Ligging bungalowtent voldoet niet aan overeenkomst en aan daaraan toegeschreven kwalificaties.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49968

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een door de consument op 3 juni 2010 bij de ondernemer geboekte reservering voor de huur van een (luxe) bungalowtent op [een camping] in Italië voor de periode 17 juli 2010 tot 31 juli 2010 voor een huurprijs van € 1.525,–.   De consument heeft op 21 juli 2010 de klacht(en) voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het gaat om de navolgende klachten.   Geen enkele schaduw rondom de tent; de tent staat op steen; zand en onkruid voor de tent; geen privacy rondom de tent.   De ondernemer adverteert en presenteert zich met termen als comfortabel kamperen en luxe accommodaties. De afbeeldingen in folders, foto’s en filmpjes van de ondernemer op internet geven een totaal andere impressie en van tenten met allemaal schaduwrijke plekken, ruimte om de tent en gras voor de tent. De foto’s van de betreffende bungalowtenten op de website van de ondernemer en in zijn folder zijn misleidend. Datgene wat wij gekregen hebben is niet overeenkomstig de advertentie en waarvoor betaald is. Verder stonden de bungalowtenten vorig jaar op een andere en betere plaats op de camping. Deze vakantie was verre van wat ons werd voorgeschoteld en uiterst oncomfortabel. Wij zijn zelfs vijf dagen eerder naar huis gegaan.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In het beeldmateriaal (folder) en de daarbij behorende teksten, alsmede ook op de internetsite van de ondernemer wordt geadverteerd met een zeer luxe bungalowtent, met optimaal comfort, in een ontspannende sfeer en waarbij ook nog eens melding wordt gemaakt van schaduwrijke plekken. Op de foto’s zie je ook tenten staan in een schaduwrijke omgeving en met veel meer ruimte tussen de tenten onderling en met gras als ondergrond. Wij hadden zo’n luxe bungalowtent geboekt. Ter plekke bleek echter een andere realiteit, te weten een armoedige bende, triest en allesbehalve comfortabel. Het was een volstrekt andere voorstelling van zaken dan ons vooraf was voorgespiegeld en dat is misleidend. Mijn echtgenoot en ik hebben jaren bij artsen zonder grenzen gewerkt in onder meer Soedan en Ethiopië en wij weten wel wat armoedig is en zijn zeker geen luxe poppetjes. De grootste klacht is dat de tent volop in de zon stond, zonder enige schaduw. Het was er de hele dag bloedheet en het was er niet uit te houden. Daarmee voldeed het absoluut niet aan het basis comfort dat je mag verwachten. Daarnaast was er ook sprake van onkruid voor de tent en een ondergrond vol met stenen zodat je er ook niet op blote voeten kon lopen. Ons gevoel was dat de tent er op een later moment bij is geplaatst. Ter plekke hebben wij de klacht neergelegd bij de vertegenwoordiger van de ondernemer ter plaatse. Er waren al veel vergelijkbare klachten binnengekomen aldus die vertegenwoordiger en dat blijkt ook uit de schriftelijke reactie van de ondernemer aan ons van augustus 2010 (die zich bij de stukken bevindt). Het enige wat wij erbij konden krijgen was een extra parasol, maar dat hielp in het geheel niet. Wij zijn uiteindelijk vijf dagen eerder naar huis gegaan door het volstrekte gebrek aan comfort.   De consument verlangt teruggave van de helft van de huursom.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het reserveren van een campingvakantie binnen onze organisatie, is het niet mogelijk om van tevoren de plaats op de camping vast te leggen. Zoals op iedere camping zijn ook hier, op [de camping] zonnige en minder zonnige plaatsen. De indeling van welke familie waar wordt geplaatst wordt bepaald/gemaakt door onze campingmedewerkers ter plaatse. Daarnaast worden de plaatsen elk jaar, in overleg met [de beheerder], toegewezen door de camping. Vanzelfsprekend betekent dit, dat de plaatsen van de bungalowtenten elk jaar anders kunnen zijn ten opzichte van het jaar ervoor. Gezien het feit dat alle plaatsen in het hoogseizoen waren volgeboekt kon de familie geen andere plaats of andere camping aangeboden worden.   Gezien het ongemak dat de familie heeft ervaren door de ligging van de tent en de plaats in de zon, zijn wij van mening een passend compensatievoorstel te hebben geboden van 10% (een vergoeding van € 149,80) over de betaalde huursom. Wij betreuren het dat de familie ervoor gekozen heeft om vanwege bovengenoemde redenen uiteindelijk eerder naar huis terug te keren. De ondernemer is van mening een passend compensatievoorstel te hebben geboden en zal daarom blijven bij het eerder ingenomen standpunt.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is vervelend om hier te moeten zitten omdat de ondernemer graag ziet dat geboekte vakanties naar wens verlopen. De vakanties die de ondernemer via internet aanbiedt worden aangeboden met een bepaalde beleving. Daarmee wordt bedoeld een goede en comfortabele accommodatie waarbij aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. De aangeboden accommodaties dienen uiteraard zoveel mogelijk te voldoen aan het daarvan geschetste advertentiemateriaal (in folders en op internet). Als ik de foto’s bekijk die de consument heeft overgelegd ter zake de desbetreffende bungalowtent merk ik op dat de ruimte tussen de tenten wel ruimer had kunnen zijn en dat de desbetreffende tent wel meer schaduw had mogen hebben. In dat opzicht voldoet de tent niet (volledig) aan de verwachtingen. Met de tent op zich was niets mis, maar de ligging voldoet niet (volledig) aan onze normen. Ter plekke heeft onze vertegenwoordiger aldaar niet veel meer kunnen doen dan het aanbieden van een parasol. Het was toen hoogseizoen en er waren geen andere mogelijkheden. Het gedane voorstel van 10% van de betaalde huursom is voldoende en billijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het gaat in deze zaak om de vraag of de gehuurde bungalowtent beantwoordde aan de gesloten overeenkomst en of de in het aanbod (folder en website van de ondernemer) vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voldeden, welke maatstaf ook is neergelegd in artikel 10 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel die in deze zaak van toepassing zijn. Het zou volgens de ondernemer en zijn daardoor bij de consument opgewekte verwachtingen moeten gaan om een luxe bungalowtent in een comfortabele ambiance. De commissie is van oordeel dat de (ligging van de) bungalowtent niet aan de overeenkomst en meer in het bijzonder aan de daaraan toegeschreven kwalificaties voldeed. Zoals de ondernemer ter zitting heeft erkend – mede op basis van de door de consument overgelegde foto’s – was de mate van schaduwrijkheid onvoldoende en was tevens de afstand tot de andere tenten onvoldoende. Nog daargelaten de andere klacht van de consument (onkruid en stenen) waarvan de commissie de juistheid evenmin betwijfelt. Onmiskenbaar hebben de (terechte) klachten van de consument geleid tot een aanzienlijk verminderd gebruiks-/vakantiegenot en tot fors ongerief. De consument had deze ongemakken niet behoren te ervaren bij zo’n luxe bungalowtent zoals door de ondernemer is aangeboden (en waarvoor de consument aanzienlijk heeft betaald). Aldus heeft de ondernemer niet datgene geleverd hetgeen de consument op basis van de overeenkomst mocht verwachten. Verder staat vast dat de consument zich reeds ter plekke met de klachten heeft gewend tot de vertegenwoordiger van de ondernemer en dat niet is gebleken dat de klachten aldaar adequaat konden worden verholpen. De commissie acht de klacht van de consument dan ook zonder meer gegrond. In het licht van de gegeven omstandigheden acht de commissie het door de consument gevorderde bedrag van € 762,50 (1/2 van de huurprijs) redelijk en billijk, zodat de commissie dat bedrag als schadevergoeding aan de consument zal toekennen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient aan de consument een bedrag van € 762,50 aan schadevergoeding te betalen. De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 12 januari 2011.