Lekkage na vervanging watermeter, voor rekening en risico ondernemer

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 31246

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een lekkage.   De consument heeft op of omstreeks 8 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 15 augustus 2008 is de watermeter op initiatief van de ondernemer vervangen. In juni 2009 kreeg ik het verzoek de watermeter op te nemen. Ik nam het deksel van de waterput af en constateerde een lek. Ik heb dit gemeld bij de ondernemer, die een monteur heeft gestuurd.   Die monteur zei dat de lekkage in de leiding achter de meter zat en dat ik daarvoor zelf verantwoordelijk was. Dit werd mij bevestigd door iemand van het hoofdkantoor. Ik heb de consumentenbond geraadpleegd. Volgens de bond moet de ondernemer het lek repareren en het gelekte water worden verrekend, omdat de lekkage is ontstaan door de vervanging van de watermeter. De ondernemer is de enige die in de waterput is geweest. Er zijn verder nooit werkzaamheden in de put uitgevoerd. Ik heb er een gas- en waterfitter bijgehaald. Deze heeft geconstateerd dat de lekkage is ontstaan door de aansluiting van de nieuwe meter. De lekkende knelkoppeling zit in dezelfde put, niet ver van de meter. De ondernemer heeft echter zijn aansprakelijkheid afgewezen. Ik heb zelf het lek moeten laten herstellen omdat de ondernemer daartoe niet bereid was, wat € 80,– heeft gekost. De kosten van het weggelekte water schat ik op € 100,–. Het water spoot eruit en dat heeft maanden geduurd. De ondernemer wil mijn schade niet vergoeden.   De consument verlangt vergoeding van een bedrag van tenminste 180,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De plek waar de lekkage is ontstaan bevindt zich in de binneninstallatie van de consument. Daarvoor zijn wij niet aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid houdt op bij de meter. Dat is bepaald in artikel 5.3 van onze Algemene Voorwaarden. De lekkage is niet ontstaan door de vervanging van de meter. Toen de meter was vervangen, was er geen sprake van een lekkage. Dat is in aanwezigheid van de consument gecontroleerd. Onze monteur heeft vastgesteld dat de lekkage zich bevindt in de binnenleiding van de consument. Wij hebben de consument geadviseerd een loodgieter in te schakelen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken van het geschil blijkt dat de consument al zeer lang (meer dan 35 jaar) in zijn woning woont en dat in al die tijd geen lekkage in zijn binnenleiding heeft plaatsgevonden. De lekkage is ontstaan nadat de watermeter was vervangen en bevond zich in een knelkoppeling, die weliswaar niet direct achter de watermeter, maar daar toch dichtbij en in dezelfde put als waarin de meter zich bevindt, is gemonteerd. Het verband tussen de vervanging van de meter en de lekkage komt de commissie, gelet op deze omstandigheden, voldoende aannemelijk voor. Het moet bepaald niet worden uitgesloten dat de knelkoppeling als gevolg van de door de ondernemer verrichte werkzaamheden onder een onevenredig hoge spanning heeft gestaan. Die spanning kan tot gevolg hebben dat de lekkage pas na verloop van tijd ontstaat. Onder deze omstandigheden kan de ondernemer zich naar redelijkheid en billijkheid niet met vrucht beroepen op het op zich rechtsgeldige en in zijn algemene voorwaarden vastgelegde principe dat de consument zelf verantwoordelijk is voor zijn binneninstallatie. De ondernemer moet derhalve aansprakelijk worden geacht voor de door de consument geleden schade. De consument heeft zijn waterverlies begroot op € 100,–. Dit is echter niet zonder meer vast te stellen. Volgens de jaarafrekeningen van de ondernemer bedroeg het gemiddelde dagverbruik voordat de meter werd vervangen 0,725 m³.   Over de periode van 24 augustus 2008 tot 22 juni 2009 was het gemiddelde dagverbruik 0,565 m³, dus minder dan voorheen. Hiertegenover heeft de consument aangevoerd dat een volwassen zoon in augustus 2008 zelfstandig is gaan wonen. Al deze omstandigheden in aanmerking genomen stelt de commissie de schade van de consument wegens gemaakte kosten, buiten de reparatiekosten, en waterverlies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 50,–. De totale door de ondernemer te betalen vergoeding inclusief de reparatiekosten komt dan op € 130,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 130,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 9 november 2010.