Niet vast is komen te staan, dat de reisorganisator geen maatregelen ter plekke had kunnen nemen als ter plaatse was geklaagd

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52301

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 mei 2011 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een tent voor 7 personen te Playa de Aro in Spanje op basis van logies, voor de periode van 7 augustus 2010 tot en met 21 augustus 2010 voor de som van € 1.708,–.   Klager heeft op 26 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aankomst stond de tent vol met mierenlokdoosjes. Deze hebben het probleem niet verholpen, want de tent bleef vol met mieren zitten. Klagen bij de manager heeft geen zin gehad. Hij onderkende het probleem wel, maar hij kon er niets aan doen.   Klager verlangt als vergoeding 25% van de reissom retour.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Op zichzelf is de aanwezigheid van mieren in een tent inherent aan het kamperen. Door de beheerder is aangegeven, dat er geen overmatige hinder van mieren op de camping aanwezig was. Voorts heeft klager tijdens zijn vakantie geen contact opgenomen met onze organisatie in Nederland. Hij heeft ons derhalve niet in staat gesteld om klagers problemen op te lossen door bijvoorbeeld te bemiddelen voor een andere tent. In de reisdocumenten wordt duidelijk aangegeven hoe klager diende te handelen bij problemen ter plekke.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht van klager betreft de overmatige aanwezigheid van mieren in zijn tent. Klager heeft aangegeven, dat de kampbeheerder hiervan door hem in kennis is gesteld, maar dat deze klagers probleem niet kon oplossen. Desgevraagd is van de zijde van de reisorganisator aangegeven, dat er ter plekke geen vertegenwoordiging van de reisorganisator aanwezig was. Op grond van de hier van toepassing zijnde ANVR-Reisvoorwaarden rust in dat geval de verplichting op klager om contact op te nemen met de reisorganisator in Nederland teneinde deze de gelegenheid te geven om klagers problemen op te lossen althans een poging daartoe te ondernemen. Desgevraagd heeft klager medegedeeld, dat hij dit niet heeft gedaan. Klager heeft derhalve de voorgeschreven klachtenprocedure niet gevolgd en kan dan achteraf geen schade meer claimen. Een uitzondering daarop wordt alleen aanwezig geacht wanneer is komen vast te staan, dat de reisorganisator geen maatregelen ter plekke had kunnen nemen. Ook dit heeft klager geenszins aannemelijk weten te maken.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 4 mei 2011.