Meer waterschade ontstaan door slecht kitwerk van de ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Overeenkomst / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 179407/186926

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft de ondernemer ingeschakeld om een lekkage in de douche te verhelpen. Op diverse plekken is schade ontstaan. Het belangrijkste probleem is dat door slecht kitwerk waterschade is ontstaan, die groter is dan voor de werkzaamheden. Nu is namelijk ook sprake van lekkage in de woonkamer, door slecht kitwerk van de ondernemer. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken. De commissie is van oordeel dat genoegzaam vaststaat dat de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten in een juiste/volledige nakoming van de gemaakte afspraken. De klacht is gegrond en de commissie zal de overeenkomst van partijen integraal ontbinden en de ondernemer verplichten tot betaling van een schadevergoeding.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 22 december 2021 tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij op regiebasis verplicht tot het verhelpen van een
lekkage en in verband daarmee het doen van enige installatiewerkzaamheden. Daarvoor is de
consument niets in rekening gebracht.

De werkzaamheden zijn verricht in mei/juni 2022.

De consument heeft op 12 juni 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd om een lekkage in de douche te verhelpen. Op diverse plekken is
schade; belangrijkste probleem is dat door slecht kitwerk waterschade is ontstaan, die groter is dan
voor de werkzaamheden. Nu is sprake van lekkage in de woonkamer, door slecht kitwerk van de
ondernemer. Expert is geweest, die constateert meer gebreken. Nadat we dit bij de ondernemer
hebben aangegeven en fatsoenlijk om oplossing hebben gevraagd, heeft hij ons verwezen naar de
Geschillencommissie en hij gaat het melden bij zijn verzekeraar.

We hebben nooit een prijsopgave ontvangen, en ik heb ook geen facturen ontvangen. De verzekeraar
heeft hier ook om gevraagd. De ondernemer zei dit niet vooraf te kunnen geven. De ondernemer is
gaan breken in de douche, om de oorzaak van de lekkage op te sporen. Tot vier keer toe is hij aan
het slijpen geweest met de hele douche onder het stof; niets was afgeschermd. Met regelmaat kwam
de ondernemer later of ging tijdig weg, vanwege andere afspraken. Dit heb ik allemaal laten
geworden. Een werknemer heeft de douchebak geplaatst. We schrokken van het lelijke kitten, waarop
de ondernemer aangaf dat het inderdaad lelijk was, maar dat de echte kitter later zou komen.

De vloer is beschadigd; deze zou ook nog opnieuw betegeld mogen worden van de verzekering. We
hebben hiermee gewacht, omdat we geen vertrouwen hadden in de door de ondernemer verrichtte
werkzaamheden, uitgevoerd in maart. In juni ontstond lekkage in de woonkamer, onder de douche. In
maart gaf de ondernemer aan dat de douche gewoon gebruikt kan worden, en dat de professionele
kitter later komt. In juni (na de lekkage) kwam de kitter, deze constateerde dat het eerste kitwerk niet
goed was gedaan. Ook de expert constateerde diverse gebreken.

De consument heeft zich de vraag gesteld of het vertrouwen in de ondernemer op een goede afloop,
nog bestaat. Aan de ondernemer is de vraag gesteld of hij de (door een expert) geconstateerde
fouten zelf wil herstellen. Ook is gevraagd of hij er net zo over denkt als wij, dat het beter is om dit
door een gespecialiseerd bedrijf dit te laten doen, uiteraard voor zijn rekening. Er zijn ook diverse
vragen gesteld waarom het werk niet goed is uitgevoerd. Wij hebben geen antwoorden op de vragen
ontvangen. De enige reactie die we van de ondernemer hebben ontvangen luidt: “… als u niet
tevreden gaat zijn met onze oplossing verwijs ik u naar de Geschillencommissie van techniek
Nederland en ik zal mijn verzekering ook op de hoogte brengen van uw bevindingen.”.

Op de vraag of er op dit moment sprake is van een openstaand betwist bedrag bij de andere partij, en
zo ja, hoeveel dat is, is het antwoord ontkennend. Wij hebben (nog) geen factuur ontvangen. Zoals al
eerder aangegeven, de ondernemer verwees ons – direct – naar de Geschillencommissie, nadat wij
lekkage in de woonkamer hebben gehad. De kwaliteit van zijn werk is het probleem. En de daardoor
ontstane schade. Over de kosten hebben wij nog geen enkel idee. Hij heeft hier nooit opgave of
inschattingen van gegeven. En, zoals gezegd, tot op heden is geen factuur ontvangen.

De weg naar de Geschillencommissie is niet de weg die wij direct wilden bewandelen, wij waren op
zoek naar een oplossing. Echter door de reactie van de ondernemer kunnen wij niet anders dan onze
klacht bij de Geschillencommissie indienen.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie
kenbaar te maken. Wel is het standpunt van de ondernemer beperkt kenbaar uit wat daarover door
de deskundige is vastgelegd in diens rapport.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover nu van belang,
het volgende vastgesteld.

Partijen waren aanwezig bij het onderzoek ter plaatse.

Deskundige heeft op 26 oktober 2022 een gesprek gehad met consument en ondernemer bij
consument thuis. Het geschil is het resultaat van de oplossing van een lekkage in de
douche/badkamer Consument heeft ondernemer in 2021 gevraagd een lekkage op te lossen van de
douchebak in de badkamer. Er waren sporen van een lekkage zichtbaar in de woonkamer, gelegen
direct onder de badkamer. Daarbij had consument een spoor van kalkafzetting geconstateerd op de
tegelvloer in de badkamer, welke zijns inziens ook van de douchebak afkomstig was. Oorzaak van
deze lekkage was de douchebak. Wat echter de exacte oorzaak was, is niet meer te achterhalen. De
waterleiding is gecontroleerd en niet lek; de afvoer is gecontroleerd en is ook niet lek. Het meest
waarschijnlijk is dat de kitranden van de douchebak en opgaande tegelwand aansluiting, de
boosdoener zijn geweest. Er zit ook een gescheurde tegel, echter een lekkage hiervan is nu ook niet
zichtbaar en ook niet meetbaar. Ondernemer heeft de bestaande douchedeur en douchewand
verwijderd op een zodanige wijze dat deze herbruikbaar was. Ook is de bestaande douchebak
verwijderd, deze was echter, zoals ondernemer op de voorhand had medegedeeld, niet meer te
gebruiken. Ondernemer heeft na controle van de waterleidingen en afvoer, een nieuwe douchebak
geleverd en gemonteerd.

Hierbij is het fout gegaan. Ondernemer heeft bij het afkitten van de douchebak fouten gemaakt.
Ondernemer geeft deze fouten ook volmondig toe en heeft een professionele kitter de opdracht
gegeven om de door hem gemaakte fouten, bij het afkitten van de douchebak, te herstellen. Dit is
ook tot volle tevredenheid van zowel ondernemer als consument uitgevoerd.

De lekkage waar consument ondernemer voor heeft gevraagd die op te lossen, is opgelost. Er is geen
lekkage meer waarneembaar, ook niet na metingen, in de onder gelegen woonkamer en op de
badkamervloer.

Echter: het terugplaatsen van de douchedeur en douchewand is niet naar behoren uitgevoerd en deze
sluit nu slecht en geeft ook lekkage op de badkamervloer. Deze items zijn door de ondernemer zelf
geplaatst en afgekit. Deskundige heeft geconstateerd dat de douchedeur en wand niet op de juiste
wijze zijn afgekit. Het kit is deels aan de binnen zijde aangebracht en dat is fout. Deskundige heeft ter
plaatse uitleg gegeven hoe een douchedeur en douchewand afgewerkt moeten worden.

Deskundige heeft aan consument en ondernemer de volgende oplossing voorgesteld: verwijderen van
de douchedeur en douchewand. Deze geheel ontdoen van alle kitresten en vetvrij maken. De
douchebak ook ontdoen van alle kitresten, helaas ook weer van de door de professionele kitter
aangebrachte kit, daar deze deels op de douchewand (aan de binnenzijde, zie foto) doorloopt en een
goede, waterdichte kit rand, niet onderbroken mag worden. Ook douchebak en tegelwand vetvrij en
goed schoon maken. Dan bij de montage de navolgende volgorde in acht nemen: afkitten van de
douchebak bij de opgaande tegelwanden (wat dus naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van de
eerste lekkage was), uitgevoerd door een professionele kitter. Als deze kit is aangebracht en
gedroogd, het terugplaatsen van de douchewand en douche deur. Hierbij in acht nemen dat de
benodigde kit op de juiste wijze wordt aangebracht, zoals door deskundige aan consument en
ondernemer is uitgelegd. Een en ander uiteraard recht en haaks monteren, zodat de deur goed sluit.
Conclusie: Ondernemer heeft fouten gemaakt en geeft deze fouten ook toe. Gemaakte fouten zijn te
herstellen. Ondernemer is bereid deze fouten te herstellen. Consument is niet meer overtuigd van de
kundigheid van de ondernemer en heeft er moeite mee als ondernemer zelf, of een van zijn
medewerkers, de fouten herstelt. Hiervoor dient een oplossing te worden gezocht. De beschadigde
tegelvloer kan volgens consument op kosten van de verzekering worden vervangen.

De omvang van de klachten is bijna niet te zien.

Herstel is mogelijk, door demontage en opnieuw montage van de douchewand en douchedeur en
opnieuw afkitten van de douchebak.

De kosten hiervan bedragen € 400,–

Toelichting op het rapport: slordig werk van de ondernemer. De ondernemer neemt wel
verantwoordelijkheid. Beschadigd tegelwerk vloer is onduidelijk, volgens de consument kan dit
opnieuw betegeld worden op kosten verzekering.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij
maakt die tot de hare. Dit ook nu partijen daartegen geen bedenkingen hebben aangevoerd.
Aldus staat genoegzaam vast dat de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten in een
juiste/volledige nakoming van de gemaakte afspraken. Door de ondernemer is ook erkend dat hij de
door de deskundige aangeduide fouten heeft gemaakt.

Door de ondernemer is in dit geding tegenover de commissie niet het standpunt ingenomen dat hij wil
worden toegelaten tot het doen van herstelwerkzaamheden. Alleen tegenover de deskundige heeft hij
zulks verklaard. Daarbij komt dat de consument geen vertrouwen meer heeft in een goede afloop in
het geval de ondernemer daartoe zou worden toegelaten. Dat standpunt van de consument moet
worden gerespecteerd.

De commissie zal de ondernemer dan ook niet verplichten tot herstel/nakoming, maar de
overeenkomst van partijen integraal ontbinden en de ondernemer verplichten tot betaling van een
vervangende schadevergoeding van € 400,– aan de consument, met welk bedrag de consument in
staat moet worden geacht de door de ondernemer aangeduide noodzakelijke herstelwerkzaamheden
door een derde te laten uitvoeren.

Of meer schade is c.q. kan zijn geleden betreft naar zeggen van de consument een
verzekeringskwestie, welke partijen buiten dit geschil hebben gehouden.

Voormeld ontbinding brengt dus mee dat de consument niet gehouden kan worden tot het doen van
enige betaling aan de ondernemer. Overigens blijkt ook niet van het bestaan van een vordering van
de ondernemer op de consument, nu de ondernemer niets heeft gefactureerd, niet heeft bericht dat
enig bedrag openstaat en ook geen vordering heeft aangekondigd.

Ook brengt die ontbinding mee dat de ondernemer is ontheven van de verplichting om nog
nakomings-/herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer daarom ook gehouden tot betaling
van het klachtengeld aan de consument en tot betaling van de bijdrage in de behandelingskosten aan
het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening
gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:
Ontbindt het door partijen overeengekomene integraal en stelt op basis daarvan vast:
– dat de consument niet gehouden is tot het doen van enige betaling aan de ondernemer;
– dat de ondernemer is ontheven van de verplichting om nog nakomings/herstelwerkzaamheden
uit te voeren.

De ondernemer betaalt aan de consument een vervangende schadevergoeding van € 400,–.
Betaling van dat bedrag dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit
bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de
commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.
Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer R.A. Timmer en mr. B.W. Weilers, leden, op 22 december
2022.