Navigatie geleverd met Vlaamse stem. Consument wil Nederlandse stem. Klacht afgewezen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE09-0409

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 november 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [merk] [type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 32.965,–. De levering vond plaats op of omstreeks 19 mei 2009.   De consument heeft op 16 juni 2009 zijn klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb een nieuwe auto gekocht waarin een ingebouwd [merk/merk navigatie] navigatiesysteem zit. De stem van het navigatiesysteem, welke niet te wijzigen valt, is geen Nederlandse maar een Vlaamse damesstem. Sommige woorden en uitdrukkingen in het Vlaams zijn totaal afwijkend van het Nederlands en de dame spreekt constant met een zachte G. Bij aankoop van de auto is er nooit op gewezen dat dit het geval was. De dealer wist het ook niet. Ik heb vernomen dat [merk] gekozen heeft voor een Belgische (Vlaamse) stem voor zowel Vlaanderen als Nederland uit kostenbesparende overwegingen. Ik vind het onacceptabel dat de ondernemer mij een dure auto levert met een navigatiesysteem zonder Nederlandse stem, terwijl ik in Nederland wonen en de Nederlandse taal spreek. Een groot aantal woorden in het Vlaams wijken af van de Nederlandse taal en het dialect is ronduit irritant. Vanwege de afwijkende woordkeuze kunnen er soms gevaarlijke situaties ontstaan. Gelet op de bovenstaande verlang ik van de ondernemer dat deze de stem aanpast naar algemeen beschaafd Nederlands, dan wel een ander navigatiesysteem inbouwt, dan wel als uiterste oplossing een financiële vergoeding aan mij verstrekt zodat ikzelf een ander systeem kan aanschaffen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Onze technische afdeling bevestigt dat de stem van het navigatiesysteem niet is aan te passen. De auto van de consument is geproduceerd volgens de door [fabrikant] gestelde normen en geleverd op basis van de door haar gemaakte bestelling. Wij zijn echter in samenwerking met [importeur] bezig om de klacht van de consument naar tevredenheid op te lossen. Zodra er hieromtrent nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het door de consument verlangde kan slechts worden toegewezen indien in casu komt vast te staan dat de auto van de consument en meer in het bijzonder het daarin ingebouwde navigatiesysteem, niet aan de tussen partijen gesloten koopovereenkomst beantwoordt.   Dat is het geval indien de auto en meer in het bijzonder het navigatiesysteem, mede gelet op de aard van de zaak en mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zo blijkt uit artikel 7:17 BW. De consument mag verwachten dat het navigatiesysteem van haar auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. In casu is niet gebleken dat sprake is van een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.   Gezien het bovenstaande, is de commissie van oordeel dat de consument op grond van de overeenkomst mag verwachten dat de navigatiestem, gezien de gebruikte woorden, uitdrukkingen en qua uitspraak, in principe zonder problemen bruikbaar is in Nederland. Het feit dat aan deze stem vanwege een zachte G of door een bepaald woordgebruik te horen is dat het een Vlaamse stem betreft, maakt deze stem nog niet onbegrijpelijk en daarmee onbruikbaar voor de gemiddelde Nederlandse consument. Het is eerder regel dan uitzondering, ook binnen het Noord Nederlands taalgebied, dat als iemand de Nederlandse standaardtaal spreekt te horen is uit welke regio hij/zij afkomstig is. Het is daarom aan de consument om feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen, dat het navigatiesysteem in haar auto vanwege de Vlaamse stem niet zonder problemen bruikbaar is in Nederland. De consument heeft hieromtrent slechts gesteld dat door de afwijkende woordkeuze van het navigatiesysteem er soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, maar heeft dit niet nader toegelicht. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument dan ook onvoldoende feiten aangedragen om tot de conclusie te kunnen komen dat het navigatiesysteem in haar auto vanwege de Vlaamse stem niet zonder onaanvaardbare problemen bruikbaar is in Nederland.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 2 juni 2010.