Meubilair bezit niet de eigenschappen die consument mocht verwachten en beantwoorden niet aan overeenkomst.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66093

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van meubels, waaronder een tweezitsbank, driezitsbank en 6 eetkamerstoelen (hierna tezamen te noemen: het meubilair) tegen – zoals partijen ter zitting eensluidend verklaren – de daarvoor door de consument betaalde prijs van respectievelijk € 759,–, € 995,– en € 1.350,–, totaal € 3.104,–. De levering vond plaats op 14 oktober 2010.   De consument stelt dat hij de klacht in februari 2012 heeft voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De stof van de banken en de stoelen is op een aantal plaatsen erg vaal en pilt, dit kan in overeenstemming met het normale gebruik en levensduur niet de bedoeling zijn. De vulling van de banken en keuken moet opnieuw gevuld worden, waarvoor de gehele bekleding moet worden opengehaald omdat de meubelmaker niet bij de bekleding kan. De vulling is inmiddels dermate dat je bij de eetkamerstoelen praktisch op het houtwerk zit. De afgesproken kleur van het hout was niet conform levering, dit is zelfstandig opgelost door de meubels te verven. Het meubilair is te laat afgeleverd. De verf laat los bij de boekenkast.   De consument verlangt volledige vergoeding van te maken herstelkosten door een andere ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht over de stof is onterecht omdat de stof door de consument zelf is uitgekozen nadat alle voor-en nadelen waren besproken. Wat de vulling betreft heeft de consument duidelijk aangegeven dat hij geen harde kussens wilde hebben. Dit betreft echter een persoonlijk ervaren onderwerp, dat de ondernemer kosteloos en in eigen beheer had opgelost als de consument niet een zodanig agressieve houding had aangenomen dat verdere communicatie niet meer mogelijk was. De consument heeft een probleem om met zijn emoties om te gaan. Alhoewel qua kleur was geleverd wat de consument heeft besteld, is in overleg met de consument extra white wash aangebracht en heeft de consument dat nadien goedgekeurd. Met betrekking tot de levertijd is de consument ermee akkoord gegaan dat het meubilair uiteindelijk iets later werd geleverd en dat tijdelijk leenmeubels zijn neergezet. De klacht over loslatende verf bij de boekenkast is door de ondernemer niet beoordeeld en betreft misschien wel gebruiksschade.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ten aanzien van de pilling en het vaal worden Bij de tweezitsbank zit in het bovenvlak aan de rechter kant nabij de binnenarm een gebied waar de stof is gaan pillen. Bij pilling werken zich vezels uit het weefsel en deze blijven in de vorm van bolletjes op het doek liggen. Er zitten lichtgrijze bolletjes op de bekleding. Het zijn uit de stof stekende vezelpropjes, die door de sterkte van het gering aandeel synthetische vezels niet of moeilijk slijten. Aan de voorkant van de rechter binnenarm zijn over een diepte van 40 cm dezelfde pillingsverschijnselen vastgesteld. Omdat de bolletjes lichtgrijs en soms witachtig zijn geeft dit mede aan het uiterlijk van de bekleding een lichter gekleurde waas. Op de driezitsbank is ook een geringere vorm van pilling aanwezig.   De bekledingsstof is een stof in platbinding met grotendeels cellulose garens (katoen en/of viscose). Er is een kleine hoeveelheid synthetische vezels aangetroffen. Er zijn 4 garens in S-twijning (draaiing) tot één garen gedraaid. Drie strak gedraaide draden en een losse draad met weinig draaiing. Dit laatst garen is ook lichter grijs van kleur. Vooral de vezels van dit lichter gekleurde garen zien we aan de bovenkant als propjes op het weefsel. Dit weefsel is stukgeverfd en daarbij is de verfstof niet volledig op alle garens in het weefsel terechtgekomen. Bij de driezitsbank is de linker binnenarm lichter van kleur geworden. De stof is in het algemeen iets valer geworden, maar dit is een gebruiksverschijnsel.   Ten aanzien van de vulling van de meubelen Het zitkussen van de tweezitsbank bestaat uit een kern van 4 cm dik polyether met hierop een 3 cm dikke laag polyether. Aan weerkanten is een 2 cm dikke laag foam aanwezig. Het geheel is afgedekt met polyester watten. De ondervering bestaat uit smalle singels van rubber. In de 25 mm brede singel zit een laagje canvas. Het gaat om een zacht zitcomfort waarbij de ondervering behoorlijk doorzakt. Bij de driezitsbank zit het rechter zitkussen opvallend zachter. Om wat aan het zachter worden van de vulling te doen, heeft de consument bovenop de vulling een laagje polyethervlokken aangebracht. Dit is geen oplossing. Bovendien verkrijgt men een hobbelige bovenkant omdat de vlokken aan elkaar gaan klonten. De eetkamerstoelen hebben een basis van rubber singels met hierop een vaste stoffering met een vulling van polyether. Bij twee eetkamerstoelen zakt het zitkussen te ver in. Verder te noemen stoel 1 en stoel 2. Je voelt dat je bij stoel 1 te ver in de vulling zakt. Dit mag bij een eetkamerstoel na deze gebruiksperiode nog niet voorkomen. Bij stoel 2 is het helemaal erg, je zakt als het ware in een kuil. De reden is snel te zien als je de stoel omkeert: bij de ondervering zijn drie rubber singels gebroken. Tijdens de fabricage van de singels zijn deze in de lengte aan elkaar verbonden en nu in het gebruik is de las gebroken. De andere stoelen zijn ook onderzocht en daarbij is vastgesteld dat de stoffering op de zitting en rug niet meer strak is. Er zitten golvingen en bobbels in het oppervlak die hier niet thuis horen.   Ten aanzien van de kleur van het hout De consument toonde mij aan de onderzijde van de tweezitsbank het onbehandelde roodachtige hardhout van de bank. Deze kleur had het frame bij de levering. Tijdens de aflevering van de meubelen was er geen white wash-afwerking op het hout aanwezig. Nadien is er door de ondernemer handmatig een laag krijtverf op waterbasis aangebracht. De ondernemer noemt dit aqua politoer. Door het hoge krijtgehalte is het te verwachten dat de restanten van de kwaststreken in de verf achterblijven. Dit product vloeit minder dan een gebruikelijke verf. De consument vertelde dat hij hierna met deze finish op waterbasis het hout meerdere keren heeft behandeld. Het is nu niet meer vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor het schilderwerk. Het schilderwerk is minder subtiel aangebracht. Er is geen transparante laklaag over de witte finish aangebracht. Bij de meubelen is op de bekleding gemorst, er is bij de randen van de bekleding verf op de stof gekomen. Op meerdere plaatsen zijn op de bekleding resten van de witte finish aangetroffen. Soms is er geprobeerd om plaatselijk de verf van de stof te verwijderen, met als gevolg een witachtige waas op de donkere stof. Het gaat hier om een oorzaak van buitenaf en mag niet genoemd worden als het vaal worden van de bekleding. Op veel gebruikte delen van het houtwerk is de finish weggesleten zoals bij de banken op de armleggers, daar waar men de handen laat rusten. Ook op de bovenranden van de eetkamerstoelen is de finish plaatselijk verdwenen.   Het geheel overziende kan worden vastgesteld dat de stof is gaan pillen. Er zijn vale gedeelten in de stof gezien. De meubelen hebben een zacht zitcomfort gekregen en dit is na een relatief korte gebruiksperiode opgetreden. Bij een eetkamerstoel zijn de singels gebroken.   Herstel is technisch mogelijk A) De banken en stoelen volledig herstofferen waarbij de vullingen worden vernieuwd. B) Geheel nieuwe banken en eetkamerstoelen leveren. Mogelijkheid B acht ik de meest voor de hand liggende technische oplossing voor de onderhavige klacht(en).   De herstelkosten hiervan zullen zijn: Mogelijkheid A Dit is een dure oplossing omdat de herstoffeerkosten de aanschafprijs benadert of overtreft. Mogelijkheid B De aanschafkosten: Driezitsbank: € 995,– Tweezitsbank: € 759,– 6 eetkamerstoelen à € 225,–: € 1.350,– Totaal: € 3.104,–.   Welke (visuele) consequenties heeft het door u aanbevolen herstel: bij mogelijkheid A blijft het bonte houtwerk aanwezig.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Voor zover de consument zich beroept op de overschreden leveringstermijn, verbindt hij daar geen bijzondere gevolgen aan. De consument verklaart ter zitting dat de loslatende verf bij de boekenkast geen onderdeel (meer) is van het geschil. Partijen verklaren ter zitting eensluidend dat de rechtsstrijd is beperkt tot de door de deskundige beziene klachten met betrekking tot het meubilair.   Met betrekking tot de pilling en het vaal worden van de stof blijkt uit het deskundigenrapport niet, althans onvoldoende, dat het meubilair niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik ervan nodig zijn. De deskundige rapporteert in zoverre zelfs dat het vaal worden een gebruiksverschijnsel betreft. De ondernemer voert aan dat de deskundige de prijs van de gebruikte stof te hoog heeft geschat en de stof ten onrechte als katoen heeft beschreven omdat het zou gaan om polyesther in combinatie met linnen, zoals een nader in te brengen expertiserapport zou bevestigen. De commissie ziet hierin echter onvoldoende aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door de deskundige gerapporteerde bevindingen en conclusies. Voor zover de ondernemer klaagt dat de deskundige de prijs van de gebruikte stof te hoog heeft geschat, blijkt uit de stukken trouwens ook niet welke stof partijen zijn overeengekomen. Met betrekking tot de aard en samenstelling van de stof berust de kritiek op een onjuiste, althans niet geheel juiste, lezing van het rapport. Zo is volgens het rapport niet zonder meer sprake van katoen, maar beschrijft de deskundige het als een stof in platbinding met grotendeels cellulose garens (katoen en/of viscose), terwijl zonder (achterwege gebleven) verdere toelichting uit de ter zitting namens de ondernemer overgelegde Prüfungsergebnisse van 21 januari 2008 ook niet de exacte aard en/of samenstelling van de stof volgt. In zoverre is de klacht ongegrond.   Voor wat betreft de kleur van het hout en verf is niet komen vast te staan dat het is veroorzaakt door omstandigheden waarvoor de ondernemer verantwoordelijk mag worden gehouden en ook in zoverre is de klacht ongegrond.   Uit hetgeen de deskundige over de vulling van het meubilair en gebroken singels in een eetkamerstoel rapporteert, blijkt dat het meubilair in zoverre niet de eigenschappen bezit die de consument mocht verwachten en niet aan de overeenkomst beantwoordt. De klacht is in zoverre gegrond. Uit het deskundigenrapport leidt de commissie af dat deze tekortkomingen ernstig van aard zijn, terwijl niet blijkt dat herstel zonder herstofferen mogelijk is en volgens de deskundige de herstoffeerkosten de betaalde € 3.104,– zullen kunnen overtreffen. Verder geven partijen ter zitting nadrukkelijk ieder aan dat zij niet verder willen met hun wederpartij en ter zitting is ook gebleken dat de daartoe benodigde wil en het vertrouwen ontbreken. Alles in aanmerking nemend oordeelt de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer ter beëindiging van het geschil een vergoeding van € 2.500,– aan de consument betaalt.   Dit leidt tot de slotsom dat de klacht gedeeltelijk gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld voor de helft aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 2.500,– betaalt.   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.   Overeenkomstig het Reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan: a. de consument (bovendien) een bedrag van € 62,50 wegens (de helft van) betaald klachtengeld. b. de commissie een bedrag van € 300,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 27 juni 2012.