Levering bestelde product niet onmogelijk nu ondernemer product nog steeds via zijn website aanbiedt.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55936

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 december 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [een spel + controllers] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 20,–.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bestelling van [het spel +vier controllers] is door de ondernemer bevestigd en daarna heb ik € 20,– betaald, zijnde de prijs van het bestelde product. Een paar dagen later kreeg ik van de ondernemer te horen dat het bestelde artikel vanuit de leverancier niet meer geleverd kon worden en dat de bestelling geannuleerd werd. Ik kan hiermee niet akkoord gaan, aangezien de door mij bestelde producten nog steeds los verkocht worden blijkens de website van de ondernemer. De consument verlangt levering van de bestelde producten tegen betaling door hem van € 20,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wegens de enorme populariteit van het product was onze voorraad niet toereikend en waren wij genoodzaakt de bestelling van de consument te annuleren. Daartoe doen wij uitdrukkelijk een beroep artikel 11 lid 5 van onze Algemene Voorwaarden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 11 lid 5 van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer luidt, voor zover thans van belang: ‘Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.’   De commissie begrijpt dat de ondernemer zich op standpunt stellend dat levering van het bestelde product onmogelijk is en er geen vervangend product beschikbaar was, de reeds betaalde kooprijs van € 20,– aan de consument heeft terugbetaald.   De commissie is van oordeel dat het beroep van de ondernemer op artikel 11 lid 5 van de Algemene Voorwaarden, faalt. Immers, onweersproken heeft de consument gesteld dat de ondernemer via zijn website nog steeds het bestelde spel en de controllers separaat te koop aanbiedt. Onder deze omstandigheden kan toch niet aangenomen worden dat het voor de ondernemer onmogelijk is het bestelde product te leveren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden om binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies de door de consument op 28 december 2010 gedane bestelling uit te voeren door het leveren van een [spel] en 4 bijbehorende losse controllers tegen voorafgaande betaling van € 20,– door de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 22 augustus 2011.