Mondeling klagen bij reisorganisator onvoldoende.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51110

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of klager in diens klacht ontvankelijk is.   De commissie ontving op of omstreeks 15 november 2010 een bericht met bijlagen van klager waarin de commissie ervan in kennis wordt gesteld dat klager een geschil heeft met de reisorganisator.   De commissie constateert op grond van de overgelegde stukken dat de termijn waarbinnen het geschil aan de reisorganisator kon worden voorgelegd, is overschreden met ongeveer 14 dagen.   Volgens artikel 5 van het reglement van de commissie kan het geschil alleen dan in behandeling worden genomen, indien klager ter zake van het overschrijden van de termijnen naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs geen verwijt treft.   Op grond van de door klager aangevoerde argumenten kan de commissie niet tot dit oordeel komen en besluit derhalve het geschil niet in behandeling te nemen. De commissie heeft hiertoe met name overwogen, dat klager onvoldoende reden heeft aangevoerd om een overschrijding van de termijn van indiening bij de reisorganisator als in casu te rechtvaardigen. Het feit, dat klager mogelijk zijn klacht per telefoon bij de reisorganisator had aangemeld binnen een paar dagen na diens terugkeer, brengt niet met zich mede dat hij heeft voldaan aan het indienen van een klacht op de wijze als voorschreven bij de ANVR Voorwaarden. Artikel 17 van die voorwaarden schrijft immers voor een schriftelijke en gemotiveerde indiening. Nu van dit laatste niet is gebleken, zal hij derhalve niet in zijn klacht ontvangen kunnen worden, daargelaten overigens een voor klager eventueel resterende mogelijkheid om zich te dezer zake tot de burgerlijke rechter te wenden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart klager niet-ontvankelijk in diens klacht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 6 april 2011.