Niet functionerende verhuisservice; consument recht op vergoeding

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Overeenkomsten met geadresseerden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 37881

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een niet functionerende verhuisservice.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft voor de doorzending van de poststukken in [zijn postbus] naar een tijdelijk adres in [het buitenland] afgesloten. Deze service liep van 1 oktober 2009 tot en met 2 januari 2010. TNT heeft de gehele serviceperiode de stukken evenwel niet doorgestuurd.   Aangezien de consument verder de postbus tussentijds (met ingang van 1 oktober 2009) heeft opgezegd, verlangt hij een pro rata restitutie van jaarkosten van de postbusovereenkomst. TNT heeft volgens de consument niet adequaat op zijn klacht gereageerd.   De consument wenst restitutie van de kosten van de doorzendservice (€ 88,60), restitutie periode 1 oktober 2009 tot 11 maart 2010 postbus jaarvergoeding (€ 70,77) en vergoeding klachtengeld (€ 25,–). In totaal verlangt de consument derhalve een vergoeding van € 184,37.   Standpunt van TNT   Het standpunt van TNT luidt in hoofdzaak als volgt.   TNT erkent dat de verhuisservice waarvoor de consument heeft betaald niet is uitgevoerd. TNT heeft aangeboden de kosten van de verhuisservice ad € 88,60 en het klachtengeld ad € 25,– te vergoeden. TNT wil niet de door de consument verlangde pro rata restitutie van de jaarvergoeding voor de postbus honoreren, omdat op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden in het geval van tussentijdse opzegging van een postbusovereenkomst geen aanspraak op enige restitutie bestaat.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Dat de door de consument met TNT overeengekomen verhuisservice niet heeft gewerkt heeft TNT erkend. De klacht van de consument is derhalve gegrond. De consument heeft dientengevolge recht op schadevergoeding, namelijk een bedrag van € 88,60 (kosten verhuisservice) en € 25,– voor het betaalde klachtengeld. De door de consument verlangde pro rata restitutie van de jaarvergoeding voor de postbus wordt afgewezen op grond van artikel 7.5 van de toepasselijke algemene voorwaarden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument gegrond.   TNT dient aan de consument een bedrag te vergoeden van € 88,60 en wel binnen twee weken na verzending van dit bindend advies.   Het door de consument betaalde klachtengeld ad € 25,– komt voor rekening van TNT.   Het meer af anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 7 juni 2010.