Neemt ondernemer de elektriciteit af, dan afname door de consument rechtstreeks van energieleverancier uitgesloten. Bij aangaan overeenkomst akkoord gegaan met doorlevering door ondernemer.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Voorziening    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC07-0006

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de levering van elektriciteit door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Sinds maart 2005 bezit de consument een stacaravan op het park van de ondernemer. De consument heeft een klacht met betrekking tot de levering van elektriciteit door de ondernemer. Alle jaarplaatsen hebben een aansluiting op het openbare net met een eigen meter. Tot 2005 hadden alle jaarplaatshouders een eigen overeenkomst met de leverancier, te weten [naam leverancier]. Vanaf 1 januari 2005 stelt de ondernemer zich op als leverancier van de elektriciteit ten aanzien van nieuwe recreanten, waaronder de consument. Dat staat vermeld in een bijlage bij zijn jaarcontract. De vóór 2005 reeds aanwezige recreanten krijgen nog steeds de elektriciteit geleverd door [naam leverancier]. Bij de overdracht van de stacaravan verklaarde de beheerder van de camping meermalen in aanwezigheid van een getuige dat de levering van elektra door de ondernemer op dezelfde condities zou plaatsvinden als die van [naam leverancier].   Toen de consument eind 2005 zijn eerste afrekening ontving, ontdekte hij tot zijn verbazing dat hij geen heffingskorting kreeg. Deze heffingskorting wordt door de overheid verstrekt aan de houders van zelfstandige aansluitingen op het net en wordt door de leverancier, in casu [naam leverancier], verrekend met de houders. Deze korting is door de ondernemer niet aan de consument doorgesluisd. De consument meent dat dit niet correct is omdat hem is toegezegd dat de levering zou plaatsvinden volgens de voorwaarden van [naam leverancier] en de door de staat aan de afnemer verstrekte korting ten goede dient te komen aan de afnemer.   Naar aanleiding hiervan heeft de consument contact opgenomen met de Dte, onderdeel van de NMA. Deze instantie deelde de consument mee dat zijn stacaravan door zijn inrichting beschouwd dient te worden als een zelfstandige aansluiting op het energienet. Hiervoor geldt dat de afnemer vrij is in de keuze van energieleverancier. Bovendien geldt dat een energieleverancier moet beschikken over een vergunning. Hierover beschikt de ondernemer niet.   De consument verlangt in aanmerking te komen voor de heffingskorting en vordert terugbetaling van de heffingskorting over de jaren 2005 en 2006 en € 52,– tegemoetkoming in de energiekosten die de staat teruggeeft aan iedere vaste aansluiting. Indien dit niet mogelijk is, verlangt de consument levering rechtstreeks door [naam leverancier].   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf 1 januari 2005 ontvangen de nieuwe recreanten hun elektriciteit via de ondernemer. In het contract dat de recreanten ontvangen, staan de tarieven voor gas, water en elektra vermeld. De consument heeft dit contract ondertekend geretourneerd en is dus akkoord gegaan met de leveringsvoorwaarden van de ondernemer.   Ter zitting geeft de ondernemer nog de volgende toelichting.   Het elektranet op het terrein van de ondernemer is eigendom van [naam leverancier]. Dit dateert nog uit de tijd dat de camping toebehoorde aan de gemeente. Alle standplaatsen hebben een eigen aansluiting op dit net. De ondernemer is reeds enige tijd bezig met het overnemen van het elektranet van [naam leverancier]. Het verouderde netwerk moet worden gerenoveerd. Vooruitlopend op de situatie dat de ondernemer eigenaar zal zijn van het net op zijn terrein, heeft hij de leveringscontracten van alle jaarplaatsen waarop vanaf 1 januari 2005 nieuwe huurders zijn gekomen, op naam van zijn bedrijf laten zetten. Alle nieuwe huurders zijn er van tevoren van op de hoogte gebracht dat zij de elektra zullen afnemen van de ondernemer.   De ondernemer ontkent dat de beheerder zou hebben toegezegd dat de voorwaarden van [naam leverancier] zouden gelden. Hij zal bedoeld hebben dat de ondernemer dezelfde elektra levert als [naam leverancier]. De ondernemer hanteert echter eigen marktconforme tarieven en die tarieven waren van tevoren bekend. Ze staan vermeld in het hierboven genoemde contract. De ondernemer neemt zelf periodiek de meters van de betrokken recreanten op en berekent het verbruik aan de hand van zijn tarieven. Met [naam leverancier] is overeengekomen dat deze eenmaal in de vier jaar de meterstanden opneemt en afrekent met de ondernemer.   De ondernemer wijst op een recente uitspraak van de Dte. Hieruit blijkt dat een ondernemer die gas en/of elektra doorlevert aan zijn recreanten, niet vergunningplichtig is. Bovendien zegt de Dte dat de recreanten geen vrije keuze hebben in elektriciteitsleverancier.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de voorwaarden van de ondernemer wordt vermeld dat elektriciteit, gas en water door de ondernemer worden geleverd. De tarieven die staan vermeld in een door de consument ondertekend contract. De consument heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de beheerder zou hebben toegezegd dat de tarieven van [naam leverancier] van toepassing zouden zijn. Vermoedelijk is sprake van miscommunicatie. Er dient dan ook van uit gegaan te worden dat de consument de levering van elektra door de ondernemer voor de in het contract vermelde tarieven heeft geaccepteerd.   Volgens de consument dient de ondernemer voor de levering van elektriciteit aan de recreanten te beschikken over een vergunning. De door de ondernemer aangehaalde uitspraak van de Directie Toezicht Energie (Dte) heeft betrekking op recreatieparken waarbij de infrastructuur op de camping eigendom is van de ondernemer. In die situatie deed zich de vraag voor of deze infrastructuur beschouwd dient te worden als een net en in dat geval de ondernemer als leverancier van elektra vergunningsplichtig zou zijn. De infrastructuur op de camping wordt door de Dte niet gezien als een net, maar als een installatie die via een aansluiting is verbonden met het net van de netbeheerder. In dat geval is er geen vergunningplicht voor de ondernemer en geen verplichting het beheer onder te brengen bij een netbeheerder. Ook zegt de Dte dat recreanten geen vrije keuze hebben in de elektriciteitsleverancier. De keuze wordt meestal door de ondernemer gemaakt.   In het onderhavige geval is geen sprake van doorlevering van de elektriciteit door de ondernemer via zijn eigen installatie. Het net is vooralsnog geen eigendom van de ondernemer maar van [naam leverancier]. Er kan dan ook geen sprake zijn van een vergunningsplicht.   Met ingang van 1 januari 2005 is de ondernemer met [naam leverancier] overeengekomen dat hij de elektra afneemt voor een deel van de recreanten en deze elektra doorlevert aan de recreanten. De ondernemer kan afnemer zijn, aangezien hij beschikt over aansluiting op het net van [naam leverancier] via meerdere verbindingen. Op grond van de Elekticiteitswet wordt onder aansluiting verstaan: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak zoals bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Volgens de WOZ wordt als een onroerende zaak (ondermeer): a. een gebouwd eigendom b. een ongebouwd eigendom c.    d. een samenstel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen die naar de omstandigheden bij elkaar horen. e. een geheel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen (..) dat naar de omstandigheden beoordeeld één terrein vormt dat bestemd is voor verblijfsrecreatie en dat als zodanig wordt geëxploiteerd.   In dit geval kan de elektriciteit dus zowel door de bezitter van een stacaravan worden afgenomen met een rechtstreekse overeenkomst met [naam leverancier], zoals door een aantal recreanten wordt gedaan, als door de ondernemer als eigenaar van de grond en exploitant van het kampeerterrein. Indien de ondernemer de elektriciteit afneemt, sluit dat afname door de consument rechtstreeks van [naam leverancier] uit. De consument is bij het aangaan van de overeenkomst met de ondernemer ermee akkoord gegaan dat de ondernemer de elektriciteit afneemt van [naam leverancier] en aan hem doorlevert. De commissie is van oordeel dat uit de uitspraak van de Dte blijkt dat de wet zich niet verzet tegen doorlevering van elektriciteit door een ondernemer. De ondernemer kan in dat geval zijn eigen voorwaarden hanteren.   Aangezien de consument akkoord is gegaan met levering van elektra door de ondernemer en de tarieven waaronder de levering plaatsvindt en niet gebleken is dat de ondernemer handelt in strijd met de wet, meent de commissie dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, op 25 april 2007.