Niet aangetoond dat ondernemer bepaalde verwachtingen heeft geschapen omtrent maximum snelheid

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT09-0039

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de koop van een nieuw vaartuig. De koopovereenkomst is gesloten op 28 januari 2006 en de boot is geleverd op 17 juni 2006.   Klager heeft de klacht op 12 juni 2009 (aantoonbaar) schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De boot haalt de beloofde snelheid – 30 km/uur (zonder belading) en 28 km/uur (met belading) – niet. De hoogst behaalde snelheid was bij oplevering lager dan de beloofde snelheid. Echter na grote koelingsproblemen met de motor en het verhelpen daarvan is de maximale snelheid die de boot haalt nog lager geworden, te weten 21 km/uur. Na een volgende aanpassing is de snelheid wel omhoog gegaan, maar haalde nog steeds de beloofde snelheid niet.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Tijdens de proefvaart (op ruim water) voorafgaand aan de koop haalde dit type boot 30 km/uur en meer. Dat is gemeten op de log. De consument heeft verder vooraf aangegeven dat hij aan getijdenwater woont met veel beroepsvaart, zodat het belangrijk is om snel weg te kunnen varen.   De consument weet niet of de schroef is vervangen. Wellicht heeft de lagere snelheid te maken met de plaats van de accu’s. De plaats daarvan is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. De koelingsproblemen zijn opgelost door de toeren van de motor omlaag te halen. Nu loopt de motor op 3500/3600 toeren.   Andere eigenaren van dit type boot met dezelfde motor geven aan dat zij wel (ongeveer) 30 km/uur halen. De boot van de consument zit qua snelheid onder het gemiddelde.   De consument verlangt een financiële genoegdoening en schadeloosstelling van € 30.400,– en vergoeding van buitengerechtelijke kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen toezeggingen gedaan over de maximaal te behalen snelheid. In de communicatie tijdens het verkoopgesprek, in de folders en in de gebruikershandleiding doet de ondernemer geen uitspraken over de maximale snelheid van de boot van de ondernemer. Er zijn hierover ook geen garanties overeengekomen in de koopovereenkomst. Discussies over snelheid zullen altijd lastig blijven, omdat hier verschillende factoren van invloed zijn. Te denken valt het gewicht van de boot, leeg of beladen, weersomstandigheden, diepte van het water en golfslag. Dit is besproken met de consument en door verschillende personen is aangegeven dat een snelheid van 30 km/uur niet haalbaar is. Verder heeft de ondernemer alles gedaan wat binnen zijn vermogen ligt. De antifouling is vervangen, de motor is afgesteld en de trimvlakken zijn aangepast. Daarnaast heeft de ondernemer aangeboden te bemiddelen bij de verkoop van de boot. Hierop heeft de consument niet gereageerd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ook vergelijkbare boten met dezelfde motor, of zelfs nog krachtiger, halen de snelheid van 30 km/uur niet. Het onderwaterschip van dit type boot is ook niet gemaakt voor deze snelheid. Deze motor mag maximaal 3600 toeren lopen. Of de schroef is vervangen is de ondernemer niet bekend.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht van de consument houdt in dat de bij de ondernemer gekochte boot de beloofde snelheid niet haalt. De consument had verwacht dat de boot een snelheid van 30 km/uur (zonder belading) en 28 km/uur (met belading) zou kunnen bereiken. Vast staat dat de boot van de consument die snelheden niet haalt. Tussen partijen is dat ook niet in geschil, de vraag die aan de commissie voor ligt, is of de consument op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst bovengenoemde verwachtingen mocht hebben. De commissie beantwoordt deze vraag ontkennend.
Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt niet dat de ondernemer een specifieke maximum-snelheid (met of zonder belading) heeft gegarandeerd of anderszins heeft toegezegd. Het enige overgelegde schriftelijke stuk waarin een maximumsnelheid wordt vermeld voor het type boot dat de consument heeft gekocht, betreft een artikel in een tijdschrift over de watersport, doch de betreffende informatie kan de ondernemer niet worden toegerekend, nu deze informatie niet ten tijde van de aankoop van de boot aan de orde is geweest of door de ondernemer aan de consument is overhandigd.   Dat – zoals door de consument gesteld – tijdens een proefvaart wel de verwachte snelheden zijn bereikt, is niet aantoonbaar. Bovendien is de commissie niet duidelijk onder welke omstandigheden er is gevaren (bijvoorbeeld met of zonder een geijkte meter), zodat ook niet vast staat of de volgens de consument gemeten snelheid objectief beschouwd bereikt is.   Op grond van het bovenstaande stelt de commissie vast dat de consument niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de ondernemer verwachtingen heeft geschapen omtrent een maximale snelheid van dit type boot met de daarbij aangeschafte type motor. De klacht van de consument dient daarom ongegrond verklaard te worden.   Uit het verhandelde ter zitting maakt de commissie overigens op dat de consument niet zozeer belang heeft bij een hoge maximum snelheid, maar bij een snelle(re) acceleratie. Dit vanwege het vaarwater bij de woning van de consument waar ook veel beroepsvaart is, zodat de consument het wenselijk acht snel weg te kunnen varen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 31 augustus 2010.