Na ijking van de meter is gebleken dat de remmagneet is gedemagnetiseerd; consument stelt dat dit komt door paar autoboxen die in de meterkast lagen opgeslagen; sprake van externe demagnetisering.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95389

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer op de jaarafrekening van 31 mei 2014 in rekening gebrachte bedragen voor het verbruik van elektriciteit

De consument heeft reeds in januari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het probleem is begonnen met de jaarafrekening van 2012, die laag uitviel, waardoor de consument een hoog bedrag terugkreeg. De consument heeft hiervan melding gemaakt aan de ondernemer.

In 2013 was sprake van een normale afrekening, die goed is verwerkt.
Op de jaarafrekening van 31 mei 2014 is een verbruik van 7.500 kWh in rekening gebracht, met een bij te betalen bedrag van € 1.499,44.

De consument heeft meteen gebeld naar de ondernemer en daarop is een medewerker van de netbeheerder bij de consument geweest en heeft de elektriciteitsmeter meegenomen.

Uit een door de netbeheerder uitgevoerd onderzoek blijkt dat de meter is gedemagnetiseerd als gevolg van een zeer sterk extern magnetisch veld. Het blijkt dat in de meterkast een paar luidsprekerboxen hebben gelegen. Dit is echter niet moedwillig gebeurd.

De consument heeft een nota van ongeveer € 700,– ontvangen en betaald voor het verwisselen van zowel de gasmeter als de elektriciteitsmeter.

De consument heeft overleg gevoerd met de netbeheerder maar deze heeft hem naar de ondernemer verwezen. De ondernemer wenst niet in overleg te treden met de netbeheerder om tot een oplossing te komen.

De consument heeft voorgesteld om het in 2012 terugontvangen bedrag van € 307,– terug te betalen, maar de ondernemer blijft aandringen op volledige betaling van de jaarafrekening van 2014.

De consument voelt zich gestraft door iets wat onbewust is gebeurd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument maakt bezwaar nu de ondernemer niet bereid is de jaarafrekening over de verbruiksperiode 14 /01/2013 – 09/04/2014 te corrigeren.

De consument bestrijdt de juistheid van de eindstanden van de elektriciteitsmeter en verzoekt om een herberekening van het verbruik.

De consument heeft na ontvangst van de jaarafrekening contact met de netbeheerder opgenomen en om ijking van de meter verzocht.

Hierbij is vastgesteld dat de meter moedwillig door de consument met een sterke magneet is gedemagnetiseerd.

Vanwege de oorzaak van de mogelijk onjuiste standen en het feit dat de consument hiervoor verantwoordelijk is, heeft de netbeheerder besloten geen herberekening van het verbruik uit te voeren. De ondernemer volgt dit standpunt van de netbeheerder en gaat evenmin over tot een herberekening van het verbruik. De ondernemer heeft van de netbeheerder vernomen dat de aanwezigheid van een paar geluidsboxen onmogelijk de oorzaak kan zijn. Voor demagnetiseren is een sterke magneet nodig.

De netbeheerder is niet zoals door de consument wordt gesteld, bereid om in overleg met de ondernemer een verbruikscorrectie uit te voeren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de hoogte van het door de ondernemer op de jaarafrekening van 31 mei 2014 in rekening gebrachte bedragen voor – met name – het verbruik van elektriciteit.

Uit een kennelijk op verzoek van de consument uitgevoerde ijking is gebleken dat de elektriciteitsmeter van de consument niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De remmagneet is volgens de onderzoeker gedemagnetiseerd.

De consument heeft de uitkomst van dit onderzoek naar de meter niet betwist, maar stelt dat hij de meter niet bewust heeft gemanipuleerd. In de meterkast van de consument lagen een paar luidsprekerboxen opgeslagen.

Aldus staat vast dat het disfunctioneren van de meter te wijten is aan een externe demagnetisering.

De consument betwist niet dat hij gehouden is de kosten van de ijking en van het plaatsen van een nieuwe meter voor zijn rekening te nemen. Hij betwist wel gehouden te zijn om het door de meter geregistreerde verbruik te voldoen.

De commissie volgt in dit geschil het standpunt van de ondernemer. Op grond van de algemene voorwaarden bestaat in een situatie als de onderhavige, waarbij het disfunctioneren van de meter is toe te rekenen aan gedragingen of handelingen waarvoor de consument verantwoordelijk is, geen grond om een herberekening van het verbruik over de betreffende periode te laten plaatsvinden.

De financiële ‘pijn’ van de consument wordt overigens verzacht door de omstandigheid dat de ondernemer geen aanleiding heeft gezien om op het lagere geregistreerde verbruik in een eerdere periode en de als gevolg daarvan aan de consument gedane terggave, terug te komen.

De commissie heeft kort voor de zitting nog een schriftelijk stuk van de consument ontvangen. Dit stuk wordt door haar buiten beschouwing gelaten nu niet gebleken is dat de ondernemer kennis genomen heeft van dit stuk.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie op 15 juli 2015.