Mankementen aan fiets rechtvaardigt een ontbinding van koopovereenkomst door consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 173431/179272

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een elektrische fiets gekocht. Na meerdere reparaties blijft de fiets gebreken vertonen. De consument stelt dat er sprake is van een fabricagefout en verlangt volledige reparatie van de fiets of het complete aankoopbedrag terug. De ondernemer stelt dat de reparaties niet meer onder de garantie vallen. De ondernemer vindt dat het hier gaat om slijtage en niet om een fabricagefout. De commissie is van oordeel dat er sprake is van een ernstige tekortkoming. Dit is reden voor de commissie om de overeenkomst van partijen integraal te ontbinden, gelijk eveneens door de consument is gevorderd. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 28 oktober 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een E-Bike (Brinckers Brisbane M310 2020 Dames-57 cm Arrant Black Matt) met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.174,25.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks die datum.

De consument heeft op 2 maart 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De koop van de fiets is fysiek in de winkel gesloten. In de winkel is de fiets digitaal besteld. Begin juni 2021 heb ik de fiets voor onderhoud en reparatie van kapotte spaken aangeboden. Halverwege oktober 2021, begin februari 2022 (waar de reparatie twee maanden duurde) en nu zijn er weer spaken gebroken. [Fietsenwinkel] die de reparaties met uitzondering van de eerste uit heeft gevoerd adviseert om het wiel om te laten spaken. De ondernemer gaat hier niet in mee omdat het niet onder de garantie valt.

Ik ga niet akkoord met het antwoord van de ondernemer. Helemaal omdat ik 16 juni wederom een spaak heb laten vervangen en de rest van de spaken gespannen zijn, en ik 25 juni (na ongeveer tien kilometer na het onderhoud gefietst te hebben) weer een spaak gebroken heb. Van slijtage kan geen sprake zijn bij zo weinig gebruik.

De consument verlangt: beide wielen volledig omspaken of het complete aankoopbedrag terug.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer blijkt alleen uit de vastlegging van een telefonisch bericht aan het secretariaat van de commissie, en luidt als volgt.

De ondernemer vindt dat het hier gaat om slijtage en niet om een fabricagefout. Op dit moment is er geen defect aan de spaken, of althans heeft klant dit niet bij ons gemeld. Mocht er in de toekomst een defect zijn, gaan wij graag op zoek naar een passende oplossing met klant.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover nu van belang, het volgende vastgesteld. Alleen de consument was aanwezig bij mijn onderzoek.

Mijn vaktechnisch oordeel is als volgt:
Het gebrek betreft gebroken spaken gedurende het gebruik van de fiets. De spaken zijn al een aantal keren deels vernieuwd en op spanning gezet. De oorzaak voor het breken van de spaken is een te zwakke constructie van de velg in combinatie met de spaken. De dikte van de spaken is de oorzaak van het probleem.

De omvang van de klacht is ernstig te noemen.

Herstel is mogelijk, en wel als volgt:
Beide wielen vervangen door betere exemplaren met voldoende dikke spaken. Misschien is er een mogelijkheid om de wielen om te spaken met dikkere spaken. Het meest voor de hand ligt om de wielen te vervangen zodat de gehele constructie voldoende berekend is op de taak waarvoor de wielen zijn bedoeld. Het wiel moet dragen en de fiets kunnen verplaatsen.

De herstelkosten om beide wielen te vervangen door betere exemplaren bedraagt ongeveer € 600,– incl. BTW.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare. Dit ook nu daartegen door partijen geen bedenkingen meer zijn verwoord.

Aldus staat genoegzaam vast dat voor beide wielen geldt dat het samenstel van velg en spaken van aanvang af aan niet berekend is geweest op normaal redelijk gebruik van deze E-Bike.

Dit betreft een ernstige tekortkoming, In zo’n korte tijd drie keer kapotte spaken moeten ervaren is geen slijtage maar wel degelijk een mankement. De ondernemer heeft dat niet alsnog weten te (laten) herstellen. De ondernemer is daartoe ruimschoots door de consument in de gelegenheid gesteld.

Het lijkt erop dat de ondernemer de ernst van het gebrek miskent en blijft miskennen. Ook nu, na het rapport van de deskundige, heeft de ondernemer immers niet alsnog adequaat en definitief herstel aangeboden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Dit is reden voor de commissie om de overeenkomst van partijen integraal te ontbinden, gelijk eveneens door de consument is gevorderd.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer ook gehouden om het klachtengeld aan de consument te vergoeden en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekeninggebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie ontbindt voormelde overeenkomst van partijen integraal, met als resultaat de volgende ongedaanmakingsverplichtingen:

– de ondernemer betaalt aan de consument terug voormelde koopsom ad € 2.174,25;

– de consument stelt voormelde E-Bike met toebehoren ter beschikking van de ondernemer om

te worden afgehaald, een en ander op een in samenspraak door partijen vast te stellen moment.

Voormelde betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag van € 2.174,25, vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer R. Vlasveld en drs. W. Nienhuis, leden, op 7 november 2022.