Lekkende tweedehands boot met verschillende gebreken. Ontbinding gerechtvaardigd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT06-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aankoop van een gebruikt vaartuig, welke aankoop plaatsvond op 5 oktober 2005. De consument heeft voor het vaartuig een prijs van € 5.500,– betaald. Voor transportkosten heeft de consument € 250,– betaald   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft een ondeugdelijke, lekkende boot geleverd. Door deze lekkage is de consument verplicht om de paar weken de boot uit het water te halen om de dubbele bodem te laten leeglopen. Ondanks diversen telefoontjes en schriftelijke berichten is de klacht nog steeds niet opgelost. De consument heeft geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft geen keuring uit laten voeren, omdat zij af ging op de betrouwbaarheid van de ondernemer, dat als een gerenommeerd bedrijf bekend staat. Bovendien bouwt de ondernemer dergelijke boten zelf. De boot staat nu aan de kant. De consument heeft een trailer moeten lenen om de boot op de kant te kunnen laten staan. Daarnaast is de consument € 100,–kwijt geweest aan kosten voor kit en dergelijke.   De consument verlangt terugbetaling van de koopprijs, althans ontbinding van de koopovereenkomst, en een vergoeding van de gemaakte kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft nooit enige garantie toegezegd. Alle toekomstige werkzaamheden voor de consument zal de ondernemer uitsluitend op de werf van de ondernemer tegen voorafgaande betaling uitvoeren.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   – Het RVS stevenbeslag is ondeugdelijk gemonteerd zonder gebruik te maken van een afdichtingkit tussen rvs en de polyester steven. Ter plaatse van de schroeven (waarvan er volgens mededeling van de consument enige ontbraken) is een en ander nadien dichtgesmeerd met kit. De koppen van de gebruikte schroeven zijn te groot voor het beslag en steken uit; – Onder aan de voorsteven zijn beschadigingen zichtbaar tot in het laminaat. Deze dragen echter niet bij aan de lekkage; – Ter plaatse van de spiegel onder de aftapplug van de dubbele bodem is sprake van een beschadiging tot in het laminaat. Deze draagt echter niet bij aan de lekkage; – De roerkoning vertoont overmatige speling in de hennegatskoker; – De aanhechting van de kiel aan de romp wijkt in lichte mate aan de voorzijde. Onduidelijk is of er hier een oorzakelijk verband bestaat met de lekkage; – De in de kuipvloer gemonteerde RVS lozingen zijn onjuist gemonteerd, aan de onderzijde is er geen sprake van een afdichting tussen RVS en romp, de gebruikte 3 schroeven per loospijp zijn te lang en steken door de romp heen. Deze constructie draagt bij aan het intreden van water in de dubbele bodem constructie. De stuurboord loospijp vertoont een lichte schade; – De verdiepte loosbak in de kuipvloer aan stuurboordzijde is gescheurd en werd, volgens verklaring van de consument, door de ondernemer dicht gekit. Deze constructie draagt bij aan het intreden van water in de dubbele bodem constructie; – De verdiepte loosbak in de kuipvloer aan bakboordzijde is in het verleden gescheurd en op een ondeugdelijke wijze hersteld en niet afgewerkt. Onduidelijk is of dit nog bijdraagt aan het optreden van lekkage in de dubbele bodem; – De afdichting van de waterafloop tussen ankerbak en spiegel is slordig gekit waardoor water zo de kuip in loopt. Indien daar een schroevendraaier in gestoken wordt lijkt het er echter op dat deze zo in de dubbele bodem gestoken kan worden hetwelk bijdraagt aan het optreden van lekkage in de dubbele bodem; – In de kuip bevindt zich beslag dat met bouten/zelftappers gemonteerd is op de kuipvloer. Het is onduidelijk of aldaar sprake is van mogelijke lekkages; – In de kuipvloer is een luik aanwezig dat met kit afgemonteerd is en waaronder zich de kielbouten bevinden. De kit is op meerdere plaatsen gescheurd hetwelk zal bijdragen aan het optreden van lekkage in de dubbele bodem.   Herstel is mogelijk. De kosten daarvoor bedragen naar schatting tussen de € 1.747,50 en de € 2.270,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat de ondernemer geen HISWA-garantie voor gebruikte vaartuigen heeft verstrekt aan de consument. Op grond van art. 5 van de toepasselijke HISWA-voorwaarden doet dit echter niet af aan de rechten die de koper heeft op grond van de wet.   Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek, dat bij een consumentenkoop zoals in casu van dwingend recht is, dient de boot te voldoen aan het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de consument. Het verwachtingspatroon wordt bepaald door onder meer de prijs en de leeftijd van de boot alsmede door de ondernemer gedane mededelingen. Of garantie is verstrekt dan wel juist niet, is relevant omdat zulks mede het verwachtingspatroon van de consument bepaalt. Uitsluiting van garantie kan echter niet afdoen aan het vereiste dat het product moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen.   Voor het onderhavige geschil is de commissie op basis van dit criterium van oordeel dat de klacht van de consument gegrond is. Gezien de prijs en de leeftijd van de boot mocht de consument verwachten dat een deugdelijke, niet lekkende boot geleverd zou worden. Weliswaar heeft de consument zelf geen onderzoek laten verrichten, hetgeen een risico met zich mee brengt dat zich hier heeft geopenbaard, maar gezien de hoeveelheid en aard van de gebreken die de deskundige van de commissie heeft geconstateerd, acht de commissie het niet voorstelbaar dat de ondernemer ten tijde van de koop niet wist van (een aantal van) de gebreken aan de boot. De ondernemer, als deskundige partij, had in ieder geval van deze gebreken op de hoogte dienen te zijn. Omdat ook niet gebleken is dat de ondernemer de consument heeft gewezen op de gebreken aan de boot, is de commissie op grond van het voorgaande van oordeel dat de boot niet heeft voldaan aan hetgeen de consument daarvan op basis van de overeenkomst mocht verwachten. Nu dit de ondernemer is toe te rekenen, acht de commissie de klacht gegrond.   Vanwege de hoeveelheid geconstateerde gebreken, de hoogte van de herstelkosten en de weinig coöperatieve houding van de ondernemer, acht de commissie ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd.   De door de consument betaalde transportkosten van € 250,– en de andere door de consument gemaakte kosten ter zake van de boot, dienen naar het oordeel de commissie voor rekening van de consument te blijven vanwege het risico dat de consument heeft genomen door de boot niet keuren voor aankoop ervan.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 5 oktober 2005 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer aan de consument dient terug te betalen het bedrag van € 5.500,– tegen teruggave van de boot door de consument aan de ondernemer. Betaling en teruggave dienen plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 115,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 17 april 2007.