Niet tijdig geklaagd bij ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI08-0072

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor het leveren van radio- en televisiesignalen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer ten onrechte en zonder vooraankondiging in december 2007 haar telefoon heeft afgesloten teneinde haar te dwingen om een vordering met betrekking tot kabeltelevisie te betalen. De ondernemer heeft niet (inhoudelijk) gereageerd op de brief van de consument van 17 mei 2008. De financiële administratie van de ondernemer is ondoorzichtig. De ondernemer wijzigt factuurnummers, incasseert meerdere malen dezelfde factuur, incasseert factuurbedragen die al zijn voldaan en brengt abonnementskosten in rekening voor kabeltelevisie voor een periode waarin de consument nog niet op het betreffende adres woonde.   De consument verlangt terugbetaling van de te veel betaalde bedragen en dat de ondernemer een boete wordt opgelegd van € 50,– vanwege het aanhoudend niet op normale wijze te woord staan van de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar klacht. De consument heeft op het klachtenformulier aangegeven dat de klacht ontstaan is op 7 december 2007, terwijl de klacht pas op 2 mei 2008 aan de ondernemer is kenbaar gemaakt. Op grond van artikel 22 lid 3 van de toepasselijke algemene voorwaarden van de ondernemer dient de klacht binnen twee maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de ondernemer te worden voorgelegd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het secretariaat van de commissie heeft voor de zitting aan de commissie medegedeeld dat de commissie vanwege het door de ondernemer gevoerde verweer eerst een oordeel zou moeten geven over de ontvankelijkheid van de klacht van de consument en dat aan partijen zou worden medegedeeld dat de inhoudelijke behandeling van de klacht, waarvoor zij al waren uitgenodigd, niet door zou gaan. Omdat beide partijen tijdens de zitting toch aanwezig waren, heeft de commissie, met instemming van beide partijen, de klacht inhoudelijk behandeld en aan partijen medegedeeld dat de commissie in de eerste plaats een uitspraak zal doen over de ontvankelijkheid van de klacht en dat pas indien de klacht van de consument ontvankelijk zou worden verklaard de commissie een inhoudelijk oordeel over de klacht zal geven.   Op grond van artikel 22 lid 3 van de toepasselijke algemene voorwaarden van de ondernemer kan de commissie alleen geschillen in behandeling nemen als de consument de klacht binnen twee maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd en het geschil vervolgens binnen drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd bij de commissie aanhangig heeft gemaakt.   Het verweer van de ondernemer dat de consument in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard dient te worden vanwege het niet tijdig aanhangig maken van de klacht bij de ondernemer, slaagt. Tijdens de zitting heeft de consument weliswaar gesteld dat zij kort na de afsluiting telefonisch bij de ondernemer heeft geklaagd, maar tevens is vast komen te staan dat de consument pas per brief van 2 mei 2008 haar klacht voor het eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Dit komt ook overeen met hetgeen de consument op het klachtenformulier heeft gesteld. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij eerder dan per brief van 2 mei 2008 schriftelijk bij de ondernemer heeft geklaagd over de afsluiting van haar telefoon. De consument heeft haar klacht derhalve niet tijdig schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.   Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in haar klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 21 november 2008.