Niet kan worden aangetoond dat schade aan elektrameter, het gevolg is van manipulatie van de meter, bedrag van de schadenota voor rekening van de ondernemer

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55367

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een niet goed werkende elektrameter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De aanleiding tot dit klaagschrift:   a. De onevenredige toename van het energieverbruik, gedurende een fors aantal jaren (vanaf medio 2003 naar onze bescheiden mening), met als waarschijnlijke oorzaak een defecte kWh meter (zie het rapport).   b. De grove, insinuerende en laatdunkende op- en aanmerkingen aan ons adres door de ondernemer gericht, met betrekking tot de door ons gepleegde frauduleuze handelingen c.q. gepleegde fraude, althans volgens de visie van de ondernemer. En het door de ondernemer gehanteerde machtsmiddel inhoudende, indien niet tot betaling zal worden overgegaan … enzovoorts aangifte bij de politie.   De gang van zaken vanaf 28 juli 2010 tot en met vandaag. Gedurende een fors aantal jaren, blijkt het energieverbruik vanaf ongeveer medio 2003 onevenredig veel is toegenomen in vergelijking met de daaraan voorafgaande jaren. Gevolg daarvan was een forse jaarlijkse bijbetaling. Na ampele overwegingen is door ons het besluit genomen om de betreffende meter aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daartoe werd door ons een verzoek gericht aan [naam ondernemer] om dat onderzoek voor ons te verrichten en verders af te willen handelen. Van [naam ondernemer] vernamen wij dat dat onderzoek zou worden verricht door de ondernemer, en de kosten zouden (ongeveer) € 189,81 bedragen. Door een medewerker van de ondernemer werd de "oude meter” afgekoppeld en voorzien van een "nieuwe meter". Deze medewerker wist ons te vertellen dat de "oude meter" teveel kWh rekende. De oorzaak van het "defect" zou door een laboratorium nader gestalte worden gegeven. Op onze vraag of er nog iets loos was en/of er iets opvallendst aan de meter (om alle misverstanden daaromtrent uit te sluiten "de oude meter" welteverstaan), luidde zijn antwoord ontkennend en werd geen woord gerept over het ijkzegel. Wij mogen veronderstellen, dat deze medewerker over dermate veel technisch inzicht beschikt, dat een eventuele verbreking van het ijkzegel direct opgemerkt had moeten worden. Maar dit terzijde. Op 29 juli 2010 ontvingen wij van de ondernemer een brief met het daarbij behorende rapport. Wat overigens opvalt, is de lange tijdsspanne tussen de datum onderzoek 15 juni 2010, de nota van 19 juli 2010 en de dagtekening van de uiteindelijke brief van 29 juli 2010. De inhoud van de brief was voor ons onthutsend en ontluisterend. Vooral de door de ondernemer ongefundeerde beschuldigingen, als zijnde gepleegde fraude en/of fraudeleus handelen, de door ons veroorzaakte schade en de bedekte bedreiging, indien door ons niet betaald zou worden, er aangifte werd gedaan bij de politie, werden als zeer grof, laatdunkend en insinuerend ervaren. Voor de verdere inhoud verwijzen wij naar de voormelde brief. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken en bij dezen nogmaals benadrukken, dat hier sprake is van enige vorm van "chantage" en bij betaling, zouden wij, aldus "kleur bekennen" met andere woorden dat wij schuldig zijn aan deze voor ons onverkwikkelijke affaire. Ook werden wij, op zijn zachts gezegd, nogal onaangenaam verrast door de hooghartige brief van 31 augustus 2010, waarin met een ijzigheid, die (helaas) ook gemeengoed aan het worden is in arrogante organisaties, waarin zonder blikken of blozen en zonder al teveel omhaal van woorden, wij als contractant aansprakelijk worden gesteld voor datgene, wat aan de defecte meter, gekeurd door de dochter/zustermaatschappij, is geconstateerd. Onverminderde handhaving van het standpunt en factuur en "last but not least", het advies om de klacht nog voor te leggen aan de Geschillencommissie, hetgeen bij dezen geschiedt.   Kortom, macht intrigeert en wie het voor het zeggen heeft, die bepaald en is de baas. Illustratief voor het denken van de ondernemer, blijkt uit het feit dat men er zonder meer vanuit gaat, dat wij "frauderen" en dat met betaling van de voormelde nota "de kous af is" en totaal ongevoelig gebleken is voor de door ons reeds aangedragen argumenten (zie de brieven van mijn rechtsbijstandsverzekering) en uiteindelijk betiteld worden als fraudeurs.   Samenvatting en conclusie Op grond van het bovenstaande kan door ons enkel en alleen maar worden geconcludeerd: dat de zogenaamde "keuring" van de meter is geschied door een dochter-zustermaatschappij van de ondernemer. Zonder de objectiviteit in twijfel te trekken willen wij volstaan met het bekende gezegde: "De slager keurt zijn eigen vlees". Voor ons een vreemde gang van zaken, dat volgens het rapport de meter werd aangeboden met een vreemde loden verzegeling. Had dit de medewerker, die langs kwam om de meters respectievelijk te ontkoppelen en te plaatsen niet kunnen opvallen? Overigens ontbreekt een nadere meer specifieke omschrijving van dat ijkzegel. Er wordt volstaan met een omschrijving als "99/vals baksteentje". Wie geeft ons de garantie c.q. zekerheid dat er met de meter vanaf het moment van ontkoppelen en meenemen tot aan het onderzoek niks mee gebeurd is? Verwisseling bijvoorbeeld? De daaruit getrokken conclusie dat "het zegel verbroken is" kan de ondernemer niet in onze schoenen schuiven. Door ons is nooit ofte nimmer aan en/of in de meter "geknoeid", noch afgezien dat wij over de technische vaardigheden beschikken om de mogelijkheid van registreren ook maar onder welke vorm en/of benaming dan ook te kunnen beïnvloeden en/of te belemmeren. De badinerende opmerking van de ondernemer dat dit soort telwerk … zie letterlijk citaat, laten we dan ook geheel voor rekening van de ondernemer. Kortom, het ontbreekt ons aan het technisch vernuft om op de door de ondernemer gestelde wijze de meter te manipuleren, aansprakelijk zijn voor het wel en wee van die meter en voor datgene wat aan de meter door wie dan ook is/wordt verricht. Een verwijtbaar handelen mag aan ons niet worden toegerekend, om redenen dat wij niet, gelijk een waakhond bij nacht en ontij de meter in de gaten kunnen en of moeten houden. Voor het geval de ondernemer zich zal beroepen op Algemene Voorwaarden of iets dergelijks, kunnen wij u mede delen dat wij nooit een exemplaar daarvan hebben ontvangen en uiteraard van de inhoud daarvan nooit hebben kunnen kennisnemen.   Tot op heden is door ons, als direct belanghebbenden nog niet ontvangen de herberekening van de meterstanden, noch is daarvan, blijkens mededeling van de leverancier, dit ondanks de mededeling van de ondernemer, vervat in de brief van 31 augustus 2010.   Op grond van het bovenstaande kan door ons als resultante worden gesteld dat wij: 1. door de ondernemer volkomen ten onterechte en zonder enige nadere argumentatie beticht zijn van het plegen van frauduleus handelen, en 2. derhalve afgeschilderd worden als fraudeurs. En naar onze mening de ontstane schade, beter gezegd ”fraudekosten” door ons onverschuldigd zijn voldaan, zulks eerder ter voorkoming van nog meer te ontstaan ongemak en dergelijke.   Wij verwachten derhalve, dat zonder enig voorbehoud, door de ondernemer schriftelijk excuses worden gemaakt voor de door de ondernemer gebezigde termen van frauduleus handelen c.q. fraudeurs. Door de ondernemer een restitutie zal worden verleend van de door ons reeds betaalde schadenota waarbij door ons zijdelings wordt opgemerkt dat aan administratiekosten een bedrag van € 60,90 in rekening wordt gebracht. Gaarne zou ik willen weten waarop dit bedrag gebaseerd is, of staat dat in de Algemene Voorwaarden? Door de ondernemer binnen 7 werkdagen na uitspraak op dit klaagschrift, zal overgaan tot herberekening van de meterstanden en dit binnen 3 dagen nadien de juiste meterstanden zal doorgeven aan ons en de leverancier, zodat eindelijk eens tot verrekening zal kunnen worden overgegaan.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt. Op 12 mei 2010 is de meter in de woning van de consument geijkt en werd een afwijking van 366,67% geconstateerd. Naar aanleiding van deze constatering werd de meter voor verder onderzoek vervangen. Uit het vervolgonderzoek is gebleken dat de elektriciteitsmeter verzegeld was met een ongebruikelijk loden zegel en dat de elektriciteitsmeter open is geweest. De meettechnicus die de ijking uitvoert heeft niet altijd de mogelijkheid om de zegels zo expliciet te onderzoeken als dat dit in onze onderzoekslocaties gebeurd.   Zowel krachtens de redelijkheid en billijkheid als krachtens de met de consument gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden is de consument gehouden zorgvuldig met de aan hem ter beschikking gestelde meter om te gaan en geen handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit niet (goed) kan worden vastgesteld. Nu gebleken is dat de meter gebreken vertoonde is de consument toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van een hem op grond van de overeenkomst rustende verplichting, waardoor wij de schade hebben geleden zoals op 19 juli 2010 bij de consument in rekening gebracht. De administratiekosten zijn opgebouwd uit het aanlegen van een dossier het opmaken van een factuur en correspondentie en mutaties ten aanzien van de aansluiting.   Aangezien de consument een zorgplicht heeft voor de meter en zich dient te onthouden van handelingen of het toelaten van frauduleuze handelingen zijn de meterijkingen niet kosteloos.   Wij zijn van mening dat wij op basis van de hierboven weergegeven feiten en omstandigheden bevoegd en genoodzaakt was nader onderzoek te laten plegen naar de toestand van de meter en alle hiermee gepaard gaande, redelijke kosten bij de consument in rekening te brengen. Wij hebben geconstateerd dat er met de meter is gemanipuleerd, waarvoor de consument, die de meter voor ons houdt, aansprakelijk is ongeacht wie de feitelijke handeling heeft verricht. Volgens ons is de consument het aan hem in rekening gebrachte dan ook volledig verschuldigd. Vanaf 2006 tonen de verbruiksgegevens een afwijkend beeld. Derhalve hebben wij het verbruik van de consument in de periode 2006 tot en met 2010 gecorrigeerd richting zijn energieleverancier.   Gelet op het vorenstaande verzoeken wij uw commissie de klacht ongegrond te verklaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de consument. Anders dan de ondernemer heeft aangevoerd, staat niet vast dat de meter is gemanipuleerd. De conclusie van het onderzoeksrapport is dat het duidelijk is dat de meter open is geweest en dat er aantoonbaar gefraudeerd is met deze meter wordt slechts onderbouwd met de stelling dat de mogelijkheid bestaat de meter in zijn registratie te belemmeren. Onder de gegeven omstandigheden treft het standpunt van de consument doel en is de ondernemer gehouden het bedrag van de schadenota aan de consument te restitueren.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 249,30. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 14 juli 2011.