Niet het product is ondeugdelijk maar de verwerking ervan.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56121

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst van 13 mei 2010. De consument heeft van de ondernemer een aantal pakken [voegmiddel] gekocht. De consument heeft een derde ingeschakeld om met behulp van dit voegmiddel een vloer te leggen. Het voegmiddel heeft volgens de consument een verkeerde kleur en hij vordert onderzoek door een deskundige.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft een product geleverd waarvan de kleur niet conform [de code] op de verpakking is, nu de voegen wit zijn opgedroogd na verwerking van het geleverde materiaal. Een aanbod van de ondernemer hem tegemoet te komen, heeft hij afgewezen, ondermeer nu hij dit aanbod gerelateerd aan de door hem betaalde kosten van de vloer (€ 6.000,–) onvoldoende vond. De consument heeft daartegenover voorgesteld een deskundige in te schakelen, die zijn klacht zal beoordelen en de vraag zal dienen te beantwoorden in hoeverre herstel mogelijk is en welke kosten daarmee zouden zijn gemoeid. Op een vraag van de commissie ter zitting, heeft de consument geantwoord dat de vloer is gelegd door een hem bekend persoon, echter geen vloerenlegger van beroep.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   [De leverancier van het product] heeft een monster van het voegpoeder onderzocht en geen kwalitatieve afwijking geconstateerd, terwijl uit het monster blijkt dat [de kleur]is geleverd. Het kleurverschil zit niet in het product zelf, maar is ontstaan door ongelijke droging. Daarnaast wijst de ondernemer er op, dat de kleurstelling op de verpakking en voegwaaier slechts een indicatie vormen en dat het opzetten van een proefstuk wordt geadviseerd; op de verpakking van het voegmiddel wordt hierop gewezen.   Deskundigenbericht   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft in zijn rapport, voor zover thans van belang, opgemerkt dat [de kleur] zeer licht is, doch neigt naar een zeer lichte beige kleur. De deskundige heeft vastgesteld dat de voegmortel erg wit is, terwijl het voegwerk niet glad en dicht is afgewerkt. De deskundige oordeelt dat de oorzaak van de witte kleur moet worden gezocht in een verschil in vochtgehalte. De deskundige heeft vastgesteld dat na het verwijderen van een laagje van de voegmortel, een zeer open en ruw oppervlak verschijnt, hetgeen duidt op een open structuur, die alleen veroorzaakt kan worden door een overmaat aan water tijdens de verwerking, waardoor vrije kalk is gevormd. De deskundige oordeelt dat het kleurverschil niet aan de ondernemer verwijtbaar is. Herstel is mogelijk, hetzij door vervanging van de voegmortel, hetzij door het impregneren van de voegen met een speciale kleurstof.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt als uitgangspunt dat [de kleur] is geleverd, nu [de leverancier] een ontvangen monster heeft gecontroleerd, waarbij geen kleurafwijking te zien was. De commissie neemt eveneens als uitgangspunt dat de voegmortel witter is uitgeslagen dan [de kleur] doet vermoeden, nu partijen daarover niet van mening verschillen en ook de deskundige dit oordeel heeft. De vraag die thans beantwoord moet worden, is derhalve in hoeverre het voegmiddel niet de eigenschappen bezat die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten, waarbij acht dient te worden geslagen op alle omstandigheden van het geval. De leverancier en de deskundige stellen zich op het standpunt, dat de te witte kleur wordt veroorzaakt door een onjuiste verwerking van het product, namelijk door een overmaat van water tijdens de verwerking. De verwerking van het geleverde product heeft derhalve het kleurverschil veroorzaakt. Op de verpakking van het product staat vermeld dat meerdere factoren van nadelige invloed kunnen zijn op de kleurstelling, op grond waarvan de leverancier daarvoor zich niet aansprakelijk stelt. De consument heeft zelf het product verwerkt, althans doen verwerken en heeft vermoedelijk, gezien het resultaat, onvoldoende acht geslagen op de mengverhouding die op de verpakking staat vermeld, nu er volgens de deskundige teveel water is gebruikt. De ondernemer kan daarvan geen verwijt worden gemaakt, noch kan worden geconcludeerd dat geen conform product is geleverd. De consument heeft weliswaar nog aangevoerd in zijn brief van 13 augustus 2010 dat het product mogelijk niet geschikt is om in een bouwmarkt te worden verkocht, maar dit argument gaat niet op. De consument kiest er immers zelf voor om zelf materiaal in te kopen en vervolgens een derde, in dit geval geen vakman, het materiaal te laten verwerken en kan zich er dan vervolgens niet over beklagen dat als er bij de verwerking iets misgaat, het product niet aan hem verkocht had mogen worden in een bouwmarkt, nu immers niet het product ondeugdelijk is, maar de verwerking ervan. Daarbij komt, dat de producent en daarmee de ondernemer op de verpakking vermelden niet aansprakelijk te zijn voor verschil in kleur.   Nu er geen andere aanwijzingen zijn dan een onjuiste verwerking, acht de commissie de klacht ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht van de consument wordt ongegrond verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 10 augustus 2011.