Nieuwe klachten niet voorafgaand aan aanhangig maken van geschil bij commissie ingediend bij ondernemer. Consument niet-ontvankelijk in diens klacht

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61708

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 april 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van laminaat [type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.785,30. De levering vond plaats op of omstreeks 18 augustus 2010.   De consument heeft de dag na ontstaan van de klacht deze voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De naden van het laminaat staan open. De vloerdelen zakken door en liggen los. Daarnaast is er kleurverschil tussen de verschillende delen van het laminaat. De strip in de gang ligt los en is krom. Voorts is er lijm achtergebleven op delen van het laminaat.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument stelt desgevraagd dat hij na 17 augustus 2011, de datum waarop herstelwerkzaamheden zijn verricht, geen klachten meer bij de ondernemer heeft ingediend. Hij heeft volstaan met het doen van een melding aan zijn rechtsbijstandsverzekeraar, waarna het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 13 juli 2011 heeft de ondernemer aangeboden het laminaat geheel te demonteren en de ondervloer vervangen door parquetfelt 5.5 mm waarna de vloer opnieuw is gelegd. Deze werkzaamheden zijn verricht op 17 augustus 2011. Nadien heeft de ondernemer geen klacht meer ontvangen. Er is niets gemeld over loslaten van latten, kleurverschil, loslaten van een strip en lijm op delen van het laminaat. De ondernemer is slechts geïnformeerd over een kapot paneel dat op 17 augustus 2011 direct is hersteld.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In april 2011 is de ondernemer geïnformeerd door de rechtsbijstandsverzekeraar over de toenmalige klachten. Er was echter reeds een afspraak gemaakt voor het verrichten van herstelwerkzaamheden. Op 17 augustus 2011 zijn alle herstelwerkzaamheden verricht.   De ondernemer heeft de toenmalige klachten opgelost zoals hiervoor omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het standpunt van de ondernemer dat er na 17 augustus 2011 geen nieuwe klachten meer zijn gemeld, wordt door de commissie aangemerkt als een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument in zijn klacht. De commissie stelt vast dat de nieuwe klachten niet voorafgaand aan het aanhangig maken van de klacht bij de commissie, zijn ingediend bij de ondernemer. Volgens reglement dient de consument eerst de klacht bij de ondernemer te melden en hem in de gelegenheid te stellen herstelwerkzaamheden te verrichten. Het feit dat het hier om een vervolgklacht gaat (nadat reeds herstelwerkzaamheden zijn verricht) maakt dit niet anders.   Op grond van het voorgaande is de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 14 maart 2012.