Marktafspraken geen onderdeel van de gesloten overeenkomst tussen consument en ondernemer

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41126

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil    Het geschil betreft de door de ondernemer op de eindafrekening van 10 december 2009 aan de consument in rekening gebrachte bedragen wegens verbruikte energie.   De consument heeft op 3 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is tot 11 september 2009 klant geweest van de ondernemer.   Op de van de ondernemer ontvangen eindnota is een gasmeterstand van 42.422 m3 vermeld. Deze eindstand is echter onjuist. De juiste eindstand is 39.831m3.   De ondernemer is niet bereid de eindafrekening te corrigeren omdat de netbeheerder de meterstanden aanpast op basis van optie 2. Hierdoor is de stand wel bij de nieuwe leverancier aangepast, maar niet bij de ondernemer.   De ondernemer stelt zich op het standpunt de in het EDSN-register opgenomen standen te moeten respecteren. Aldus moet de consument betalen voor een verbruik van gas dat niet aan hem door de ondernemer is geleverd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een verzoek aan de netbeheerder gedaan om de eindstanden te corrigeren. Hieraan heeft de netbeheerder gehoor gegeven op een voor de consument nadelige wijze. De correctie per 10 september 2009 is uitgevoerd overeenkomstig optie 2. Dit houdt in dat alleen de stand bij de huidige leverancier wordt aangepast.   De ondernemer is alleen bekend met de officiële beginstand; de ondernemer is genoodzaakt de in het EDSN-register opgenomen standen te hanteren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het onderhavige geschil spitst zich toe tot de vraag wat de omvang van de betalingsverplichting van de consument jegens de ondernemer is.   De commissie stelt voorop dat uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst de ondernemer niet meer energie in rekening kan brengen dan door haar aan de consument is geleverd.   Een beroep op marktafspraken kan de ondernemer niet baten, nu deze afspraken geen onderdeel van de met de consument gesloten overeenkomst vormen en de consument om die reden niet kunnen worden tegengeworpen.   De consument heeft gesteld dat de juiste eindstand van de gasmeter 39.831m3 bedraagt. De ondernemer heeft deze stelling niet tegengesproken zodat de commissie van de juistheid van deze stand zal uitgaan.   Het voorgaande brengt mee dat de ondernemer de eindnota zal dienen te corrigeren in dier voege dat als eindstand van de gasmeter 39.831m3 wordt gehanteerd.   Na deze correctie is de consument gehouden het alsdan resterende en door hem onbetaald gelaten bedrag aan de ondernemer te voldoen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De ondernemer voert een correctie van de eindafrekening van 10 december 2009 uit. De ondernemer hanteert daarbij als eindstand van de gasmeter 39.831m3.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 30 juni 2011.