Leren bank is van deugdelijke kwaliteit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Non conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 134399/140757

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft een door de consument bij de ondernemer gekochte bank. De klacht van de consument is tweeledig. Het eerste deel van de klacht ziet op het type leer. In de winkel is steeds gesproken over kalfsleer. Hier heeft de consument ook extra voor betaald. Nu blijkt dat de ondernemer geen echt kalfsleer verkoopt. Daarnaast bevat de bank beschadigingen en zijn de zittingen scheef. Er is tweemaal een monteur langs gestuurd. Hierdoor zijn de problemen niet verholpen. De ondernemer stelt dat hun servicespecialisten hebben beoordeeld dat de gemelde klachten van de consument binnen de marge zijn en inherent zijn aan een met de hand gestoffeerd meubel. Uit het deskundigenrapport blijkt dat het leer van een deugdelijke kwaliteit is en de eigenschappen bezit welke daarvan zijn te verwachten. De commissie acht de klacht hierom ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft een door de consument bij de ondernemer gekochte bank.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Op 6 juli 2019 kocht ik bij de ondernemer een bank voor een bedrag van € 3.400,–. Eind oktober 2019 is
de bank geleverd. In november 2020 constateerde ik vele beschadigingen aan de bank. Ook merkte hij op
dat de bank erg scheef is. De klacht is tweeledig. Het eerste deel van de klacht ziet op het type leer. In de
winkel is steeds gesproken over kalfsleer. Hier heb ik ook extra voor betaald. Nu blijkt dat de ondernemer
geen echt kalfsleer verkoopt. Daarnaast bevat de bank beschadigingen en zijn de zittingen scheef. Er is
tweemaal een monteur langs gestuurd. Helaas zijn de problemen niet verholpen. Op 19 mei 2021 heb ik de
ondernemer schriftelijk in gebreke gesteld. De ondernemer oordeelt dat de bank geen gebreken vertoont.

Uiteindelijk is afgesproken dat de ondernemer nog eenmalig langs komt om de gebreken te herstellen. Op
5 oktober jl. is een monteur op bezoek geweest. Helaas zijn de problemen niet verholpen. Ik wens over te
gaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

In reactie op het deskundigenrapport:
De eenvoudige vaststelling van de deskundige dat de overmatige slijtage te wijten is aan het gebruik van
een microvezeldoek staat in schril contrast tot het uitgangspunt van de deskundige dat de oorzaak moeilijk
te achterhalen valt. Ik betwijfel dat het gebruik van de microvezeldoek de oorzaak is geweest van de
overmatige slijtage.

De deskundige stelt vast dat dat hoekbanken welke bestaan uit elementen met verschillende functies te
allen tijde bij de aansluitingen van twee naast elkaar staande elementen min of meer een ongelijke
aansluiting kunnen hebben. Dat de door de deskundige onderzochte bank de uitstraling en eigenschappen
heeft die van deze bank verwacht mogen worden, zegt iets over de algemene staat van de bank maar niets
over aansluitingen waar cliënt specifiek over klaagt. Uiteindelijk heeft de deskundige zich niet voldoende
uitgelaten over mijn specifieke klacht.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Op 5 oktober 2021 hebben onze servicespecialisten een bezoek gebracht aan cliënt. Dit vanwege de
servicemonteur op het bankstel. Onze servicespecialisten hebben beoordeeld dat de gemelde klachten van
cliënt minimaal/ binnen de marge zijn en inherent aan een met de hand gestoffeerd meubel. Zoals reeds
aangegeven is dit niet geheel te vermijden daar dit een model geboden eigenschap betreft.
Wij hebben naar aanleiding van het bezoek van de servicespecialisten het dossier voorgelegd aan de
hoofd technische dienst. Deze heeft beoordeeld dat de door cliënt gemelde klachten geen productie en/of
fabricagefouten betreft. Om deze reden kunnen wij de klacht niet verder in behandeling te nemen conform
de voorwaarden van het CBW.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

Deskundige heeft tijdens het onderzoek het volgende vastgesteld:
De bank is na klachten van de consument over slijtage van het leder op vooral de randen en verder
voorkomend op de gehele bank deze bank opnieuw voorzien van een transparante kleur finish in de kleur
zo die origineel aanwezig was. Het bijwerken (opnieuw van een finishlaag voorzien) is volgens goed
vakmanschap uitgevoerd. Bij een testje om met een zachte katoenen doen het leder te beroeren is er geen
sprake van afgifte van de (later aangebracht) finishlaag. Deskundige zou zonder de voorkennis dat er een
nieuwe laklaag is aangebracht niet hebben kunnen vaststellen dat de bank in tweede instantie is afgewerkt.
De oorzaak van het in eerste instantie kaal worden van het meubelleder is achteraf moeilijk vast te stellen.
Bij navraag aan de consument hoe consument de bank onderhoud en heeft onderhouden heeft deze
aangegeven dat te doen met een Microvezeldoek. Op verzoek van deskundige heeft consument deze doek
getoond aan deskundige.

Deskundige stelt vast dat onderhoud door wrijven met een microvezeldoek een onjuiste wijze is van
onderhoud van meubelleder. Zeker bij rundleder met een afdeklaag zal daardoor de beschermende PU
finishlaag kunnen beschadigen. Zelfs het geheel verdwijnen van de finishlaag op plekken die min of meer
uitsteken, zoals dubbel gestikte randen van opstaande kanten van zitkussens.

Microvezeldoeken zijn bedoeld om vervuiling in het algemeen te verwijderen zonder gebruik te maken van
schoonmaakproducten. Alleen water is hierbij voldoende. Door de samenstelling van microvezel wordt het
vuil dan als het ware opgenomen via een min of meer aanwezig schuureffect vanaf de vervuilde
oppervlakte. Meubelleder is te zacht en te kwetsbaar om het onderhoud te doen plaatsvinden met dit type
schoonmaakdoekjes.

Ook het regulier gebruik van de bank met scherpe textiele kleding kan er voor zorgen dat de finishlaag van
gelakt rundleder wordt aangetast en daardoor het leder een versleten effect gaat vertonen.
Het door deskundige bekeken en onderzochte meubelleder heeft de kwaliteit en eigenschappen die men
kan verwachten van dit type meubelleder (gefinisht rundleder). Er zijn door deskundige geen afwijkingen
aan het meubelleder vastgesteld.

De door consument aangegeven klachten met betrekking tot het niet recht en strak doorlopen van de naast
elkaar staande elementen is door deskundige onderzocht. Deskundige geeft aan dat hoekbanken welke
bestaan uit elementen met verschillende functies, zoals vaste zitelementen, relaxzitelementen en loungeelementen te allen
tijde bij de aansluitingen van deze twee naast elkaar staande elementen min of meer
een ongelijkje aansluiting kunnen hebben. Ook de stand van de knopen zullen in de naast elkaar
geplaatste element met verschillende functie niet 100% in een recht doorlopende lijn te plaatsen zijn. De
door deskundige onderzochte hoekbank heeft de eigenschapen en uitstraling die in dit type banken met
deze opbouw (met verschillende naast elkaar staande elementen met verschillende functies) te verwachten
is.

De omvang van de gebreken is niet waarneembaar/ zeer gering.
Herstel van het beschadigde leder is in eerste instantie door ondernemer op adequate wijze uitgevoerd.
Het min of meer ongelijk naast staan van de gekoppelde elementen is niet te voorkomen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben in hun schriftelijke stukken uiteenzettingen gedaan omtrent onverkwikkelijkheden welke
zich bij het bezoek van de servicemonteur zouden hebben voorgedaan. De commissie blijft daar buiten, nu
deze – wat daar verder van zij – niet van invloed zijn op de beoordeling van dit geschil.

Voor zover de klacht inhoudt dat in strijd met de afspraken aan de consument geen bank zou zijn geleverd
welke vervaardigd was van kalfsleer (in plaats van rundleer), dient die klacht van de hand te worden
gewezen. Uit de overeenkomst blijkt niet dat kalfsleder is afgesproken.

Wat de strakke lijn van het meubel betreft:
In de eerste plaats is opvallend dat de consument eerst een jaar na de aankoop heeft geklaagd. Kennelijk
was die eigenschap hem nog niet er opgevallen, hetgeen iets zegt over de mate waarin die klacht optreedt.
Uit de foto’s blijkt voorts dat de stelling van de consument dat de leuningen schots en scheef staan
onhoudbaar is. Er is niet altijd en overal sprake van een strak doorlopende lijn, maar daar blijft het bij.
Volgens de deskundige hangt dit samen met de omstandigheid dat het om een samengestelde bank gaat,
welke uit verschillende bestanddelen – met verschillende functies – is samengesteld.

Wat de beschadiging aan het leer betreft:
Er is eerder herstel aan die bank uitgevoerd en blijkens het deskundigenrappoort is dat keurig gedaan.
Anders dan de rechtsbijstandsverzekeraar van de consument stelt heeft de deskundige niet gesteld dat de
schade door gebruik van een microvezeldoek is ontstaan. In zijn rapport ligt hooguit besloten dat de
eerdere schade daardoor kàn zijn ontstaan. Dat is niet in strijd met zijn stelling dat de oorzaak van de
schade niet concreet vastgesteld is kunnen worden.

Uit het deskundigenrapport blijkt dat het leer van een deugdelijke kwaliteit is en de eigenschappen bezit
welke daarvan zijn te verwachten.

Gelet op het voorgaande is de klacht ongegrond en dient te worden beslist als volgt.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter,
de heer B. Keijzer, de heer M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 18 februari 2022.