Makelaar mocht uitgaan van mededeling van de consument zelf dat elektrische installatie in de hal was vernieuwd, wat niet zo is.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 70597

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

De consument heeft in oktober 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij het invullen van de roerende zakenlijst (hierna: de lijst) heeft de consument aangegeven dat de elektrische installatie was vernieuwd, behalve een deel in de hal. Door de ondernemer is dit vervolgens niet vermeld op de lijst. Na de verkoop heeft de consument van de koper een klacht gekregen over verborgen gebreken, onder andere met betrekking tot de elektrische installatie in de hal. Hierin heeft de ondernemer de koper gelijk gegeven. De ondernemer had echter al bij het invullen van de lijst de consument moeten beschermen door te vermelden dat bij een woning van meer dan 70 jaar oud nooit met zekerheid kan worden gezegd of het geheel is vernieuwd. Door dit na te laten, heeft de ondernemer onzorgvuldig gehandeld. Daarom moet de ondernemer de door de consument geleden schade vergoeden. Hierbij gaat het om de kosten verbonden aan de met de koper getroffen schikking en de aan de ondernemer betaalde courtage.

De consument verlangt een vergoeding van in totaal € 6.000,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De lijst is samen met de consument ingevuld. Door de consument is gezegd dat de elektrische installatie in 2005 geheel was vernieuwd. Hierbij heeft hij niet aangegeven dat dat niet gold voor de hal. Verder wordt opgemerkt dat de consument de lijst voor gezien en akkoord heeft getekend. Toen de consument door de koper aansprakelijk werd gehouden vanwege onjuiste informatie over onder andere de elektrische installatie is het conflict door inspanningen van de ondernemer geschikt. De ondernemer is erin geslaagd om een en ander te regelen voor een bedrag van € 1.500,–. Hiermee heeft de ondernemer het door de consument veroorzaakte probleem naar tevredenheid opgelost. Daarbij komt dat geen sprake is van schade. Als de koper wel over de juiste informatie zou hebben beschikt dan zou hij daarmee namelijk bij het bepalen van de koopprijs rekening hebben gehouden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument stelt zich op het standpunt dat hij bij het invullen van de lijst tegen de ondernemer heeft gezegd dat de elektrische installatie in de hal niet is vernieuwd, maar dat de ondernemer heeft verzuimd dit op te nemen. Nu de ondernemer een en ander echter gemotiveerd heeft weersproken en vaststaat dat de lijst door de consument is ondertekend, is dat standpunt in onvoldoende mate komen vast te staan. De commissie gaat er daarom vanuit dat de ondernemer de lijst op juiste wijze heeft ingevuld.

Dat de ondernemer, zo wordt verder betoogd, desondanks onzorgvuldig zou hebben gehandeld, omdat hij de consument erop had moeten wijzen dat vanwege de leeftijd van de woning nooit met zekerheid kan worden gezegd dat het geheel is vernieuwd, onderschrijft de commissie niet. Niet valt zonder meer in te zien waarom de ondernemer had moeten twijfelen aan de mededeling van de consument en dus niet van de juistheid daarvan had mogen of kunnen uitgaan. Gesteld noch gebleken is namelijk dat de consument in 2005 niet rechtstreeks betrokken is geweest bij (de opdracht tot) het vernieuwen van de elektrische installatie.

Door de consument is ook nog aangevoerd dat de ondernemer door de koper gelijk te geven niet voldoende voor de consument is op gekomen. De commissie kan de consument hierin evenmin volgen. Niet in geschil is namelijk dat de elektrische installatie in de hal niet was vernieuwd en dat door inspanningen van de ondernemer de consument met de koper een schikking heeft getroffen. De op zitting naar voren gebrachte stelling dat de koper voor de koop al bekend zou zijn geweest met het gebrek wordt gepasseerd. Door de ondernemer is die stelling bij gebrek aan wetenschap betwist en de zoon van de consument kon er verder geen handen en voeten aan geven.

Het voorgaande brengt de commissie tot het oordeel dat niet is komen vast te staan dat de ondernemer op enige wijze tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en schadeplichtig zou zijn ten opzichte van de consument. De klacht is daarom ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 21 december 2012.