Niet doorgaan van huwelijk is geen grond voor ontbinding overeenkomst.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Ontbinden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX01-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 mei 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer aan de consument een bruidsjapon met accessoires (hierna te noemen het artikel) heeft verkocht en geleverd tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 3.394,15 in totaal. Hierop heeft de consument een bedrag van ƒ 1.325,– aanbetaald. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft een bedrag van ƒ 2.069,15 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het voorgenomen huwelijk is niet doorgegaan. De ondernemer weigert mee te werken aan ontbinding van de overeenkomst, hoewel dit artikel zo uit het rek komt en niet is vermaakt. De accessoires zitten nog in de verpakking. Het artikel kan zo weer worden doorverkocht aan een ander.   De consument verlangt dat de overeenkomst ongedaan wordt gemaakt.   Standpunt van de ondernemer   Wij verwijzen naar de door de consument ondertekende koopovereenkomst. Hierop staat expliciet vermeld dat het niet doorgaan van het huwelijk geen reden is tot ontbinding van de overeenkomst.   Beoordeling van het geschil   Blijkens het overgelegde duplicaat van de overeenkomst is de koop definitief. Hierbij is bovendien apart aangegeven dat het niet doorgaan van het huwelijk geen reden is tot ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft zich derhalve verplicht tot levering en de consument tot afname en betaling van het artikel.   Anders dan de consument kennelijk veronderstelt komt de reden waarom de consument eenzijdig de overeenkomst wenst te beëindigen voor haar rekening en risico. Hieraan doet niet af dat het een confectieartikel, dat niet op maat is gemaakt, betreft.   Er zijn geen dusdanig uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden gesteld en/of gebleken die het maken van een uitzondering op de regel in dit geval zou kunnen rechtvaardigen.   Terzijde en wellicht ten overvloede wordt de consument erop gewezen, dat nu het artikel niet meer zal dienen voor de bijzondere gelegenheid waarvoor het is aangeschaft, het zelf doorverkopen aan een derde doorgaans goede kans van slagen heeft. Het zou de ondernemer overigens sieren indien hij de consument hierbij uit overwegingen van coulance behulpzaam is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De consument neemt het artikel af.   Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel, 19 december 2001.