Nalaten informeren over risico’s en onderhoud leidt tot nieuwe tafel

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 166072/169659

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eettafel Nouvel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.599,–. De levering vond plaats in of omstreeks februari 2020. De consument klaagt erover dat het blad niet goed is afgewerkt. De tafel voldoet niet aan verwachtingen van consument. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De commissie oordeelt dat de ondernemer niet heeft aangetoond dat de consument is voorgelicht over risico’s en over het onderhoud dat noodzakelijk is om die risico’s te beperken. De consument had de optredende effecten dus niet hoeven te verwachten. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eettafel Nouvel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.599,–.

De levering vond plaats in of omstreeks februari 2020.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde tafel voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op zichzelf bevalt de tafel goed, maar de consument heeft de indruk dat het blad niet goed is afgewerkt. Er zijn verschillende plekken ontstaan op het blad nadat bijvoorbeeld een boek dat een klein beetje vochtig was daarop was neergelegd. De letters van de omslag werden als het ware in het blad gedrukt. De enige manier om dat vervolgens weg te krijgen is met schuurmiddel en dat levert weer lelijke plekken op.

De tafel voldoet daarom niet aan de verwachting van de consument.

De ondernemer heeft meegedeeld dat het niet onder de garantie valt.

De consument verlangt kosteloze vervanging van het tafelblad.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De aangetroffen kleurafdruk op het tafelblad is ontegenzeggelijk ontstaan door een ander kleurpigment wat afgesloten enige tijd op de tafel heeft gelegen. De consument geeft aan dat het een boek is geweest dat na een tijdje op de tafel te hebben gelezen een afdruk van de tekst van de omslag heeft achtergelaten.

De deskundige heeft aan dat het pigment in de inkt van het boek is getrokken in de kleurlak, waarmee de tafel is afgelakt. Dit effect is bekend onder naam ‘migratie”. Dit is een bekend voorkomend effect wat kan ontstaan als twee pigmenten een tijdje afgesloten op elkaar hebben gelegen. De migratie houdt in dat de ene kleur als het ware in de andere kleur trekt. Daarbij is er een eigen kleurverbinding aangegaan. Kleurmigratie is niet meer terug te draaien of ongedaan te maken. Migratie kan voorkomen op allerlei plaatsen waar twee verschillende pigmenten langer dan een moment op elkaar liggen. Vooraf is niet aan te geven of en wanneer er eventueel migratie ontstaat. Het tafelblad is volgens goed vakmanschap afgelakt en ook het toegepaste lak-type is geschikt om als eettafelblad te gebruiken.

Wel dient er, om krassen, intrekkend vuil en vocht en migratie te voorkomen, worden gezorgd voor adequaat onderhoud met een neutrale zeep (sopje met zachte doek). Wanneer tafelbladen die op deze wijze zijn afwerkt (hoogglans gelakt in signaal wit) op de één of ander wijze door externe factoren beschadigd worden en er vervolgens anders uitzien, is de leverancier hier niet op aan te spreken. De gebruiker dient zelf zijn verantwoording te nemen voor goed en adequaat gebruik en onderhoud. Dat geldt ook voor het kunnen ontstaan van verkleuring door bijvoorbeeld invallend zon- en daglicht en het kunnen migreren van kleur (bijvoorbeeld wanneer er producten met een andere pigmentkleuren op elkaar worden gelegd). De gebruiker zal zich bewust moeten zijn van de kwetsbaarheid van dit type meubelen; hoogglans uni gelakt in de kwetsbare kleur verkeerswit.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht opvallend, maar gering.

Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk, migratie is niet te verwijderen of weg te werken

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige is geen sprake van een gebrek aan het blad. Het blad voldoet aan de eisen, die eraan gesteld mogen worden.

Volgens de deskundige is een ondernemer er niet op aan te spreken, als sprake is van beschadiging of aantasting van een hoogglans wit afgewerkt tafelblad. De commissie is het daarmee eens, mits een consument vooraf is gewezen op de risico’s en het onderhoud dat nodig is om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie kenbaar gemaakt en dus ook niet aangegeven op welke wijze de consument voorgelicht is over risico’s en over het onderhoud dat noodzakelijk is om die risico’s te beperken.

Daarmee is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat de consument de optredende effecten had moeten verwachten en had kunnen voorkomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient daarom kosteloos een nieuw tafelblad te leveren.

Omdat de commissie niet op de hoogte is met de levertijd van het betreffende product zal een ruime termijn genomen worden, waarbinnen het nieuwe tafelblad geleverd moet worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer neemt het tafelblad type Nouvel terug en levert en monteert een nieuw tafelblad type Nouvel zoals oorspronkelijk overeengekomen.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 152,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, drs. T.M.M. Herpers en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 7 november 2022.