Navigatiescherm na vervanging defect, ondernemer schoot tekort in de nakoming

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 155085/165342

De uitspraak:

Waar ging de uitspraak over?

De consument kocht een auto bij de ondernemer. Het navigatiescherm bleek defect te zijn. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer het navigatiescherm kosteloos vervangen. Volgens de consument is het vervangen scherm echter een gebruikt scherm dat tevens gebreken vertoonde. De consument verlangt nogmaals vervanging van het defecte scherm. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. De commissie heeft een deskundige ingeschakeld. De deskundige heeft schriftelijk gerapporteerd dat men dergelijke vlekken in het scherm niet hoeft te verwachten, gelet op de leeftijd van het voertuig. De commissie oordeelt dat de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming. Daarom beslist de commissie dat de ondernemer de kosten van de reparatie dient te vergoeden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [DESKUNDIGE], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling van het geschil heeft op 29 juni 2022 te Den Haag plaatsgevonden.

Aan elk van beide partijen is de gelegenheid gegeven om aan de commissie kenbaar te maken of een mondelinge behandeling wenselijk wordt geacht.

Partijen hebben niet meegedeeld dat zij een mondelinge behandeling wenselijk achten.

Partijen zijn daarom niet opgeroepen om ter zitting aanwezig te zijn.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 17 september 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [AUTOMERK], type [MODEL], tegen een door de consument na inruil te betalen prijs van € 21.350,–.

De overeenkomst is op 25 september 2021 uitgevoerd.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij de aankoop bleek dat het navigatiescherm defect was. Het vertoonde scheuren. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer een ander scherm gemonteerd. Dat bleek een gebruikt scherm te zijn dat ook gebreken vertoonde. Er is sprake van waterschade. De ondernemer bleek niet bereid een nieuw scherm te monteren of de kosten daarvan aan de consument te vergoeden.

Daarover is het geschil ontstaan. De consument verlangt dat een nieuw scherm wordt geplaatst en heeft daartoe een offerte van een merkdealer ontvangen en deze aan de ondernemer doen toekomen. De kosten van de vervanging van het scherm bedragen € 928,74 inclusief BTW.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Evenmin blijkt uit de overgelegde stukken van een standpunt van de ondernemer.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport het volgende vastgesteld.

Bevindingen

De deskundige heeft bij het onderzoek het volgende vastgesteld:

De afgelezen tellerstand is 62.547 kilometer. De aankoopfactuur d.d. 25-09-2021 vermeldt een tellerstand van 53.644 kilometer. Derhalve is vanaf de aankoop met de auto 8.903 kilometer gereden.

De deskundige heeft verder vastgesteld dat:

– In het onderste deel van het navigatiescherm zijn donkere/zwarte
vlekken/punten waarneembaar (foto 1+2).
– De plekken zijn opvallend waarneembaar bij een licht achtergrond van het
scherm.

Overwegingen en conclusies

De deskundige overweegt en concludeert het volgende. De onvolkomenheden in het scherm zijn vergelijkbaar met schimmelvormige vlekken/plekken. Dit kan onder meer optreden in een langdurige vochtige omgeving en/of direct contact met vloeistof/water (onderdompeling). Dergelijke plekken hoeft met redelijkerwijs niet te verwachten van een scherm waarvan de kwaliteit aan redelijke stellen eisen voldoet; ook niet bij normaal gebruik van een auto van < 5 jaar.

De omvang van de klacht(en):

Opvallend waarneembaar

Herstel of reparatie is technisch mogelijk.

Technische oplossingen

Vervangen van het scherm.

De herstelkosten hiervan zijn (inclusief BTW)

Afhankelijk van het leveren van een gebruikt of nieuw scherm zal dit variëren van € 400,– tot € 950,–

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over een gebrekkig navigatiescherm en verlangt hij dat op kosten van de ondernemer een nieuw scherm wordt geplaatst.

Nu geen van partijen gemotiveerde bezwaren tegen de bevindingen van de door haar ingeschakelde deskundige naar voren heeft gebracht, zal zij deze overnemen en tot de hare maken.

Aldus staat vast dat het door de ondernemer gemonteerde scherm gebrekkig is en niet aan de daaraan te stellen eisen en verwachtingen van de consument voldoet. Dit brengt mee dat de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst en op grond van het bepaalde in artikel 6:74 BW bepaalde, gehouden is de als gevolg daarvan ontstane schade aan de consument te vergoeden. De ondernemer heeft geen bezwaren aangevoerd tegen de hoogte van de offerte van de merkdealer voor het vervangen van het scherm.

De commissie zal de ondernemer dan ook veroordelen tot vergoeding van het bedrag van de offerte van de merkdealer ten bedrage van € 928,74.

Op grond van het bovenstaande is de klacht van de consument gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 928,74. Betaling dient plaats te vinden binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien is de ondernemer gehouden het door de consument betaalde klachtengeld ad € 127,50 aan de consument te voldoen.

Op grond van het reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. M. Nieuwenhuijs en A. Vis, leden, op 29 juni 2022.