Meerdere klachten na realisatie uitbouw aan woning van consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: (non)conformiteit / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 170478/175337

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit het overeengekomen werk tussen de consument en de ondernemer. De ondernemer zou een uitbouw aan de woning van de consument realiseren. De consument is niet tevreden met het geleverde werk. Ook klaagt de consument over het feit dat de werkzaamheden langer hebben geduurd dan afgesproken. Ten derde zijn er werkzaamheden uitgevoerd en in rekening gebracht die niet zijn overeengekomen. Ten slotte klaagt de consument over aangerichte schade tijdens de werkzaamheden. De ondernemer betwist de bouwtijdoverschrijding. De ondernemer heeft als gevolg van corona moeten schuiven met de planning, maar dat was overmacht. Ook de overige klachtpunten worden door de ondernemer gemotiveerdbetwist. Tevens stelt de ondernemer een tegeneis in, te weten dat de consument een negatieve recensie die zij op BOUWNU heeft geplaatst van die site verwijdert. Tijdens de zitting is de klacht over de scheurvorming ingetrokken. Kortom, de commissie dient te oordelen over een zevental klachten en een tegeneis, te weten:

  1. bouwtijdoverschrijding;
  2. extra kosten in rekening gebracht voor demonteren en monteren deurkozijn tuin;
  3. terrastegel gebroken;
  4. zonnescherm en camera;
  5. houten staander is beschadigd;
  6. stucwerk onder de vensterbanken;
  7. stucwerk onder de afdekplaten van de wandcontactdozen;
  8. tegeneis.

De commissie is van oordeel dat klacht twee en vier gegrond zijn. De overige klachten worden ongegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het realiseren, door de ondernemer, van een uitbouw aan de woning van de consument, in het bijzonder de periode van uitvoering.

Standpunt van de consument
In de kern komt het standpunt van de consument op het volgende neer.

De consument is niet tevreden over het geleverde werk. De werkzaamheden hebben langer geduurd dan beloofd, er zijn werkzaamheden uitgevoerd en in rekening gebracht waarvoor geen opdracht was gegeven, er is schade aangericht en er zijn gebreken in het opgeleverde werk. De consument heeft veel overlast ondervonden. De consument heeft meerdere keren getracht tot een onderlinge oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. De klachten zijn deels opgelost. De volgende klachten resteren:

1. Bouwtijdoverschrijding
De uitbouw is de consument aangeboden met de belofte dat deze binnen een week klaar zou zijn, met uitloop naar anderhalve week inclusief binnenwerk. Die belofte is de ondernemer niet nagekomen. De planning bleek al gelijk uit te gaan van drie weken. De planning is enkele keren aangepast en de werkzaamheden hebben uiteindelijk ook langer geduurd. Gestart is in week 8 van 2022 en de oplevering heeft plaatsgevonden op 1 april 2022. De consument heeft drie dagen voor niets vrij genomen omdat er niemand kwam opdagen. Daarnaast is de consument door de wijzigingen in de planning in de knel gekomen met andere werkzaamheden, zoals het leggen van de vloerbedekking. Op de droogtijd van de vloer is de consument niet door de ondernemer gewezen.

2. Extra kosten in rekening gebracht voor demonteren en monteren deurkozijn tuin
De ondernemer heeft op eigen initiatief het deurkozijn van de tuindeur gedemonteerd en gemonteerd. Dat was niet nodig want er waren afspraken met de buren gemaakt over het gebruik van hun tuin. Die afspraken waren de ondernemer bekend. Er was geen opdracht voor het (de-)monteren gegeven, maar er zijn wel kosten voor in rekening gebracht.

3. Terrastegel gebroken
Tijdens de werkzaamheden is door medewerkers van de ondernemer een terrastegel gebroken.

4. Zonnescherm en camera
De ondernemer heeft het zonnescherm en een camera gedemonteerd en gemonteerd. Daar was geen opdracht voor gegeven, maar er zijn wel kosten voor in rekening gebracht.

5. Houten staander is beschadigd
Tijdens de werkzaamheden is een houten staander beschadigd.

6. Stucwerk onder de vensterbanken
Het stucwerk onder de vensterbanken sluit niet aan.

7. Stucwerk onder de afdekplaten van de wandcontactdozen
Het stucwerk onder de afdekplaten van de wandcontactdozen sluit niet aan.

8. Scheurvorming
Er zijn meerdere scheuren in het stucwerk van de uitbouw.

De consument vordert:

Vergoeding voor drie ten onrechte opgenomen verlofdagen: € 581,85
Overschrijding bouwtijd met 20 dagen x 0,025% van de aanneemsom ad € 48.915,08 =
€ 122,28 per dag x 20 € 2.445,75

Herstel stucwerk scheuren uitbouw en bij wandcontactdozen en vensterbank + schilderwerk € 1.250,00
Terugbetaling kosten verwijderen deurkozijn tuin zonder opdracht € 158,25
Terugbetaling kosten verwijderen zonnescherm en camera zonder opdracht € 105,75
Vergoeding voor herstel schade aan de tuinhuis/overkapping en terrastegel € 600,00
Totaal € 5.141,60

Standpunt van de ondernemer
In de kern komt het standpunt van de ondernemer op het volgende neer.

De ondernemer wijst de vorderingen van de consument van de hand. Ten aanzien van de overlast voor de consument tekent hij aan dat de meest overlast gevende werkzaamheden achter een houten noodwand en binnen zes dagen zijn uitgevoerd. Er was daarmee minimale overlast. Ten aanzien van de resterende klachten en de vorderingen van de consument wijst hij op de volgende punten:

1. Bouwtijdoverschrijding
De ondernemer betwist dat hij heeft beloofd dat de uitbouw in maximaal anderhalve week gereed is. Het opbouwen duurt een week, maar daaraan voorafgaand wordt de fundering gelegd en achteraf is er nog afwerking. Een en ander staat ook vermeld op de website van de ondernemer. De ondernemer heeft als gevolg van corona moeten schuiven met de planning. Dit was overmacht. De consument is telkens zo snel als mogelijk geïnformeerd over de wijzigingen. Op enkele punten na zijn alle werkzaamheden uitgevoerd volgens planning. Droogtijden van vloeren en stucwerk worden altijd besproken in het eerste gesprek. Dit staat eveneens als attentiepunt op de planningen die worden afgegeven.

2. Extra kosten in rekening gebracht voor demonteren en monteren deurkozijn tuin
De ondernemer was niet bekend met de afspraak met de buren over het gebruik van hun tuin. De opdrachtgever diende volgens de offerte zelf voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Als de ondernemer de werkzaamheden alsnog dient te verrichten dan worden daar kosten voor in rekening gebracht.

3. Terrastegel gebroken
De kapotte tegel is niet door de ondernemer veroorzaakt.

4. Zonnescherm en camera
De opdrachtgever diende volgens de offerte zelf voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Als de ondernemer de werkzaamheden alsnog dient te verrichten dan worden daar kosten voor in rekening gebracht.

5. Houten kolom is beschadigd
Het betreft een geringe schade en er is niet aangetoond dat deze schade door de ondernemer is veroorzaakt.

6. Stucwerk onder de vensterbanken

7. Stucwerk onder de afdekplaten van de wandcontactdozen
Dit is niet aan de ondernemer gemeld en ook bij de oplevering niet gesignaleerd. Het stucwerk is aangeboden als behangklaar, dat is iets anders dan klaar voor sauswerk

8. Scheurvorming
In de offerte wordt gemeld dat er een kans op scheuren is. Het gaat hier om haarscheuren, die geen nadelige gevolgen hebben.

De ondernemer stelt een tegeneis in. De ondernemer vordert dat de consument een negatieve recensie die zij op BOUWNU heeft geplaatst van die site verwijdert.

Reactie van de consument op de tegeneis
De consument wijst erop dat de site BOUWNU aan ondernemers de mogelijkheid biedt om binnen twee weken na plaatsing van een recensie contact op te nemen met degene die de recensie heeft geplaatst. De ondernemer heeft nooit contact opgenomen met de consument.

Deskundigenrapport
De commissie heeft een onderzoek laten uitvoeren door de heer E.G. Spruitenburg (hierna te noemen: de deskundige), die daarover op 29 augustus 2022 schriftelijk aan de commissie heeft gerapporteerd. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het rapport van de deskundige.

De consument heeft geen opmerkingen op het rapport gemaakt.

De ondernemer heeft op het rapport gereageerd per brief van 5 september 2022. Hij heeft aangevoerd dat bij de eerste gesprekken en bij het inmeten nooit is gesproken over een afspraak dat de werklieden door de tuin van de buurman mochten. Ook bij aanvang van het werk is dat niet gebeurd, terwijl de consument toen gewoon thuis was.

Beoordeling van het geschil
Naar aanleiding van hetgeen partijen schriftelijk en mondeling naar voren hebben gebracht en met inachtneming van de inhoud van de in het geding gebrachte stukken, overweegt de commissie als volgt.

Vaststaat dat tussen partijen op 2 december 2021 een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij de consument opdracht heeft gegeven tot uitvoering van werkzaamheden aan haar woning (hierna te noemen: de overeenkomst). Op de overeenkomst zijn de Consumentenvoorwaarden 2010 (Covo 2010) van toepassing.

De klachten van de consument

De consument heeft ter zitting de klacht over scheurvorming (klacht 8) ingetrokken. De commissie zal deze klacht daarom niet beoordelen.

1. Bouwtijdoverschrijding
De commissie stelt vast dat tussen partijen geen bouwtijd is overeengekomen. Voor zover de consument uit de naam van de website van de ondernemer [website] heeft afgeleid dat de uitbouw in een week zou staan, had ze redelijkerwijs niet mogen verwachten dat in die termijn ook de fundering en het sloopwerk waren begrepen. Onweersproken is dat vanaf het moment dat het casco stond, het realiseren van de uitbouw een week heeft geduurd. Dat de oplevering later dan genoemde week heeft plaatsgevonden, hing samen met werkzaamheden die in opdracht van de consument zelf zijn uitgevoerd. Derhalve kan deze vertraging in de oplevering de ondernemer niet worden aangerekend. Van bouwtijdoverschrijding is naar het oordeel van de commissie geen sprake.

2. Extra kosten in rekening gebracht voor demonteren en monteren deurkozijn tuin
Het ligt op de weg van de ondernemer om vooraf na te gaan of de toegang tot de tuin breed genoeg is voor de aan- en afvoer van materialen en eventuele kosten voor het toegankelijk maken van de tuin te verdisconteren in de bouwsom. In de overeenkomst tussen partijen is geen afzonderlijke post opgenomen voor het demonteren en monteren van het deurkozijn, zoals dat bijvoorbeeld wel is gedaan voor zonneschermen en dergelijke. De consument hoefde aldus niet te verwachten dat de ondernemer deze werkzaamheden als meerwerk in rekening zou brengen. Dat de onderdorpel van het kozijn is beschadigd door de werkzaamheden van de ondernemer is niet komen vast te staan. Deze schade is niet vermeld op het proces-verbaal van oplevering.

3. Terrastegel gebroken
Dat de terrastegel is beschadigd door de werkzaamheden van de ondernemer is niet komen vast te staan.
Deze schade is niet vermeld op het proces-verbaal van oplevering.

4. Zonnescherm en camera
De ondernemer heeft erop gewezen dat hij met een strakke planning werkt en daarom in de offerte staat vermeld dat zonneschermen en dergelijke vooraf verwijderd moeten zijn. De consument heeft ter zitting onweersproken aangegeven dat toen zij op het punt stond het zonnescherm en de camera zelf te verwijderen, de medewerkers van de ondernemer eigener beweging vroegen “moeten we even helpen?”. Gelet op de omstandigheden waaronder dit aanbod is gedaan, mocht de consument ervan uitgaan dat voor deze werkzaamheden geen meerkosten in rekening zouden worden gebracht.

5. Houten kolom is beschadigd
Dat de houten kolom is beschadigd door de werkzaamheden van de ondernemer is niet komen vast te staan. Deze schade is niet vermeld op het proces-verbaal van oplevering.

6. Stucwerk onder de vensterbanken
De deskundige heeft ten aanzien van het stucwerk onder de vensterbanken geconcludeerd dat sprake is van een kleine onvolkomenheid die geen afbreuk doet aan het stucwerk. De commissie neemt dit oordeel van de deskundige over en wijst de klacht daarom af.

7. Stucwerk onder de afdekplaten van de wandcontactdozen
Over de gaatjes in de stuclaag is op het proces-verbaal van oplevering geen opmerking gemaakt. De muren van de uitbouw zijn na de oplevering door de consument zelf gesaust. Onder deze omstandigheden mocht de ondernemer ervan uitgaan dat het stucwerk door de consument was geaccepteerd. De commissie acht deze klacht ongegrond.

De commissie acht de klachten 2 en 4 gegrond en de klachten 1, 3, 5, 6 en 7 ongegrond. Dit betekent dat de vordering van de consument inzake de klachten 2 en 4 worden toegewezen en de overige vorderingen worden afgewezen.

De tegeneis van de ondernemer
De commissie is niet bevoegd om over deze tegeneis te oordelen omdat dit niet behoort tot het werkterrein van de commissie zoals dat in artikel 3 van het reglement is beschreven.

Klachtengeld en behandelingskosten

De klachten van de consument worden gedeeltelijk gegrond bevonden. Daarom zal de ondernemer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 van het reglement, het klachtengeld, dat de consument heeft betaald aan de commissie voor de behandeling van dit geschil, gedeeltelijk aan haar moeten vergoeden. Dit is een bedrag van € 130,–. Bovendien is de ondernemer op grond van hetzelfde artikellid aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Beslissing
De commissie, beslissend naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden, beslist als volgt:

op de klachten van de consument:

verklaart de klachten 2 en 4 van de consument gegrond en de klachten 1, 3, 5, 6 en 7 ongegrond;

veroordeelt de ondernemer tot betaling aan de consument van een bedrag van € 394,– (€ 158,25 + € 105,75 als schadevergoeding en € 130,– als gedeeltelijke vergoeding voor het betaalde klachtengeld) binnen twee weken na de datum waarop dit bindend advies vonnis is verzonden

wijst af hetgeen door de consument meer of anders is gevorderd.

op de tegeneis van de ondernemer:
• verklaart zich onbevoegd om over de tegeneis te oordelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw, bestaande uit mevrouw mr. M.L. Braaksma, voorzitter, en de commissieleden mevrouw mr. C. Muller en de heer ing. G.J. van Ingen, in aanwezigheid van mr. D.C.J. Frijlink, secretaris, op 30 september 2022.