Niet aannemelijk geworden dat consument is misleid; algemene voorwaarden zijn blijkens het door de consument ondertekende overeenkomst formulier ter hand gesteld

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 37500

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de totstandkoming van de overeenkomst, hoogte van het voorschot en de eindafrekening.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt:   – bij mijn overstap per 7 november 2008 is door de colportagemedewerker niet verteld dat ik naast van een goedkope voorschotrekening van de ondernemer nog drie rekeningen van de netbeheerder zou ontvangen; de voorschotnota was niet € 50,- per maand zoals toegezegd; – de eindafrekening van € 221,67 is veel te hoog vanwege een onjuiste meterstand en de behandeling van het correctieverzoek duurde heel lang en onduidelijk is waarom dit is afgewezen; – de algemene voorwaarden zijn niet ter hand gesteld; – ten onrechte zijn incassokosten in rekening gebracht; er is toegezegd dat gewacht worden tot het correctieverzoek was afgehandeld; – de afspraken met medewerkers van de ondernemer zijn niet nagekomen.   De consument vordert een schadevergoeding van € 1.000,- wegens onrechtmatig handelen van de zijde van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer komt op basis van het uitgebreide verweerschrift tot de volgende standpunten: – het switchproces correct is verlopen conform de regels;de consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdig de meterstandendoor te geven en heeft ook geen correctie gevraagd naar aanleiding van de bevestigingsbrieven; – pas nadat het contract met ons volledig was afgerond en de consument inmiddels een nieuwe leverancier had maakte de consument bezwaar tegen de switchstanden; wij hebben de consument steeds doorverwezen naar de netbeheerder; – de netbeheerder heeft het correctieverzoek afgewezen en daarom mogen wij de meterstanden niet wijzigen; – de hoogte van het verbruik hoeven wij niet te verklaren; – uit een overzicht van gehanteerde meterstanden blijkt dat wij ten opzichte van de door de consument genoemde meterstanden 206 m3 gas meer hebben berekend en 954 kWh minder; – de algemene voorwaarden zijn wel ter hand gesteld blijkens het door de consument ondertekende overeenkomst formulier; – de incasso- en aanmaankosten hebben wij reeds ingetrokken; – omdat wij nooit voor de netbeheerder factureren wordt bij deur tot deur verkoop altijd verteld dat de netbeheerder deze kosten zelf zal factureren. – Er is geen grond voor toekenning van enige schadevergoeding; – Eerder gedane voorstellen om de kwestie in der minne te regelen zijn door de consument niet geaccepteerd en zijn vervallen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie is niet aannemelijk geworden dat de betreffende colportagemedewerker de consument heeft misleid en/of onjuiste informatie heeft verstrekt. De algemene voorwaarden zijn blijkens het door de consument ondertekende overeenkomst formulier ter hand gesteld. Niet gebleken is dat de betreffende medewerker de consument geen adequate informatie heeft verstrekt over de hoogte van het voorschot en het feit dat de netbeheerder de voorschotten voor netbeheer afzonderlijk in rekening zou brengen. De commissie stelt overigens vast dat de ondernemer het voorschot op verzoek van de consument heeft teruggebracht naar € 50,-. Ten aanzien van de eindafrekening heeft de ondernemer terecht de meterstanden gehanteerd zoals die door de netbeheerder in het meetregister zijn opgenomen. Waar de netbeheerder het correctieverzoek heeft afgewezen is de ondernemer niet gerechtigd van andere meterstanden uit te gaan. De stelling van de ondernemer dat de consument heeft verzuimd zelf de juiste meterstanden tijdig door te geven danwel naar aanleiding van de bevestigingsbrieven aan te laten passen worden door de consument niet gemotiveerd betwist. De commissie merkt verder op dat het in rekening gebrachte verbruik voor wat betreft gas weliswaar iets hoger is doch voor wat betreft elektriciteit lager dan op basis van de door de consument genoemde meterstanden. Eventueel te veel in rekening gebracht verbruik voor wat betreft gas zal in de afrekening van de opvolgend leverancier worden gecompenseerd, omdat deze zal uitgaan van de –volgens de consument- te hoge eindstand voor wat betreft gasverbruik. Nu de ondernemer voorts de incasso- en aanmaankosten heeft laten vervallen komt de commissie tot de slotsom dat de klacht ongegrond moet worden geacht. Er is derhalve evenmin enige grond om te bepalen dat de ondernemer schadevergoeding dient te betalen aan de consument. De commissie overweegt tenslotte nog dat zij het niet aannemelijk acht dat de consument de bij brieven van 26 maart 2010 en 7 april 2010 gedane schikkingsvoorstellen niet zou hebben ontvangen.   Beslissing   De commissie wijst de klacht af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 22 september 2010.