Niet aannemelijk dat het product in het algemeen gebrekkig is. Consument is verplicht schade te beperken/voorkomen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38835

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in maart 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van onder andere een douchebak en een douchekop met houder. De levering vond plaats in april 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De douchekop is uit de houder in de douchebak gevallen en heeft de douchebak beschadigd. Er is een scheur in de douchebak ontstaan. Kennelijk functioneerde de houder niet goed. De douchekop klemde niet (voldoende) in de houder. De douchekop is uit de houder gevallen en niet de dispenser die op de verhoging aan de andere kant staat. Als je de douche inloopt zit de scheur rechts achter en de zeepdispenser staat linksvoor. De ondernemer is derhalve verplicht de schade die hierdoor is ontstaan te vergoeden. De douchekop is geruild. De douchebak moet nog vervangen worden. De consument wil hiervan graag de kosten vergoed krijgen. Deze kosten bedragen € 1.367,91 zoals blijkt uit de offerte van [een bouw- en tegelbedrijf] van 16 februari 2009. De kosten van een nieuwe douchebak worden geraamd op € 115,–.   De consument verlangt vergoeding van de kosten van het vervangen van de douchebak van € 1.367,91 inclusief BTW plus € 115,– is € 1.482,91.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft tegen een medewerkster van de ondernemer gezegd dat de douchekop diverse keren uit de houder is getrild. De laatste keer heeft dit volgens de consument een scheur in de douchebak veroorzaakt. Het is niet ondenkbaar dat de scheur veroorzaakt is door de zware dispenser die op de rand van de douchebak heeft gestaan. Vooralsnog staat niet vast dat een gebrekkig product is geleverd. De ondernemer stelt dat hij bewijsstukken heeft waaruit blijkt dat het onmogelijk is dat de douchekop uit de houder is getrild.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De douchekop is gekocht in 2008. De douchekop is drie keer eerder gevallen voordat deze schade aan de douchebak zou hebben veroorzaakt. De consument had voorzorgsmaatregelen moeten treffen om deze beschadiging te voorkomen. De consument heeft dit niet gedaan en hierdoor haar schadebeperkingsplicht verzaakt.   De ondernemer geeft ter zitting een demonstratie waaruit volgens hem blijkt dat de douchekop niet snel uit de houder kan vallen of trillen, indien de douchekop volledig in de houder is gestoken. Indien de douchekop maar gedeeltelijk in de houder is gestoken, valt deze er veel sneller uit.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 14 juni 2011, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Oorzaak van de breuk is naar alle waarschijnlijkheid gekomen doordat er iets hard op gevallen is. Gezien de plek van de schade is dit naar waarschijnlijkheid toe te rekenen aan de douchekop. De douchekop die naar verluidt de schade heeft toegebracht is niet meer aanwezig, deze is door een dergelijke exemplaar vervangen door omruiling bij [een Doe-het-Zelf winkel]. De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend. Herstel is mogelijk. Er zijn twee technische oplossingen mogelijk: 1. de plek met de schade ter plaatse laten repareren door een professionele reparateur; 2. vervangen van de douchebak, tezamen met de onderste rij tegels (er is nog circa 1m² wandtegels voorradig). De meest voor de hand liggende technische oplossing voor de onderhavige klacht is oplossing 1.   De herstelkosten bedragen bij benadering € 325,– en zijn als volgt te specificeren:. – materialen                                                                                       € 50,– – uren reparatie à € 50,–/uur                                                           € 200,– – diversen; voorrijkosten schoonmaakkosten                                  € 75,– –  totaal                                                                                             € 325,–   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Aan de hand van de demonstratie van de ondernemer tijdens de zitting acht de commissie het niet aannemelijk dat het product (douchekop met houder) in het algemeen gebrekkig is. Gebleken is dat indien de douchekop volledig in de houder is gestoken, deze slechts na zeer veel schudden uit de houder kan vallen of trillen. Indien de douchekop daarentegen niet volledig in de houder was gestoken, gebeurde dit veel sneller. De druk van het water tijdens het gebruik van de douche zal deze uitkomsten weliswaar enigszins beïnvloeden, maar niet in die mate dat dit moet leiden tot een andere conclusie.   De betreffende douchekop en de houder waren niet tijdens de zitting beschikbaar. De commissie heeft dan ook niet kunnen vaststellen of deze specifieke douchekop en/of houder gebreken (bijvoorbeeld haarscheurtjes) vertoonde.   Tenslotte is de commissie van mening dat de consument de schade had kunnen en moeten voorkomen. Voordat de schade is ontstaan, is de douchekop naar eigen zeggen van de consument (zie haar brief van 29 januari 2009) drie keer uit de houder gevallen. De consument was dus gewaarschuwd dat dit kon gebeuren en heeft zich moeten realiseren dat hierdoor schade zou kunnen ontstaan. De consument heeft ten onrechte geen voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld douchekop niet meer in de houder plaatsen en deze omruilen) genomen. De consument heeft haar plicht tot het beperken van haar schade geschonden.   De vraag of de schade veroorzaakt is door de douchekop of door de dispenser kan gelet op het vorenstaande onbeantwoord blijven.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 22 september 2011.