Na een maand al kleurverschil in het laminaat. Voldoet dit wel?

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 122140

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klant stelt dat er reeds na een maand kleurverschillen optraden. Sommige planken waren behoorlijk lichter geworden. Volgens de kleurstaal dient het laminaat donkerbruin te zijn. Het laminaat mag na een tot drie maanden (met 25 jaar garantie) nog geen kleurverschillen vertonen vindt hij. De deskundige van de commissie neemt een kijkje ter plaatse. Hij ziet geen kleurverschil. Ook blijkt niet dat het laminaat afwijkt van de kleurstaal. Dat vond de leverancier van het laminaat eerder ook al. De foto’s van de klant geven geen doorslag. De commissie kan niet achterhalen onder welke omstandigheden (lichtinval, afstand) die zelf gemaakte foto’s zijn gemaakt. De foto’s leggen dan onvoldoende gewicht in de schaal. Klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 22 maart 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 14 resp. 36 pakken laminaat tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal inclusief bijkomende kosten € 1.910,89 inclusief btw. De levering vond eveneens plaats op 22 maart 2018.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat er reeds na een maand kleurverschillen optraden. Sommige planken waren behoorlijk lichter geworden. Volgens de kleurstaal dient het laminaat donkerbruin te zijn. Het laminaat mag na een tot drie maanden (met 25 jaar garantie) nog geen kleurverschillen vertonen.

De consument verlangt dat de ondernemer het laminaat in de woning vervangt of de kosten vergoed van het zelf door de consument vervangen van de laminaatvloer, welke kosten door de consument zijn begroot op € 3.524,40.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer verwijst in zijn verweer naar het onderzoeksverslag van de medewerker van het serviceteam van de leverancier, die de vloer heeft geïnspecteerd en naar het deskundigenrapport. Uit beide rapportages blijkt dat er geen sprake is van kleurverschil. De klacht is ongegrond.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Zowel de medewerker van het serviceteam van de leverancier als de door de commissie benoemde deskundige concluderen, kort gezegd, dat er geen sprake is van een (relevant) kleurverschil tussen de in de vloer verwerkte delen en de vloerdelen die niet eerder aan daglicht zijn blootgesteld.

De conclusies en aanbevelingen van de door de commissie benoemde deskundige, die overeenkomen met de conclusies van de medewerker van het serviceteam van de leverancier, komen de commissie zowel feitelijk als vaktechnisch overtuigend voor. Het is de commissie, ook niet na kennisneming van de door de consument overgelegde foto’s en de door hem gegeven toelichting, niet gebleken dat de deskundige van onjuiste feiten is uitgegaan, dan wel onjuiste maatstaven heeft gehanteerd. De consument heeft de conclusies en bevindingen van de deskundige niet (voldoende gemotiveerd) betwist. De commissie neemt de conclusies en aanbevelingen van de deskundige dan ook over.

De consument heeft in zijn ‘Feitenrelaas en commentaar’ onder andere verwezen naar de zowel door hem als door de expert overgelegde foto’s en gesteld dat daaruit duidelijk blijkt dat er kleurverschillen zijn en dat de planken ook niet overeenkomen met de kleurstaal (kleur donkerbruin) zoals op de website van de ondernemer is vermeld. De commissie volgt de consument hierin niet. In de eerste plaats blijkt uit de foto’s die in het deskundigenrapport zijn opgenomen naar het oordeel van de commissie niet duidelijk van kleurverschillen en/of dat de planken niet overeenkomen met de kleurstaal. In de tweede plaats kan de commissie niet achterhalen onder welke omstandigheden (lichtinval, afstand) de door de consument zelf gemaakte foto’s zijn gemaakt, zodat die foto’s onvoldoende gewicht in de schaal leggen om aan de bevindingen van zowel de medewerker van het serviceteam van de leverancier als de deskundige, die beiden de vloer hebben geïnspecteerd, voorbij te gaan.

Nu er geen verkleuring is aangetoond, dient de klacht van de consument ongegrond te worden verklaard.

Nu er geen sprake is van verkleuring en door de consument in het klachtenformulier zelf wordt aangegeven dat het laminaat bij het leggen conform de kleurstaal volgens de website van de ondernemer was, kunnen de stellingen van de consument dat het laminaat inmiddels niet meer overeenkomt met de kleurstaal onbesproken blijven.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, bestaande uit mr. A.G.M. Zander, voorzitter, mevrouw mr. W. van den Berg en de heer W. van Dijk, leden, op 8 mei 2019.