Medische verklaring om geen mondkapje te tonen had gelijk moeten worden getoond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: bejegening    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 188091/189923

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over de bejegening van een buschauffeur tegen de consument. De consument geeft aan dat hij zonder reden uit de bus is gezet en daardoor de laat was om zijn zoontje van school te halen. Hij wenst compensatie. Volgens de ondernemer is er in de bus een discussie ontstaan over de verplichting van de consument om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. De ondernemer legt uit dat de buschauffeur zich wegens het gedrag van de consument genoodzaakt voelde om de toegang te weigeren. De commissie onderschrijft het verhaal van de ondernemer. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het gedrag van een buschauffeur van de ondernemer jegens de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Een buschauffeur van de ondernemer heeft mij zonder geldige reden uit de bus gezet en mij beledigd waar andere personen bij waren. Zijn zoon huilde toen de consument door toedoen van de buschauffeur te laat was om zijn zoon op te halen van school. De consument wenst dan ook compensatie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is op 28 februari 2022 op de bushalte [bushalte] ingestapt in buslijn […] richting [station]. Hij droeg bij het instappen in de bus geen mondkapje, terwijl dat tot 21 mei 2022 verplicht was in het openbaar vervoer. Toen de buschauffeur hem hierop aansprak, gaf de consument aan van deze verplichting te zijn ontheven en toonde een fotokopie van een medische verklaring, afgegeven door zijn huisarts. Vervolgens ontstond er een discussie. De buschauffeur zag zich als gevolg van de houding en het gedrag van de consument tijdens deze discussie genoodzaakt de consument te verzoeken de bus te verlaten. Toen de consument dit weigerde, heeft de buschauffeur contact gelegd met het Regiecentrum Openbaar Vervoer en gevraagd om politieassistentie.
De buschauffeur heeft de consument uitsluitend vanwege zijn gedrag en houding (wangedrag) tijdens die discussie verzocht om uit de bus te stappen.

Het vertonen van wangedrag in de bus is in strijd met de volgende artikelen:

Artikel 6.1 van de Algemene vervoersvoorwaarden stad- en streekvervoer 2015:

“U mag zich in het vervoermiddel of in een station of wachtgelegenheid niet zo gedragen of zich op een plaats begeven dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt verstoord of kan worden verstoord.”

Artikel 72 van de Wet Personenvervoer 2000:

“Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleide systeem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.”

Artikel 52 lid 1 sub I van het Besluit Personenvervoer 2000:

“Onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang als bedoeld in artikel 72 van de wet worden verstaan: op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.”

De discussie tussen de buschauffeur en de consument had volgens de ondernemer voorkomen kunnen worden als hij direct bij het instappen tegen de buschauffeur zou hebben gezegd dat hij geen mondkapje behoefde te dragen en zou de daaropvolgende discussie niet zou zijn ontstaan. Door het verloop van die discussie was de buschauffeur genoodzaakt om de politie in te schakelen en heeft dit ertoe geleid dat de consument te laat was om zijn zoon van school op te halen.

De ondernemer ziet dan ook geen aanleiding om de consument compensatie te bieden.

De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie had de consument direct bij het instappen aan de buschauffeur de bewuste medische verklaring moeten tonen alvorens zonder mondkapje in de bus plaatst te nemen.
Hij heeft dan ook zelf veroorzaakt dat er een discussie is ontstaan die kennelijk zodanig opliep dat de chauffeur zich genoodzaakt zag de politie in te schakelen met als doel het verlaten van de bus door de consument en de buschauffeur zijn route weer zou kunnen vervolgen.

Hij heeft niet de medische verklaring zelf getoond maar een op zijn telefoon opgeslagen foto van deze verklaring hetgeen er wellicht ook toe bij heeft gedragen dat er discussie is ontstaan of dit volstaat.
Van discriminatie of onbehoorlijk gedrag van de buschauffeur zoals door de consument aangegeven, is onvoldoende gebleken ook omdat de ondernemer dit heeft betwist.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Voor compensatie door de ondernemer is dan ook geen aanleiding.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 6 december 2022.