Makelaar heeft namens verhuurder bemiddeld bij verhuur woning. Huurder geen bemiddelingsbijdrage verschuldigd aan makelaar.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bemiddeling    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67787

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten welke de ondernemer de consument, als huurster, in rekening heeft gebracht.   De consument heeft in februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik was op zoek naar een huurwoning en kwam op de website van de ondernemer terecht. Daar zag ik een woning staan die ik wel wilde huren, maar deze bleek inmiddels verhuurd te zijn. De ondernemer wees mij toen op een andere woning die hij in de verhuur had en die heb ik toen gehuurd. Ik heb toen, behalve de huurovereenkomst, een formulier moeten tekenen waarin ook stond dat ik eenmalige bemiddelingskosten ad  € 540,– verschuldigd was. Het ging allemaal vrij snel en het was duidelijk dat ik de woning niet zou kunnen huren als ik niet had getekend.   Nadien heb ik nog eens over de zaak nagedacht en ik kwam erachter dat het TV-programma "Kassa" wel eens aandacht had besteed aan deze praktijken. Hieruit bleek dat dit helemaal niet is toegestaan. Ik heb de makelaar geschreven dat ik de kosten terug wilde. De ondernemer schreef zonder voorbehoud  € 250,– te zullen retourneren maar heeft dat nooit gedaan.   De consument verlangt terugbetaling van het door haar betaalde.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft in geen enkel stadium van de procedure zijn standpunt tegenover de commissie kenbaar gemaakt.   Wel heeft de ondernemer aan de consument op 6 maart 2012 een brief geschreven waaruit het standpunt van de ondernemer kan worden afgeleid. Deze brief houdt zakelijk weergegeven in dat de ondernemer de consument heeft geholpen met een zoektocht naar een woning en daaruit is bewoning voortgekomen. In antwoord op de opmerking van de consument dat dit ongevraagd gebeurd zou zijn merkt de ondernemer op, dat de woning waarin de consument geïnteresseerd was, reeds verhuurd was en dat er toen een alternatief is aangeboden. De consument is vooraf geïnformeerd over de werkwijze. Als zij daar niet van gediend was, had zij dat aan kunnen geven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de niet bestreden weergave van de consument gaat de commissie ervan uit, dat zowel de eerste woning waarin de consument geïnteresseerd was, als de tweede woning (die uiteindelijk verhuurd is) bij de ondernemer in portefeuille zaten. Dat betekent dat hij voor die panden een overeenkomst tot bemiddeling bij verhuur moet hebben gesloten. Als regel is daarvoor – door de contractspartij van de makelaar, dus voor de verhuurder – courtage verschuldigd. Door de ondernemer zijn geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit zou blijken dat de verhuurder geen courtage verschuldigd was.   Dat door de consument een zoekopdracht of opdracht tot bemiddeling bij aanhuur zou zijn gegeven is door de consument betwist en blijkt nergens uit. De enkele omstandigheid dat een makelaar, indien een potentiële gegadigde voor een bij hem in de verkoop of verhuur zijnde woning, die gegadigde op een andere woning die hijzelf in portefeuille heeft wijst indien de woning waarop de gegadigde primair het oog had niet meer beschikbaar is of anderszins niet aan de wensen voldoet, kan niet worden aangemerkt als het aangaan van een relatie tot bemiddeling bij aanhuur. Bovendien zou dan toch daarvan een overeenkomst moeten zijn opgemaakt. Ten slotte staat daaraan in de weg, dat de ondernemer dan enerzijds de verhuurder en anderzijds de huurder zou bijstaan in verband met hetzelfde object, hetgeen strijdig is met de regels welke voor het optreden van een makelaar gelden.   Niet ontkend kan worden dat de consument zich – naar aangenomen moet worden: welbewust – akkoord heeft verklaard met een bemiddelingsbijdrage. Tegenover die bijdrage staat echter geen reële voor de consument verrichte prestatie; de prestatie is immers ten behoeve van de verhuurder verricht. Bij die stand van zaken is de ondernemer ongerechtvaardigd verrijkt.   Mitsdien dient de ondernemer het door de consument betaalde bedrag terug te betalen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 642,60. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 30 juli 2012.