Niet vermelden ‘Agriturismo’ is op zichzelf niet van belang. Bepalend voor wat klager mocht verwachten, is de concrete beschrijving van de accommodatie.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63342

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 10 april 2012 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.  

De reisorganisator werd ter zitting vertegenwoordigd door (naam medewerker reisorganisator).

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 maart 2011 via het boekingskantoor met de reisorganisator  totstand¬¬¬gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een eigen vervoerreis naar Italië met verblijf in onder meer een appartement in Lamporecchio op basis van logies voor de periode van 16 juli 2011 t/m 23 juli 2011 voor de som van € 924,–.  

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Er bleek sprake te zijn van een accommodatie die behoort tot de categorie ‘Agriturismo’. Dit stond niet vermeld in de brochure van de reisorganisator. Indien wij hiervan op de hoogte waren geweest, hadden wij niet voor deze locatie gekozen. Door dit niet te vermelden, is de reisorganisator schromelijk tekortgeschoten in de informatievoorziening.

Er is sprake van een grote discrepantie tussen de kwaliteit van de betreffende accommodatie en de  vele foto’s op de website. Soberheid is nog het mooiste woord dat we op de kwaliteit van toepassing zouden kunnen verklaren.

Tenslotte was er veel overlast van muggen. Tenminste mag dan verwacht worden dat de appartementen voorzien zijn van horren in ramen en deuren.

Bij de receptie hebben we gemeld dat de accommodatie volstrekt niet aan onze verwachtingen  voldeed en dat we met de reisorganisator contact zouden opnemen. Deze was echter volstrekt onbereikbaar. We kregen telkens de automatische telefoonbeantwoorder met de mededeling dat er een wachttijd was van 2½ minuut, waarna de verbinding werd verbroken. Vervolgens hebben wij besloten om op eigen initiatief een andere accommodatie te zoeken.

Ter zitting heeft klager – kort samengevat – nog het volgende aangevoerd.

De accommodatie voldeed niet aan onze verwachtingen. Hierbij moet u in het bijzonder denken aan het gebrek aan luxe, vooral met betrekking tot het interieur, en aan het feit dat er geen voorzieningen waren in verband met de vele muggen. Voor wat betreft het interieur merk ik nog op dat in de brochure van de reisorganisator staat vermeld dat de appartementen uitstekend ingericht zijn. Daaraan mag je toch ontlenen dat de appartementen een bepaalde luxe hebben. Dat was dus niet het geval. Er stonden niet eens fauteuils in de woonkamer. De kern van de klacht is dat de reisorganisator heeft verzuimd om te vermelden dat de betreffende accommodatie behoort tot de categorie ‘Agriturismo’. De overige klachten zijn daar eigenlijk een afgeleide van.  

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.  

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht dat wij de geboekte accommodatie niet hebben aangeboden onder de noemer ‘Agriturismo’, achten wij niet gegrond. Wij menen met de beschrijving in onze brochure voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat er van een landelijke ligging sprake zou zijn.

Klager heeft op 16 juli 2011 contact opgenomen met de alarmcentrale en melding gemaakt van de muggen. Zij ervoeren dit als zodanige overlast, dat zij lieten weten te vertrekken (of al vertrokken te zijn) naar een andere accommodatie. Tijdens het contact met de alarmcentrale heeft klager geen andere klachten kenbaar gemaakt. Uit het voorgaande blijkt dat klager wel degelijk contact heeft gehad met onze organisatie en dat wij als organisatie wel bereikbaar waren.

Klager probeert achteraf de indruk te wekken dat de kwaliteit van de accommodatie te wensen overliet. Deze stelling heeft klager op geen enkele wijze onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Deze klacht is zelfs niet kenbaar gemaakt bij de telefonische melding van 16 juli 2011.

Voor de volledigheid merken wij op dat in de reisbescheiden melding wordt gemaakt van de noodzaak om in geval van klachten contact met ons op te nemen. In onze brochure geven wij ook nog eens aan dat het af te raden is om zonder overleg met onze organisatie de accommodatie te verlaten.   

Ter zitting heeft de vertegenwoordigster van de reisorganisator – kort samengevat – nog het  volgende aangevoerd.

Voor wat betreft het interieur van de accommodatie verwijs ik graag naar de beschrijving in de brochure. Als ik hoor wat klager ter plekke heeft aangetroffen, dan heeft hij precies gekregen wat daar staat beschreven. In die beschrijving staat niet dat er in de woon-/slaapkamer ook fauteuils zouden staan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

Voor de commissie staat vast dat klager op 16 juli 2011 contact heeft gehad met de alarmcentrale. Dit blijkt uit de stukken en bovendien heeft klager ter zitting zulks desgevraagd bevestigd. In dit verband heeft hij verder verklaard dat hij ongeveer anderhalf uur in de accommodatie is geweest en dat hij die al had verlaten toen hij die avond tegen 21.00 uur contact had met de alarmcentrale. Reeds op grond hiervan komt de commissie tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. Klager heeft de reisorganisator immers niet de kans geboden om tot een oplossing te komen door reeds te vertrekken na anderhalf uur verblijf in het appartement.

Met betrekking tot de klacht dat de reisorganisator heeft verzuimd te vermelden dat de betreffende accommodatie tot de categorie ‘Agriturismo’ behoort, merkt de commissie volledigheidshalve nog het volgende op.

Anders dan klager acht de commissie de vermelding van de categorie ‘Agriturismo’ niet van doorslag-gevende betekenis als het gaat om de kwaliteit van de accommodatie. Evenmin van doorslaggevende betekenis is de opmerking in de omschrijving van de accommodatie dat de appartementen uitstekend ingericht zijn. Bepalend voor wat klager mocht verwachten, is de concrete beschrijving van de betreffende accommodatie in die beschrijving. Gelet op hetgeen klager ter zitting heeft verklaard, is de conclusie van de commissie dat klager heeft gekregen waarvoor hij heeft geboekt.  
 
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 10 april 2012.