Makelaar kan slechts aanspraak maken op beloning voor bezichtiging. Op een vergoeding van kadasterkosten, advertentiekosten en overige kosten kan makelaar geen aanspraak maken

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59978

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de nota na intrekking van de opdracht.   Door de consument is een bedrag van € 2.500,– niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb in januari 2008 opdracht tot bemiddeling bij verkoop van mijn appartement gegeven aan [naam voormalig makelaarskantoor]. Dit kantoor is overgenomen door de ondernemer. Er is verzuimd met mij een nieuwe schriftelijke overeenkomst aan te gaan. Na intrekking in mei 2011 kreeg ik een nota van € 2.500,– vermeerderd met BTW. Dat vind ik veel te hoog al is de BTW later gecrediteerd. Op de specificatie staan personen vermeld die mijn appartement zouden hebben bezichtigd die bij mij geheel onbekend zijn. In april 2011 heeft de ondernemer aan mij en aan mijn moeder nog meegedeeld dat er geen enkele bezichtiging heeft plaatsgevonden. In de totale looptijd van de opdracht zijn er twee bezichtigingen geweest met personen die nou juist niet op het lijstje van de ondernemer staan. Ik heb nooit ingestemd met andere dan de twee bezichtigingen De rekening van het kadaster is nooit met mij besproken en daarvoor heb ik nooit toestemming gegeven.   Standpunt van de ondernemer.   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen schriftelijk verweer gevoerd. Blijkens een door de consument overgelegde brief is de ondernemer kennelijk van oordeel aanspraak te hebben op de gefactureerde bedragen omdat dit uit de overeenkomst zou volgen. Ter zitting heeft de ondernemer gesteld dat de bezichtigingen wel de instemming hadden van de consument en is gewezen op de hierna te bespreken bepalingen uit de overeenkomst   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting is vastgesteld dat partijen beide ervan zijn uitgegaan dat de ondernemer de overeenkomst tussen de consument en [naam voormalig makelaarskantoor] op dezelfde voorwaarden heeft overgenomen. Partijen zijn dus aan die overeenkomst gebonden.   In de op 4, respectievelijk 6 januari 2008 ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen de consument en [naam voormalig makelaarskantoor] is onder het kopje Tarieven, het volgende bepaald:   4.1 Met betrekking tot de hoogte van de tarieven zijn de opdrachtgever en de makelaar overeengekomen dat de opdrachtgever zelf de bezichtigingen zal verzorgen. Het maximum tarief is € 1.250,–. 4.2 Indien de makelaar extra werkzaamheden (bezichtigingen etc.) verricht zal dit op basis van uurtarief plaatsvinden. Het uurtarief bedraagt € 200,– (per uur incl. BTW) met een maximum tarief van € 2.500,– incl. BTW. Wijzigingen van het BTW tarief worden conform wettelijke voorschriften doorberekend.   ter zake van intrekking in art. 6 sub e overeengekomen: Bij eventuele beëindiging van de opdracht door intrekking of anderszins zal de makelaar de tot dan toe geleverde diensten/uren als ook de advertentiekosten in rekening brengen bij de opdrachtgever(s).   Met inachtneming van deze bepalingen dient als volgt te worden geoordeeld. De kadasterkosten vallen niet onder diensten of uren en zijn evenmin advertentiekosten zodat die in elk geval niet verschuldigd zijn.   Het is gegeven de betwisting door de consument in het licht van het bepaalde in art. 4.2 aan de ondernemer, aannemelijk te maken dat er meer dan twee bezichtigingen onder zijn begeleiding hebben plaatsgevonden en dat de consument daarvoor ook opdracht heeft gegeven. Daarin is de ondernemer niet geslaagd. De ondernemer heeft immers slechts (opnieuw) verwezen naar de lijst met data en namen in de brief van 1 juli 2011 die bestreden is.   Aanspraak op vergoeding voor andere werkzaamheden dan bezichtigingen wordt tevens gemaakt in de brief van 1 juli 2011 waar de ondernemer gewag maakt van aanmelding op de website en doorplaatsing op Funda. Ook noemt de brief onderhandelingen met een gegadigde en investering in voorgangsbesprekingen. Een beroep op art. 4.1 waarin tussen haakjes na bezichtigingen “etc.” is opgenomen, kan een aanspraak op vergoeding voor tijd, gemoeid met deze activiteiten van de ondernemer niet onderbouwen. De aard van de bemiddelingsovereenkomst die toch als uitgangspunt heeft dat – behoudens een mogelijke aanspraak op vergoeding van kosten – het loon (de courtage) voor de opdrachtnemer in beginsel afhankelijk is gesteld van het bereiken van het met de opdracht beoogde resultaat, verzet zich daar reeds tegen. Daar komt bij dat een zo vage aanduiding als “etc.” onvoldoende duidelijk is om als grondslag voor vergoeding van de andere genoemde activiteiten te kunnen dienen.   De overeenkomst kan ook overigens de toets der kritiek niet doorstaan nu de bepalingen 4.1 en 4.2 in onderlinge samenhang gelezen tot de conclusie voeren dat de ondernemer bij het niet slagen van de opdracht al snel een hogere beloning zou kunnen verdienen dan bij het wel slagen wat eveneens strijdig is met de aard van de rechtsverhouding.   Uit al het voorgaande volgt dat de ondernemer slechts aanspraak heeft op een redelijke beloning voor de wel erkende twee bezichtigingen. Redelijk is niet een beloning van € 2.500,–. De consument heeft gesteld dat een bedrag van € 400,– een redelijke honorering is. De commissie kan zich daarmee verenigen. Nu dit bedrag al voor indiening van de klacht is aangeboden, is de klacht gegrond.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   Van het door de consument in depot gestorte bedrag van € 2.500,– zal € 400,– aan de ondernemer en € 2.100,– aan de consument worden overgemaakt;   Voorts dient de ondernemer aan de consument het door hem betaalde klachtengeld ad € 75,– te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 9 december 2011.