Niet voldoen aan toezending overeenkomst, geen bedenktijd 7 dagen conform artikel 7:46c lid 2 BW

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-0512

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag wie aansprakelijk is voor schade ontstaan aan de waterleiding vanaf de waterput tot aan de kademuur, de consument of de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Mijn woonboot is op de waterleiding aangesloten. Daartoe heeft de ondernemer in mei 2005 op de kade een put gemaakt voor de watermeter. De constructie van het deksel van die put is echter zodanig dat er water in die put komt. Dat gaat ten koste van de apparaten en al helemaal als deze op den duur onder water komen te staan. Het water kan namelijk niet weg. Mijn vraag is wie er dan aansprakelijk is voor de schade. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de verantwoordelijkheid voor de waterput met apparatuur berust bij de eigenaar.
Ik ben van mening dat de ondernemer eigenaar van de put is op grond van artikel 5:20 Burgerlijk Wetboek alsook op basis van het feit dat de put een bestanddeel is van het waterleidingnetwerk. De voorwaarden waarop de ondernemer zich beroept hebben nooit onderdeel uitgemaakt van een overeenkomst tussen partijen en zijn derhalve niet toepasselijk.
Tevens wordt de vraag opgeworpen wie aansprakelijk is voor het deel van de waterleiding vanaf de waterputmeter tot de kademuur. Immers ik woon al 28 jaar in de woonboot en al die tijdwas het zo dat de consument verantwoordelijk was voor de waterleiding vanaf de kademuur.
Ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedeelte van de waterleiding dat zich in de grond van de gemeente bevindt.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het geschil tussen partijen beperkt zich tot de vraag wie van partijen aansprakelijk is voor schade aan de waterleiding vanaf de waterput tot de kademuur. De consument is van mening dat de ondernemer aansprakelijk is voor dat stuk waterleiding aangezien die leiding in de grond van de gemeente ligt en de ondernemer met de gemeente vereenzelvigd moet worden.

De consument verlangt een uitspraak over die aansprakelijkheidsvraag.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de watermeterput van de consument. Een ander wordt bepaald in artikel 3.1.1. van onze Aansluitingsvoorwaarden. Wij stellen enkel kosteloos een meterput ter beschikking, die voldoet aan de door ons te stellen eisen. De meterput die wij ter beschikking stellen behoort tot het nieuwste type. Tot op heden zijn over dit type put geen klachten binnen gekomen. Bij controle van de put van de consument bleek het enkel te gaan om een beetje condenswater.
Weliswaar is de gemeente ### eigenaar van de put, maar dat neemt niet weg dat men afspraken kan maken dat een derde verplicht wordt om de kosten inzake het instandhouden, gebruik of beheer te dragen. Een dergelijke afspraak is met de consument gemaakt. Blijkens artikel 3.3. van de aansluitingsvoorwaarden is de consument verplicht de meter toegankelijk en bereikbaar te houden. Deze aansprakelijkheid is er niet voor de consument als er sprake is van een installatie- of constructiefout. Om dit te kunnen vaststellen hebben wij eenmalig de put leeg gepompt. Bij een definitieve inspectie op 14 februari 2007 is geconstateerd dat de binnenkant van de meterput in de afgelopen drie maanden volkomen droog is gebleven. Kortom geen sprake van constructie- en/of installatiefout.
De verantwoordelijkheid voor de waterput en de leiding onder de grond tot aan de kademuur berust bij de ondernemer. De consument is echter verantwoordelijk voor de toevoerleiding van de meterput naar de woonboot.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Wij zijn verantwoordelijk voor de meterput en hetzelfde geldt voor de mantelbuis die loopt vanaf de meterput tot aan de kademuur. De consument is verantwoordelijk voor de toevoerleiding vanaf de meterput tot aan de woonboot.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie zal ambtshalve nagaan in hoeverre zij bevoegd is het geschil te beoordelen. De grenzen daartoe worden aangegeven door artikel 3 van het reglement geschillencommissie Energie en Water.
Volgens dat artikel dient het geschil te handelen over de totstandkoming of de uitvoering van de tussen partijen bestaande overeenkomst met betrekking tot aansluiting en/of levering van energie waaronder water.

Het geschil handelt enkel over de uitleg van de rechtsverhouding tussen partijen en wie van partijen aansprakelijk is voor de schade ontstaan aan de waterleiding – niet zijnde de mantelbuis – vanaf de meter tot aan de kademuur. Dit geschil is niet te brengen binnen de kaders van genoemd artikel 3. Bovendien is naar het oordeel van de commissie een dergelijke vraag – niet gebaseerd op een concrete situatie – niet eenduidig te beantwoorden.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 oktober 2007.