gebouwd en/of geconstrueerd is. Pas als de tank uit het schip gehaald is, kan de oorzaak van de lekkage worden onderzocht en worden vastgesteld.

Herstel van de tank is mogelijk door het in- en uitbouwen van de tank, het demonteren, deels wegzagen van de betimmering om hierna weer te kunnen monteren met een gerepareerde of een nieuwe tank.

De deskundige schat de volledige herstelkosten op € 9.922,– inclusief BTW.

Beoordeling van het geschil

Op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van de commissie het volgende komen vast te staan.

Voor de bevoegdheid van de commissie om het geschil te kunnen beoordelen, is bepalend dat de overeenkomst van partijen is gesloten op 19 november 2005. Ten tijde van het sluiten van die overeenkomt was de ondernemer lid van de branchevereniging HISWA. Van die overeenkomst maken deel uit de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden. In artikel 16 van voornoemde voorwaarden wordt aan de consument de mogelijkheid geboden een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie. Derhalve is de commissie bevoegd kennis te nemen van het onderhavige geschil en om daarover haar oordeel uit te spreken.

Kern van het geschil betreft de lekkage van de watertank van het schip van de consument. De consument gaat uit van een constructiefout.

De commissie is van oordeel dat de niet weersproken vordering, welke haar niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, zich met in achtneming van het onderstaande leent voor toewijzing.
Dit oordeel behoeft de volgende toelichting.

De consument stelt dat de watertank niet voldoet aan de eisen die de consument van een roestvrijstalen watertank mocht verwachten. Een RVS tank wordt een geacht een “scheepsleven” lang mee te gaan.

De commissie constateert dat het een watertank betreft van fikse omvang op een door
intimmering “onbereikbaar” gemaakte plaats in het schip, zonder dat deze tank van een mangat is voorzien die controle mogelijk maakt en zonder eenvoudige andere controle mogelijkheden. De tank is gelet daarop en mede gelet op de wijze van inbouw en uitvoering bedoeld om als zodanig langdurig probleemloos en lekvrij te functioneren; een watertank als deze dient naar het oordeel van de commissie in beginsel een “scheepsleven” mee te gaan.

Nu dit niet het geval blijkt te zijn, volgt de commissie de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt die tot de hare. Daarmee staat genoegzaam vast dat de oorzaak van de hier aan de orde zijnde lekkage met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een gevolg is van een constructiefout. Dit is een omstandigheid die voor rekening en risico van de ondernemer dient te komen.

Ter zitting heeft de consument zijn eis gewijzigd in die zin dat hij de voorkeur geeft aan een vergoeding in geld omdat hij geen vertrouwen meer heeft in een juist herstel door de ondernemer. De commissie kan deze eis billijken, nu ondernemer op geen enkele manier de bereidheid heeft getoond om tot herstel te willen overgaan in het geval daartoe door de commissie wordt beslist.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. De commissie kent aan de consument een (vervangende) schadevergoeding toe van € 9.922,–.

Derhalve zal de commissie als volgt beslissen.

Beslissing

De ondernemer betaalt binnen 4 weken na ontvangst van dit bindend advies aan de consument ter zake van (vervangende) schadevergoeding een bedrag van € 9.922,– en vergoedt binnen die termijn aan de consument voorts het door deze voldane klachtengeld van € 102,50.

In het geval voormeld bedrag van € 9.922,– niet is betaald binnen voormelde termijn, is de ondernemer daarover de wettelijke rente verschuldigd te betalen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit
mr M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer J. Zetzema en de heer P.L.J. van Kuppenveld leden, op 15 november 2018, in aanwezigheid van mevrouw mr. D. van der Linden-Vink, secretaris.

 
M.L.J. Koopmans