Levering en plaatsing van kraan die past bij geïnstalleerde geiser

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Herstel    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 132926/144444

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is een overeenkomst aangegaan met de aanbieder inzake de installatie en huur van een geiser. De geiser functioneert, volgens de consument, sinds de installatie niet naar behoren. Het water in de woning van de consument is afwisselend warm en koud. De ondernemer geeft aan dat de geiser wél naar behoren werkt. De Europese wetgeving is aangepast waardoor het niet is toegestaan om de geiser op een laag pitje te branden. Om warm water te verkrijgen zal de kraan, volgens de ondernemer, goed open moeten worden gedraaid. Naar het oordeel van de commissie kan niet gezegd worden dat de ondernemer met levering en plaatsing van de geiser de tussen partijen gesloten overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Het is een goede geiser en het probleem zit in de thermostatische douchekraan die de consument kort na plaatsing van de geiser heeft vervangen, dit laatste op advies van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie is dat advies onvoldoende specifiek geweest. De ondernemer had aan de consument behoren te adviseren een kraan te plaatsen die goed kan samenwerken met de geiser. Daarom voorziet de commissie in een oplossing van het geschil door te bepalen dat de ondernemer een geschikte en passende kraan aan de consument moet leveren en plaatsen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft een geiser.

Standpunt van de consument
Voor het – namens hem verwoorde – standpunt van de consument verwijst de commissie naar de
overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
De consument is in november 2020 een overeenkomst aangegaan met de aanbieder inzake de installatie
en huur van een geiser. De maandelijkse huurprijs bedraagt € 26,95. De
consument heeft daarnaast een bedrag ad € 426,– betaald aan de aanbieder voor aankoop van diverse
installatie- en aansluitmaterialen. De geiser van de consument functioneert sinds de installatie al niet naar
behoren. Het water in de woning van de consument is afwisselend warm en koud. De consument kan een
paar minuten gebruikmaken van warm water. Vervolgens komt er een tijdje alleen maar koud water uit de
kranen. Dit duurt ook een paar minuten en dan wordt het water weer warm. De consument heeft hierover
meermaals geklaagd bij de aanbieder. De aanbieder heeft ook meermaals een monteur langs gestuurd die
heeft getracht het probleem te verhelpen.

Op 6 september 2021 is de monteur van de aanbieder bij de consument thuis geweest. De monteur van de
aanbieder heeft de gebreken niet weten te herstellen en dus heeft de consument de overeenkomst met de
aanbieder per brief d.d. 10 september 2021 ontbonden. De aanbieder heeft per e-mail d.d. 13 september
2021 laten weten dat zij niet akkoord gaat met ontbinding van de overeenkomst en dat zij de fabrikant van
de geiser heeft ingeschakeld om de gebreken te herstellen. De producent is op 22 september
2021 bij de consument geweest, maar heeft de gebreken helaas niet weten te herstellen. De consument
meent dat de geiser nog altijd niet naar behoren functioneert en heeft daarom nogmaals kenbaar gemaakt
dat hij de overeenkomst wenst te ontbinden. De aanbieder is helaas niet bereid tot ontbinding. Volgens de
aanbieder worden de problemen die de consument ervaart veroorzaakt door de tapdrempel van 2,5 liter per
minuut. Volgens de aanbieder draait de consument de kraan niet ver genoeg open waardoor de tapdrempel
niet wordt gehaald en de geiser zichzelf uitschakelt. De consument heeft dit in de praktijk getest. Ook
wanneer de consument de kraan verder opendraait, is het water afwisselend warm en koud. Omdat de
aanbieder de gebreken niet binnen de gestelde termijn heeft verholpen, verkeert de aanbieder in verzuim.
De consument heeft aldus op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek het recht om de overeenkomst te
ontbinden.

Per brief d.d. 10 september 2021 heeft de consument de overeenkomst met de aanbieder ontbonden en
verzocht om de overeenkomst te beëindigen, de geiser en installatiematerialen op te halen en het bedrag
ad € 426,– terug te betalen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De Europese wetgeving omtrent geisers is aangescherpt. De emissiewaarden waren eerder soepeler dan
nu. Dit betekent dat de oude geiser op een laag pitje bleef branden (er werd warm water geproduceerd als
de kraan maar een heel klein stukje open werd gedraaid). Vanwege de verscherping van de Europese
wetgeving is de uitstoot van de Emissiewaarden (NOX uitstoot) aangescherpt en is het niet toegestaan om
de geiser op een laag pitje te laten branden. Om warm water te verkrijgen zal de kraan goed open moeten
worden gedraaid.

De minimale tapdrempel van de geiser moet gehaald worden, anders wordt de geiser uitgeschakeld, dit om
te voorkomen dat de Emissiewaarden overschreden worden. In de technische specificatie van het huidige
toestel (MAG 145/1) staat een tapdrempel van 2,5 l/min zoals ook door onze servicetechnicus staat
aangeven in het bijgevoegde rapport. Onder die waarde schakelt het toestel uit.

De oude geiser had een iets lagere tapdrempel en was iets toleranter op de emissiewaarden aangezien
deze geiser geproduceerd is in 1996.

De huidige geiser werkt naar behoren. De waterhoeveelheidsbegrenzer in de douche is nu (deels)
verwijderd waardoor de uitstroomtemperatuur gelijk blijft in de douche. In de keuken is het belangrijk dat de
consument de warmwaterkraan niet druppelsgewijs aanzet, maar meer opendraait en dan koud water
toevoegt.

Als de warmwaterkraan niet voldoende wordt opengedraaid gaat de geiser uit in verband met de
emissiewaarden en ontwikkel je het “Pendel” gedrag als je dan weer de kraan meer opendraait en weer
dicht draait.

In het geval van de consument werd de kraan maar een klein beetje opengedraaid. De emissie waarde
werd niet behaald en de geiser schakelde zichzelf uit. Aangezien de geiser naar behoren werkt wijzen wij
de claim af. Ook vervangen van het toestel voor een nieuwe heeft geen zin. Het gebruik van de geiser is
net iets anders dan oudere geisers en is een gebruikskwestie. Ook een kleinere geiser plaatsen heeft geen
nut. Ook dan is de minimale tapdrempel 2,5 l/min.

Rapport van de deskundige
De bevindingen van de deskundige zijn neergelegd in het rapport waarvan de inhoud – voorzover thans
van belang – als volgt luidt.

Geconstateerd is dat bij gebruik van een niet thermostatische mengkraan, het toestel werkt zoals in de
beschrijving van fabrikant het toestel hoort te werken.

Wat wel een probleem is, is het gebruik van een thermostatische mengkraan, en in dit geval de
douchemengkraan. Na meting op het toestel, bleek dat bij volledig geopende kraan er niet meer
water uit kwam dan 2,5 L p/m. Het toestel kan deze hoeveelheid niet aan om deze, in
samenwerking met de douchethermostaat, op een acceptabel, comfortabel temperatuur niveau te
houden. Het toestel gaat zoeken naar een juiste stand, maar wordt dan tegengewerkt door de
thermostaat, omdat deze bij een oplopende temperatuur minder warm water doorlaat, en dat hierop
het toestel weer reageert door lager te gaan branden, wat de thermostaat weer doet terug regelen,
en weer meer warmwater doorlaat, wat het toestel…. Enz.

Klant blijft erbij dat hij met (deze toch wel minimale) hoeveelheid water wenst te douchen, en dat de
aanschaf van (wederom!!) een nieuwe, en ditmaal een niet thermostatische, kraan, niet aan de orde is.

Conclusie:
De huidige geiser is uitgewisseld tegen een oude lekkende geiser, welke andere specificaties had.
Deze geiser is de geiser die wat deze specificaties betreft het meest op de oude lijkt, echter met de
huidige wetgeving op emissie gebied zijn de oude specificaties niet haalbaar.

Het vervangen van de geiser voor een andere geiser, eventueel een ander merk, zal dan ook niet veel nut
hebben.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het
rapport van de deskundige. Naar het oordeel van de commissie kan niet gezegd worden dat de
ondernemer met levering en plaatsing van de geiser de tussen partijen gesloten overeenkomst niet
deugdelijk is nagekomen. Het is een goede geiser en het probleem zit in de thermostatische douchekraan
die de consumentkort na plaatsing van de geiser heeft vervangen, dit laatste op advies van de ondernemer.
Naar het oordeel van de commissie is dat advies onvoldoende specifiek geweest. De ondernemer had aan
de consument behoren te adviseren een kraan te plaatsen die goed kan samenwerken met de geiser.
Daarom ziet de commissie de oplossing van het geschil daarin dat de ondernemer een geschikte en
passende kraan aan de consument levert en plaatst zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer levert en plaatst binnen vier weken na datum verzending bindend advies een geschikte en
passende kraan in de douche van de consument zonder de consument daarvoor kosten in rekening te
brengen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs,
voorzitter, de heer R.A. Timmer, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 17 maart 2022.